Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1393
София, 6 януари 2015 г.

ОТНОСНО: подлежащите на съхранение, архивиране и унищожаване изборни книжа и материали при произвеждане на предсрочни избори от същия вид

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 296, ал. 5 във връзка с чл. 287, ал. 8, изр. първо, чл. 338, чл. 381 и чл. 457, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на предсрочни избори изборните книжа и материали от предшестващите избори от същия вид се съхраняват от общинските, съответно областните, администрации до шест месеца след датата на произвеждане на предсрочния избор.

2. Избирателните списъци - част ІІ от произведени избори за общински съветници и кметове и за членове на Европейския парламент от Република България не подлежат на унищожаване. Същите се съхраняват от съответната общинска администрация с цел създаване на избирателни списъци - част ІІ при произвеждане на последващи избори за общински съветници и кметове и за членове на Европейския парламент от Република България. За съхранението на тези избирателни списъци отговаря кметът на общината или определено с негова заповед длъжностно лице.

3. До изтичане на срока по т. 1 областните управители предават за постоянно запазване на отдел „Държавен архив" на съответната дирекция „Регионален държавен архив" на Държавна агенция „Архиви":

- Методически указания и инструкции на Централната избирателна комисия по подготовката, произвеждането и отчитане на резултатите от изборите;

- Решения на ЦИК за назначаване на РИК;

- Кореспонденция между ЦИК и РИК/ОИК и кореспонденцията им с организации и ведомства по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите;

- Протоколи с приложени материали от консултации при областния управител на съответната област за определяне състава на РИК;

- Протоколи с приложени материали от консултации при кмета на съответната община за определяне състава на ОИК;

- Протоколи с приложени материали от консултации при кмета на съответната община за определяне съставите на СИК;

- Предложения от областните управители до ЦИК за състава на РИК;

- Предложения от кметовете на общини до ЦИК за състава на ОИК;

- Предложения от кметовете на общини до РИК, съответно ОИК, за съставите на СИК;

- Протоколи с приложени решения от заседания на РИК, съответно ОИК;

- Протоколи на РИК, съответно ОИК, за отчитане резултатите от гласуването;

- Регистър на РИК, съответно на ОИК, за регистриране на инициативни комитети за участие в съответния вид избор;

- Регистри на ОИК за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове в съответната община на партии, коалиции и местни коалиции за всички видове избори;

- Регистри на РИК, съответно на ОИК, за регистриране на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в съответния вид избор;

- Кандидатски листи с кандидати, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети за съответния вид избор;

- Обобщени справки и сведения на РИК, съответно ОИК, за броя на гласувалите и подадените гласове по общини за партии, коалиции и независими кандидати;

- По един екземпляр от бюлетините за всеки отделен вид избор;

- Жалби и сигнали до РИК, съответно до ОИК, за нарушения по време на изборния процес;

- Втори екземпляр от протоколите на СИК с резултатите от гласуването (първи и втори тур) за отделните видове избори;

- Доклади от наблюдатели относно произвеждането на изборите.

По преценка на експертната комисия на областната, съответно общинската, администрация могат да бъдат предадени и други документи, свързани с организационния процес и произвеждането на изборите на регионално ниво, като например: хронограма на изборите, оперативен план на общинската администрация във връзка с произвеждането на изборите, график на РИК и общинската администрация за раздаване на изборни книжа и материали, оперативен план на РИК/ОИК за протичане на изборния ден, график за приемане на протоколите на СИК с резултатите от изборите, информации на РИК за избирателната активност, електронни носители с изборните резултати, протоколи, подписвани между РИК/ОИК и ръководителя на изчислителния пункт, приемо-предавателни протоколи между РИК/ОИК и ЦИК и др. Експертизата се прави по реда и при спазване на изискванията на Закона за националния архивен фонд и другите подзаконови актове.

4. След изтичане на шестмесечния срок по т. 1 в общинските администрации остават на съхранение за срок до произвеждане на последващ общ избор от същия вид, считано от датата на произвеждане на предшестващия избор, следните изборни книжа:

а) избирателните списъци с приложенията към тях - декларациите по чл. 28, ал. 2, чл. 29, ал. 3, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6, чл. 40, ал. 3, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 1 от ИК, удостоверенията за гласуване на друго място, удостоверенията по чл. 40 от ИК и удостоверенията за гласуване в определено място;

б) забранителните списъци;

в) списъците за допълнително вписване на придружители;

г) протоколите на СИК с изборните резултати (вторите екземпляри).

Вторите екземпляри от протоколите на СИК с изборните резултати се предават на органите по т. 3 след изтичане на шест месеца от срока по тази точка.

5. Изброените в т. 4 книжа се опаковат в пликове по секции със заповед на кмета на общината. Върху пликовете се изписва номерът на избирателната секция, населеното място, общината и областта и се подписват членовете на комисията. Пликът се запечатва.

Така опакованите книжа се съхраняват в помещенията, определени за съхраняване на изборни книжа и материали от последващия избор от същия вид, по начин да не се смесват с торбите с изборни книжа и материали от други видове избори, които се съхраняват в същото помещение.

6. Книжата и материалите извън описаните в т. 2, 3 и 4 се унищожават в срок до шест месеца след изтичане на срока по т. 4 от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на областния управител. За унищожаването на книжата се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове на комисията, но не по-малко от 2/3 от вписаните в заповедта на областния управител/кмета на общината лица.

7. Останалите книжа и материали, съхранявани от общинските администрации, включително и намиращите се в торбите на СИК книжа и материали, подлежат на унищожаване след изпълнение на задължението по т. 2, 3 и 4 от това решение от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. За извършеното унищожаване на документите комисията съставя протокол, който се подписва от присъстващите членове на комисията, но не по-малко от 2/3 от вписаните в заповедта на кмета лица.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения