Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2595-МИ/НР
София, 14 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: допълнение и поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 2558-МИ/НР от 12.10.2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 6, 7 и 8, чл. 28 и 29 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 4, ал. 1 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на техническа грешка, допусната в Решение № 2558-МИ/НР от 12.10.2015 г. на ЦИК, както следва:

- в т. 1, абзац 1 заличава текста в скобата „(ако са включени в списъка за гласуване по настоящ адрес)“;

- в т. 1, абзац 2 от решението вместо „Приложение № 1-МИ и Приложение № 1-НР“, както неправилно е записано, да се чете: „ПРИЛОЖЕНИЕ № 4-МИ И ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-НР“;

- в т. 5 след думите „Република България“ да се впише и чете текста: „НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОЙ Е“.

ДОПЪЛВА Решение № 2558-МИ/НР от 12.10.2015 г. на ЦИК, както следва – създава нова т. 11 със следния текст:

„В секциите по т. 1 на територията на градовете с районно деление и на територията на кметствата избирателите, включени в избирателни списъци за гласуване за общински съветници и за кметове, които нямат адресна регистрация на територията на района/кметството не могат да гласуват за кмет на район, съответно за кмет на кметство. Тези избиратели гласуват само за общински съветници и за кмет на община.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2558-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения