Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3416-МИ
София, 23 август 2016 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2095-МИ от 10 септември 2015 г. на ЦИК за условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 22, 23 и 24, чл. 58, чл. 175 – 201, § 1, т. 15, 16 и 17 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя и допълва Решение № 2095-МИ от 10 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

 1. Точка 10 се изменя, както следва:

„10. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, включително и безвъзмездните, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.“

 1. Точка 14 се изменя, както следва:

„14. При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.“

 1. В т. 15 се добавят т. 15.11. и т. 15.12. със следното съдържание:

„15.11. извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не са предизборна агитация извършването на религиозни обреди;

15.12. използването в агитационни материали на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения