Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1392
София, 6 януари 2015 г.

ОТНОСНО: съхранение, архивиране и унищожаване на изборни книжа и материали от произведени избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, избори за общински съветници и кметове и референдуми

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 296, ал. 5 във връзка с чл. 287, ал. 8, изр. първо, чл. 338, чл. 381 и чл. 457, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. След произвеждане на избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския парламент от Република България, избори за общински съветници и кметове и референдуми изборните книжа и материали, с които са работили секционните избирателни комисии и общинските избирателни комисии при изборите за общински съветници и кметове, се предават на съхранение на общинските администрации, а тези на районните избирателни комисии - на областните администрации. Срокът на съхранение е до следващите избори от същия вид. Книжата и материалите от референдумите се съхраняват в срок от 5 години от произвеждането им.

2. Подлежащите на предаване на съответните поделения на Държавна агенция „Архиви" книжа и материали се предават в отдел „Архиви" на съответната дирекция „Регионален държавен архив" в срок от шест месеца след произвеждане на последващ избор от същия вид.

3. Избирателните списъци - част ІІ от произведени избори за общински съветници и кметове и за членове на Европейския парламент от Република България не подлежат на унищожаване. Същите се съхраняват от съответната общинска администрация с цел създаване на избирателни списъци - част ІІ при произвеждане на последващи избори за общински съветници и кметове и за членове на Европейския парламент от Република България. За съхранението на тези избирателни списъци отговаря кметът на общината или определено с негова заповед длъжностно лице.

4. До изтичане на срока по т. 2 областните управители, съответно кметовете на общини, предават за постоянно запазване на отдел „Държавен архив" на съответната дирекция „Регионален държавен архив" на Държавна агенция „Архиви":

- Методически указания и инструкции на Централната избирателна комисия по подготовката, произвеждането и отчитане на резултатите от изборите и референдумите;

- Решения на ЦИК за назначаване на РИК/ОИК;

- Кореспонденция между ЦИК и РИК/ОИК и кореспонденцията им с организации и ведомства по организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и референдумите;

- Протоколи с приложени материали от консултации при областния управител на съответната област за определяне състава на РИК;

- Протоколи с приложени материали от консултации при кмета на съответната община за определяне състава на ОИК;

- Протоколи с приложени материали от консултации при кмета на съответната община за определяне съставите на СИК;

- Предложения от областните управители до ЦИК за състава на РИК;

- Предложения от кметовете на общини до ЦИК за състава на ОИК;

- Предложения от кметовете на общини до РИК, съответно ОИК, за съставите на СИК;

- Протоколи с приложени решения от заседания на РИК, съответно ОИК;

- Протоколи на РИК, съответно ОИК, за отчитане резултатите от гласуването;

- Регистър на РИК, съответно на ОИК, за регистриране на инициативни комитети за участие в съответния вид избор;

- Регистри на ОИК за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове в съответната община на партии, коалиции и местни коалиции за всички видове избори;

- Регистри на РИК, съответно на ОИК, за регистриране на кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в съответния вид избор;

- Кандидатски листи с кандидати, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети за съответния вид избор;

- Обобщени справки и сведения на РИК, съответно ОИК, за броя на гласувалите и подадените гласове по общини за партии, коалиции и независими кандидати и по въпросите от произвежданите референдуми;

- По един екземпляр от бюлетините за всеки отделен вид избор и бюлетини за произвеждане на референдуми;

- Жалби и сигнали до РИК, съответно до ОИК, за нарушения по време на изборния процес и по произвеждането на референдумите;

- Втори екземпляр от протоколите на СИК с резултатите от гласуването (първи и втори тур) за отделните видове избори и референдуми;

- Доклади от наблюдатели относно произвеждането на изборите и референдумите;

- Протоколите на ОИК с приложени към тях решения по провеждането на местни референдуми.

По преценка на експертната комисия на областната, съответно общинската, администрация могат да бъдат предадени и други документи, свързани с организационния процес и произвеждането на изборите на регионално ниво, като например: хронограма на изборите, оперативен план на общинската администрация във връзка с произвеждането на изборите, график на РИК и общинската администрация за раздаване на изборни книжа и материали, оперативен план на РИК/ОИК за протичане на изборния ден, график за приемане на протоколите на СИК с резултатите от изборите, информации на РИК за избирателната активност, електронни носители с изборните резултати, протоколи, подписвани между РИК/ОИК и ръководителя на изчислителния пункт, приемо-предавателни протоколи между РИК/ОИК и ЦИК и др. Експертизата се прави по реда и при спазване на изискванията на Закона за националния архивен фонд и другите подзаконови актове.

5. Обработката на документите се извършва по реда на Закона за националния архивен фонд и подзаконовите актове по приложението му.

6. След предаване на изброените в т. 4 книжа и след изготвяне на становище на експертната комисия за материалите, които следва да се предадат на съответния отдел „Архиви" останалите книжа и материали се унищожават от комисия от длъжностни лица, определени със заповед на областния управител, съответно кмета на общината. За унищожаването на книжата се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове на комисията, но не по-малко от 2/3 от вписаните в заповедта на областния управител, съответно кмета на общината, лица.

7. Останалите книжа и материали, съхранявани от общинските администрации, включително и намиращите се в торбите на СИК книжа и материали, подлежат на унищожаване след изпълнение на задължението по т. 3 и т. 4 от това решение от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. За извършеното унищожаване на документите комисията съставя протокол, който се подписва от присъстващите членове на комисията, но не по-малко от 2/3 от вписаните в заповедта на кмета лица.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1400-МИ/

1436-МИ/

1455-МИ/

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения