Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3360-МИ
София, 11 август 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в нови избори за общински съветници и нови и/или частични избори за кметове, насрочени с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12 и 13, чл. 127, ал. 4, чл. 128 във връзка с § 2 от ДР на ИК, чл. 147 – 150, чл. 151 – 155, чл. 464 – 469 от Изборния кодекс и Решение № 3340-МИ от 4 август 2016 г. на Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Партиите и коалициите, регистрирани/допуснати за участие в Централната избирателна комисия, могат да участват в новите избори за общински съветници и/или нови и частични избори за кметове самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор след регистрация и в съответната общинската избирателна комисия (ОИК).

2. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана/допусната за участие в ЦИК, не могат да се регистрират самостоятелно в общинската избирателна комисия, нито да влизат поотделно извън коалицията, регистрирана/допусната в ЦИК, в други коалиции/местни коалиции на територията на общината.

3. За участие в новите избори за общински съветници и/или нови и частични избори за кметове могат да бъдат образувани местни коалиции, които се регистрират в ОИК.

4. Местните коалиции се образуват само от регистрирани/допуснати в ЦИК за участие в новите избори за общински съветници и/или нови и частични избори за кметове партии и коалиции.

5. При новите избори за общински съветници и/или нови и частични избори за кметове могат да се създават инициативни комитети за издигане кандидатурите на независими кандидати за общински съветници и за независими кандидати за кметове след регистрация в съответната ОИК.

ІІ. Правила за наименования или абревиатура

6. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента на републиката за насрочване на новите/частични избори за общински съветници и/или за кметове, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.

Наименованието или абревиатурата на местна коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.

Тези забрани не се прилагат, когато наименованието или абревиатурата на местната коалиция повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията, или на ръководството на парламентарната група.

7. Наименованието или абревиатурата на участващите партии в състава на местната коалиция може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията.

ІІІ. Регистрация на партии и коалиции в ОИК

8. Партиите и коалициите, регистрирани/допуснати в ЦИК за участие в новите избори за общински съветници и/или нови и частични избори за кметове, следва да се регистрират в ОИК.

9. Партия, включена в състава на регистрирана/допусната в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й, може да участва в новите избори за общински съветници и/или новите и частични избори за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК и съответно в ОИК до крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

10. Партиите и коалициите в срок до 40 дни преди изборния ден – за нови избори и 30 дни преди изборния ден – за частични избори, подават заявление за регистрация в ОИК (Приложение № 44А-МИ от изборните книжа). Заявлението се представя и подписва от лицето/та, представляващо/и партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор – общински съветници/кмет на община/кмет на кметство, се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

11. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на партията или коалицията според решението за регистрация в ЦИК, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация и участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрация;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

12. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицето/лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощено/и лице/а.

13. Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

14. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира партията/коалицията за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори и 25 дни – за частични избори.

ІV. Регистрация на местни коалиции в ОИК

15. В ОИК се регистрират местни коалиции, които са образувани само от регистрирани/допуснати за участие в ЦИК партии и коалиции за участие във всеки отделен вид избор – общински съветници/кмет община/кмет на кметство на територията на съответната община.

16. Партиите и коалициите, участващи в състава на местната коалиция, не се регистрират самостоятелно в ОИК за същия вид избор.

17. Партия, включена в състава на регистрирана/допусната за участие в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й, може да участва в изборите за общински съветници и кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК и съответно в ОИК до крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

18. Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 45А-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок не по-късно от 40 дни преди изборния ден – за нови избори и 30 дни преди изборния ден – за частични избори.

19. Заявлението се представя и подписва от лицето/та, представляващо/и местната коалиция, или от изрично упълномощено/и лице/а.

20. За всеки отделен вид избор общински съветници/кмет на община/кмет на кметство се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

21. В заявлението се посочва:

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- пълното или съкратено наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

22. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 от ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява.

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицето/ата, което/ито ще отговаря/т за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

23. Общинската избирателна комисия извършва проверка на изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

24. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори и 25 дни – за частичен избор.

V. Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция

25. Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден – за нови избори и 25 дни преди изборния ден – за частични избори, се извършват след подаване на заявление – Приложение № 46А-МИ от изборните книжа, и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.

26. Нова партия и/или коалиция може да се включи в състава на местната коалиция не по-късно от 35 дни преди изборния ден – за нови избори и 30 дни преди изборния ден – за частични избори, при условие, че е регистрирана/допусната в ЦИК за участие в новите за общински съветници и/или нови и частични избори за кметове.

27. В случай че една или повече партии и/или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии и/или коалиции.

28. В случай че партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, напусне коалицията, ОИК с решението, с което извършва промяната в местната коалиция, определя тридневен срок за промяна на наименованието й.

Ако в указания срок местната коалиция изпълни указанието, промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се запазва. Общинската избирателна комисия с решение заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналите я партия и/или коалиция и отбелязва настъпилите промени в състава и наименованието на местната коалиция в регистъра на ОИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

Ако в указания срок местната коалиция не изпълни указанието да промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК, регистрацията й се заличава.

Заличаването от наименованието на местната коалиция на напусналите я партия и/или коалиция се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

29. Промените, настъпили в състава на местна коалиция, се отбелязват в регистъра на общинската избирателна комисия след подаване на заявление от лицата, представляващи коалицията, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори и 25 дни преди изборния ден – за частични избори – Приложение № 46А-МИ от изборните книжа.

30. Напусналата/ите състава на местна коалиция партия/и и/или коалиция/и не по-късно от 40 дни преди изборния ден – за нови избори и 30 дни преди изборния ден – за частични избори, могат да участват в изборите самостоятелно, след като се регистрират в ОИК по реда на раздел ІІІ.

VI. Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК

31. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

32. Заличаването се извършва след подаване на писмено заявление – Приложение № 47-МИ от изборните книжа, от съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от представляващото/ите партията/коалицията лице/а.

33. Към заявлението коалицията, съответно местната коалиция, се прилага и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите/коалициите от състава й или от изрично упълномощено/и от тях лице/а.

VІI. Регистрация на инициативните комитети за издигане на кандидатури на независими кандидати в ОИК

34. В изборите за общински съветници и за кметове участват инициативни комитети, регистрирани в ОИК.

35. За издигане кандидатурата на независим кандидат за общински съветник, кмет на община или кмет на кметство се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на държава – членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите. Под изборен район за избор на общински съветници и кмет на община се разбира територията на съответната община, а под изборен район при избор на кмет на кметство се разбира територията на съответното кметство.

36. Избирателите по т. 35 следва да отговарят на следните изисквания:

- за българските граждани: да са навършили 18 години към изборния ден включително, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите;

- за гражданите на държава – членка на Европейския съюз: да са навършили 18 години към изборния ден включително, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани, и адрес на пребиваване към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.

37. Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет за всеки отделен вид избор – общински съветници/кмет на община/кмет на кметство.

38. В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- за кой вид избор – общински съветници/кмет на община/кмет на кметство;

- от кого се представлява инициативният комитет.

39. Инициативният комитет представя в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 52-МИ от изборните книжа, в срок не по-късно от 40 дни преди изборния ден – за нови избори и 30 дни преди изборния ден – за частични избори. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

40. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер/личен номер и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 35;

- имената, единният граждански номер/личен номер и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

41. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 от ИК, а именно:

а) решението за образуване на инициативния комитет (по т. 38);

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 54-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;

г) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

42. Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен.

43. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация за съответния вид избор – нов или частичен. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори и 25 дни преди изборния ден за частични избори.

44. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – за нови избори и 25 дни преди изборния ден – за частични избори.

Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 53-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

VІІI. Предоставяне на данни за банкови сметки

Общинската избирателна комисия в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове предоставя на Сметната палата банковата им сметка, предназначена за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК. При промяна на лицата коалицията или инициативният комитет представят пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в 3-дневен срок от извършване на промяната.

ІХ. Регистри и удостоверения

45. За регистрация на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет ОИК приема отделно решение.

Решенията се вписват в регистъра на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, за участие в изборите за общински съветници и за кметове (приложения № 56-МИ, № 48-МИ и № 49-МИ от изборните книжа).

Регистърът на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети се публикува на интернет страницата на ОИК.

46. Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове – Приложение № 50-МИ от изборните книжа, удостоверение за регистрация на инициативен комитет – Приложение № 57-МИ от изборните книжа, и удостоверение за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция – Приложение № 51-МИ от изборните книжа.

47. Сроковете, посочени в настоящото решение се определят съобразно датите, посочени в хронограмата за произвеждане на съответния вид избор.

48. Общинските избирателни комисии приемат документи за регистрация всеки календарен ден (от 9.00 до 17.00 часа), като определят начална и крайна дата и час.

49.Общинските избирателни комисии обявяват на публично място и на интернет страниците си датата и часа за приемане на документите за регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения