Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3354-МИ
София, 10 август 2016 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в новите и частичните избори за общински съветници и за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 34, ал. 6, чл. 111 - 116 вкл. и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс

 

Р  Е  Ш  И :

 

І. Определение. Регистрация. Заличаване.

1. Наблюдатели по смисъла на Изборния кодекс (ИК) са дееспособни физически лица, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ИК и регистрирани от ЦИК по реда, предвиден в кодекса.

2. Региистрираните до 26 май 2016 г. организации и наблюдатели в общите избори и в частичните и нови избори за общински съветници и за кметове запазват регистрацията си до насрочването на следващите общи местни избори, независимо дали отговарят на условията, предвидени в настоящото решение.

3. Централната избирателна комисия приема заявления за регистрации на наблюдатели до три дни преди изборния ден и приема решения за регистрации до изборния ден на наблюдателите в изборите за общински съветници и за кметове:

3.1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защита на политическите права на гражданите;

3.2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и неправителствени организации, както и лица, които не са български граждани и са посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове.

4. Централната избирателна комисия регистрира нови, нерегистрирани до момента български неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите, както и самите наблюдатели, въз основа на заявления (приложение № 20-МИ), подписани от лицето или лицата, представляващи организацията съгласно актуалната й съдебна регистрация или от изрично упълномощено лице.

4.1. Заявленията по т. 3 се подават най-късно до три дни преди изборния ден и към тях се прилагат:

4.1.1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на съответния избор;

4.1.2. удостоверение за вписване в регистъра на юридическите лица, регистрирани в обществена полза в Централния регистър към Министерството на правосъдието;

4.1.3. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подават от упълномощено лице;

4.1.4. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Списъкът се представя на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

4.1.5. декларация на лицата от списъка по предходната точка, че са съгласни да бъдат регистрирани като наблюдатели по образец-приложение № 99 от изборните книжа;

4.1.6. пълномощни на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели. Представителите на неправителствената организация могат да бъдат упълномощени с общо пълномощно;

4.2. В случаите, при които след регистрацията й организацията прави предложения за промени или допълнения в списъка на регистрираните наблюдатели, представя в ЦИК заявление (Приложение № 21-МИ от изборните книжа).

5. Министерството на външните работи отправя покана към организациите по т. 2.2., както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове или от чуждестранни партии и неправителствени организации.

6. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 3.2. въз основа на искане от Министерството на външните работи (Приложение № 22-МИ и от изборните книжа), към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или неправителствена организация и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.

7. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 3.1. въз основа на списъка по т. 4.1.4. при спазване на изискването на т. 4 и т. 4.1.

8. Всяко лице, регистрирано като наблюдател от организациите по т. 3.1. и т. 3.2., може да поиска да бъде заличена регистрацията му с писмено заявление, свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия.

8.1. Когато след регистрацията се установи, че някое от лицата, регистрирани като наблюдатели не отговаря на изискванията, залегнали в настоящото решение, Централната избирателна комисия заличава регистрацията му.

ІІ. Регистър. Удостоверение.

9. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели. Достъпът до личните данни в регистрите се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

10. Централната избирателна комисия издава удостоверения (Приложение № 25-МИ и Приложение № 26-МИ) на наблюдателите, регистрирани в местните избори в тридневен срок от подаване на заявлението или искането.

11. Организациите, заявили наблюдатели по т. 3.1. и 3.2. могат да правят промени в списъка на регистрираните наблюдатели по реда, предвиден в т. 4.2.

12. Наблюдателите на изборите за общински съветници и за кметове осъществяват дейността си от регистрирането им до следващите общи местни избори.

13. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация не може да надвишава броя на избирателните секции в страната, образувани за произвеждане на общите местни избори на 25 октомври 2015 г.

III. Права и задължения на наблюдателите. Съвместимост.

14. Наблюдателите имат право да:

14.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

14.2. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване;

14.3. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

14.4. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

14.5. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

14.6. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 445, ал. 7 от ИК;

14.7. присъстват при въвеждането в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

14.8. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в изборния район;

14.9. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

14.10. присъстват на всички останали етапи от изборния процес.

15. В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

16. По аргумент на чл. 34, ал. 6 от ИК на регистрираните наблюдатели в местните избори не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

17. Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.

18. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

19. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци, съгласно Решение № 1497-МИ от 25 юни 2016 г. на ЦИК и удостоверения, издадени от Централната избирателна комисия. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от Централната избирателна комисия или не носят отличителни знаци или удостоверения, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия. Общинската избирателна комисия се произнася незабавно и решението й е окончателно.

20. Наблюдателят не може да бъде кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител или в друго подобно качество.

21. Лицата от органите на управление на организациите, подали заявление за участие с наблюдатели в местните избори, не могат да съвместяват и други качества в изборния процес, като член на избирателна комисия, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, кандидат за съответния вид избор, а така също и да членуват в ръководствата на политическите субекти, участници в местните избори.

22. За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.

IV. Заключителни разпоредби.

23. Наблюдателите осъществяват дейността си добросъвестно, като спазват законите на Република България.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения