Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1551-МИ
София, 28 август 2015 г.

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 23, чл. 24, чл. 25, ал. 2, 3, 4, 5, чл. 26 - 28, чл. 29, ал. 2, 3, 4, чл. 36, ал. 2 и 3 във връзка с ал. 1, чл. 37, чл. 38, ал. 1 и 2, т.1, 2, 3, 5, 8, чл. 39 - 45, чл. 396, чл. 398, чл. 406 - 411, § 1, т. 4, 6, 7, § 5, т. 1 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

РЕШИ:

 

І. Общи правила

1. Гласуването в Република България се извършва въз основа на избирателни списъци.

2. Избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. се съставят в две части - част I и част II.

3. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

 

IІ. Съставяне на избирателни списъци

4. Избирателните списъци - част I (Приложение № 1-МИ от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), част II (Приложение № 2-МИ) както и избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 3-МИ) се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.

4.1. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги  (Приложение № 4-МИ), се съставят от ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, и се подписват от тях;

4.2. Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане (Приложение № 5-МИ), се съставят от ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и се подписват от тях.

5. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.

5.1. В избирателните списъци са вписват имената на избирателите с постоянен адрес/адрес на пребиваване  на територията на избирателната секция, които имат право да гласуват в изборите за общински съветници и кметове.

 

ІІ. Съдържание на избирателния списък

6. Избирателният списък - част І (Приложение № 1-МИ) се съставя по постоянен адрес на избирателите български граждани и включва имената на българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на съответната община (населено място) към 24 април 2015 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и имат настоящ адрес на територията на Република България към 24 април 2015 г. Изискването на § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс се преценява съгласно Решение № 1482-МИ на Централната избирателна комисия.

6.1. В избирателния списък не се включват имената на българските граждани, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е извън територията на Република България.

6.2. Избирателите, родени преди 31.12.1931 г. и ползващи се от разпоредбата на § 9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, които нямат заявен постоянен адрес, се включват в избирателния списък по отразения в личния (зеления) им паспорт адрес.

7. В избирателния списък - част І се обособяват отделни графи, както следва: пореден номер, име, адрес, ЕГН, документ за самоличност, подпис, забележка.

7.1. В отделните графи се вписва по азбучен ред:

а) име на избирателя, в последователност - собствено, бащино и фамилно име;

б) единен граждански номер (ЕГН), като номерът не се отпечатва автоматизирано, а се попълва от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване;

в) документ за самоличност - видът и номерът му като данните не се отпечатват автоматизирано, а се попълват от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване. Документът за самоличност следва да е валиден към 25 октомври 2015г. включително (изборния ден). Видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: лична карта - със съкращението „л.к.", а личен (зелен) паспорт - със съкращението „л.п";

г) постоянен адрес на избирателя. В случаите, когато избирател с адресна регистрация по настоящ адрес на територията на секцията към 24 април 2015 г. включително (6 месеца преди изборния ден), е подал писмено заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 12-МИ) не по-късно от 10 октомври 2014 г. включително (14 дни преди изборния ден), в тази графа на списъка се вписва настоящият му адрес, а в графа "Забележки" се вписва текст "н.а." Проверката се извършва от органа по чл.23 от Изборния кодекс в момента на съставяне на списъка.

8. Избирателният списък - част ІІ  се съставя по адреса на пребиваване  в населеното място на територията на съответната община или кметство на избирателя гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, заявен от него в декларацията (Приложение № 8-МИ). Той включва: имената на гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които не са български граждани,  навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България; имат адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство към дата 24 април 2015 г. включително (6 месеца преди изборния ден), не са лишени от правото да избират в друга държава - членка на Европейския съюз, на която са граждани.

8.1. За да бъде вписан в избирателния списък част II гражданинът на друга държава - членка на Европейския съюз трябва да е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място с декларация (Приложение № 8-МИ), не по-късно от 14 септември 2015 г. включително (40 дни преди изборния ден).

8.2. В избирателния списък част ІІ се вписват служебно и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които са били включени в избирателния списък част ІІ на  предишни избори за общински съветници и кметове въз основа на декларация, подадена за гласуване на предишните избори от този вид съгласно чл. 408, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс. Общинската администрация проверява дали адресът на пребиваване на избирателя не е променен. Ако има промяна на някое от декларираните обстоятелства, избирателят е длъжен да подаде нова декларация в сроковете по т. 8.1. Условието избирателят „да е живял шест месеца в населеното място на съответната община или кметство" трябва да е налице за новия адрес, ако адресът на пребиваване е променен. Изискването на § 1, т.6 от ДР на Изборния кодекс се преценява съгласно Решение № 1482-МИ на Централната избирателна комисия.

9. В избирателния списък - част ІІ се обособяват отделни графи, както следва: номер, име, гражданство, адрес на пребиваване, личен номер, документ за самоличност, номер на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, подпис, забележка.

9.1. В отделни графи на избирателния списък - част II се вписва по азбучен ред:

а) име на избирателя, в последователност - собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кирилица според декларацията (Приложение № 8-МИ);

б) гражданство на избирателя в държавата - членка на Европейския съюз, чийто гражданин е;

в) личен номер (ЛН) на избирателя гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, като номерът не се отпечатва автоматизирано, а се попълва от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване;

г) документ за самоличност - видът и номерът му, като данните не се отпечатват автоматизирано, а се попълват от секционната избирателна комисия в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване. Документът за самоличност следва да е валиден към 25 октомври 2015 г. включително (изборния ден). Видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: лична карта - със съкращението „л.к.", а паспорт - със съкращението „п.";

д) номер на удостоверението за пребиваване (продължително или постоянно) и датата на регистрация  като данните не се отпечатват автоматизирано.

е) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България.

9.2. Общинските администрации, след извършване на проверката по чл. 410, ал. 2 от Изборния кодекс,  не по-късно от 24 септември 2015 г. (30 дни преди изборния ден) изпращат в Централната избирателна комисия копие от част II на избирателните списъци.

10. В избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна кутия се включват български граждани и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и кметове.

10.1. В избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия се вписват по общини избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и които отговарят на следните условия:

а) подали са заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по образец (Приложение № 16-МИ) не по-късно от 4 октомври (20 дни преди изборния ден);

б) имат постоянен адрес на територията на съответната община/кметство или

в) имат настоящ адрес на територията на съответната община/кметство към 24 април 2015г. включително (6 месеца преди изборния ден), ако са подали заявление за вписване в списъка по настоящ адрес (Приложение №12-МИ), и са с постоянен адрес на територията на друго населено място;

г) приложили са копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващ наличие на трайно увреждане, което не им позволява да упражнят избирателното си право в изборното помещение.

10.2. Заявленията по предходната точка се подписват саморъчно от избирателя с трайно увреждане, като всеки избирател подписва отделно заявление. Те могат да бъдат подадени до съответната общинска администрация чрез приносител, по пощата или по факс, чрез заявление, подписано с електронен подпис, web базирано приложение на интернет страницата на съответната община или сканирано копие на заявление,  изпратено по електронната поща на съответната община.

10.3. В избирателния списък графите „ЕГН/ЛН" и „Документ за самоличност" се оставят празни и се попълват от подвижната секционна избирателна комисия в изборния ден.

10.4. В графа „Забележки" на този списък членовете на подвижната секционна избирателна комисия вписват часа на гласуването.

10.5. Имената на избирателя, направил искане за гласуване с подвижна избирателна кутия се заличават от избирателния списък за гласуване по постоянен адрес.

10.6. Този списък се съставя, ако има подадени поне 10 заявления (Приложение № 16-МИ) за гласуване с подвижна избирателна кутия в срок не по-късно от 4 октомври.

10.7. При наличие на образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение могат да подадат заявления за включване в образуваната избирателна секция до 19 октомври 2015г. включително (5 дни преди изборния ден).

10.8.  Броят на подвижните избирателни секции се определят от ОИК.

11. В избирателния списък за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги  се включват български граждани и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и кметове.

11.1. Избирателни секции за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции  се образуват при наличие на не по-малко от 10 избиратели, които са живели към 24 април 2015 г. включително на територията на общината, където се намира съответното заведение, домът или друга специализирана институция.

11.2. Избирателният списък за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции  се съставя по азбучен ред и включва:

а) имената на българските граждани, които са навършили 18 години към 25 октомври 2015 г. включително (изборния ден), не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, намират се в такива заведения/домове към изборния ден и имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях е на територията на общината, където се намира съответното заведение или дом към 24 април 2015 г. включително;

б) имената на гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които не са български граждани, навършили са 18 години към 25 октомври 2015 г. включително (изборния ден), не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, не са лишени от правото да избират в друга държава - членка на Европейския съюз, на която са граждани, чийто адрес на пребиваване към дата 24 април 2015 г. включително е на територията на общината, където се намира съответното заведение/дом,

- ако фигурират в избирателния списък част ІІ за избори за общински съветници и кметове.

11.3. Ръководителите на заведението/дома уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес/адрес на пребиваване преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

12. Избирателният списък за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане се включват български граждани и граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и кметове.

12.1. Избирателни секции за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане се образуват при наличие на не по-малко от 10 избиратели, които са живели от 24 април 2015 г. включително на територията на общината, където се намира съответното място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане.

12.2. Избирателният списък се съставя по азбучен ред и включва:

а) имената на задържаните лица - български граждани, които са навършили 18 години към 25 октомври 2015 г. включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен адрес към 24 април 2015 г. включително на територията на общината, където се намира мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане.

б) имената на задържаните лица - гражданите на други държави - членки на Европейския съюз, които не са български граждани, навършили са 18 години към 25 октомври 2015 г. включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, не са лишени от правото да избират в друга държава - членка на Европейския съюз, на която са граждани, ако имат адрес на пребиваване към дата 24 април 2015 г. включително на територията на общината, където се намира съответното място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и

- ако фигурират в избирателния списък - част ІІ за гласуване на изборите за общински съветници и кметове.

12.3. Ръководителите на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес/респ. по адрес на пребиваване преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

 

III. Проверка и отпечатване на списъците

13. По искане на общинската администрация проверката на обстоятелствата по т. 6, т. 6.1, т. 8 и т. 8.2 се извършва от Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи по искане. За гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, искането се придружава от копие на декларацията (Приложение №8-МИ).

13.1. Общинските администрации извършват проверка на заявените от гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи, ГД „Миграция".

14. Избирателните списъци част I и част II се отпечатват от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството". Данните за списъците част I се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението.

Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци - част II се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО" към МРРБ не по-късно от 19 септември 2015 г. включително (35 дни преди изборния ден).

14.1. Непосредствено под последното име на избирателя в избирателния списък - част I и част II, върху отпечатаните избирателни списъци се поставя черта. Кметът/кметският наместник и секретарят на общината/района полагат подписите си непосредствено под чертата по начин, изключващ възможността за дописване на допълнително име на избирател между чертата и подписите им. До подписите им се полага печатът на общината.

 

IV. Обявяване и публикуване на избирателни списъци

15. Предварителният избирателен списък - част I (за обявяване), (Приложение № 1-МИ), се обявява от общинските администрации не по-късно от 14 септември 2015 г. включително (40 дни преди изборния ден), на видно място в района на съответната избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото му запазване.

15.1. Избирателният списък - част I (за публикуване), (Приложение № 1-МИ), се публикува от общинските администрации не по-късно от 14 септември 2015 г. включително (40 дни преди изборния ден), на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД „ГРАО" към МРРБ.

16. Избирателният списък - част II (за обявяване), (Приложение № 2-МИ), се обявява от общинските администрации не по-късно от 29 септември 2015 г. включително (25 дни преди изборния ден), на видно място в района на съответната избирателната секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото му запазване.

16.1. Избирателният списък - част II (за публикуване), (Приложение № 2-МИ), се публикува от общинските администрации не по-късно от 29 септември 2015 г. включително (25 дни преди изборния ден), на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД „ГРАО" към МРРБ.

17. Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци не по-късно от 9 септември 2015 г. включително (45 дни преди изборния ден) и уведомяват за това общинските избирателни комисии.

17.1. Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка по ЕГН, респ. по личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

18. Когато в предходните шест месеца до изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните комисии.

 

V. Вписване и дописване след обявяване и публикуване на избирателните списъци

19. В избирателния списък - част I , се вписват и имената на:

а) избирателите с постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, които към 10 октомври 205 г. включително (14 дни преди изборния ден) са поискали да бъдат вписани в избирателния списък на секцията по настоящия им адрес, при условие, че имат  адресна регистрация по настоящ адрес към 24 април 2015 г. включително (6 месеца преди изборния ден).

б) избирателите, които са изтърпели наказанието лишаване от свобода или не са вече под запрещение, след представяне на съответен документ в общината, района или кметството.

19.1. Общинската администрация по настоящ адрес (в хипотезата на т.19  б."а") предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО" в Министерство на регионалното развитие и благоустройство не по-късно от 12 октомври (12 дни преди изборния ден) за вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

20. При произвеждане на втори тур на изборите за кметове в избирателния списък се вписват и имената на гражданите, които в периода между двата тура са придобили избирателно право.

21. До предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии по писмено искане на избирателя (Приложение № 10) по постоянен адрес/ респ. по място на пребиваване съответната общинска администрация вписва в избирателните списъци:

а) имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати;

б) лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение след съставяне на списъците, които представят съответния  документ в общината или района, или кметството;

в) лицата - граждани на държава - членка на Европейския съюз, за които е отпаднало основанието, на което са били лишени от право да избират в държава - членка на Европейския съюз, след представяне на удостоверение за пребиваване в общината или района или кметството, ако са подали в срок декларацията по т.8.1. от настоящото решение.

21.1. Списъкът се отпечатва от ГД „ГРАО" към МРРБ и се предоставя на общинските администрации за предаване на СИК.

 

VІ. Заличаване от избирателните списъци

22. От избирателния списък - част I, се заличават имената на българските граждани, които:

а) до изборния ден включително (изборния ден) са загубили правото си да избират или са починали;

б) имат настоящ адрес към 24 април 2015 г. включително (6 месеца преди изборния ден) извън Република България;

в) са поискали вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 12-МИ);

г) изтърпяват наказание лишаване от свобода по информация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието;

д) са включени в избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции по местонахождение на съответното заведение/дом;

е) са включени в избирателния списък за гласуване по място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, без да изтърпяват наказание лишаване от свобода;

ж) са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

22.1 От избирателния списък - част II се заличават имената на гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които:

а) до изборния ден включително са загубили правото си да избират или са починали;

б) имат адрес на пребиваване към 24 април 2015 г. включително (6 месеца преди изборния ден) извън Република България;

в) са включени в списъците за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции по местонахождение на съответното заведение/дом, където се намират

г) са включени в избирателния списък за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане в съответното място, където са задържани, без да изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) са включени в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия

22.2. Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.

 

VІІ. Списък на заличените лица

23. Списъкът на заличените лица се изготвя по постоянен адрес от ГД ГРАО в Министерство на регионалното развитие и благоустройство и включва  имената, ЕГН и основанието за заличаване на лицата, автоматизирано заличени от избирателните списъци, които:

а) са поставени под запрещение;

б) изтърпяват наказание „лишаване от свобода";

в) са с настоящ адрес към 24 април 2015г. включително (6  месеца преди изборния ден ) извън Република България;

г) са вписвани в избирателния списък по настоящ адрес;

23.1 Списъкът се отпечатва от ГД „ГРАО" към МРРБ и се предоставя на общинските администрации за предаване на СИК. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната община 10 дни преди изборния ден като съдържа и номера и адреса на избирателната секция.

24. Лице, вписано в списъка на заличените лица, но което има право да гласува може да поиска да се запознае с основанието за заличаване и да поиска да бъде изключено от този списък с писмено заявление (Приложение № 11-МИ) до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез заявление, подписано с електронен подпис, web базирано приложение на интернет страницата на съответната община или сканирано копие на заявление,  изпратено по електронната поща на съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на съответния кмет.

24.1. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

24.2. Кметът или кметският наместник разглеждат заявлението незабавно и се произнасят с мотивирано решение. Отказът за изключване от списъка се съобщава на заявителя и може да се обжалва пред съответния административен съд срок до 24 часа от съобщението.

24.3. Ако избирателят бъде изключен от списъка на заличените лица, той се вписва в избирателния списък от органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс до предаване на  списъка на секционната избирателна комисия.

 

VIІІ. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

25. Всеки избирател може да поиска отстраняването на непълноти  и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник (Приложение № 10-МИ) не по-късно от 17 октомври 2015г. (7 дни преди изборния ден).

25.1. Кметът на общината, района, кметството или кметският наместник разглежда заявлението в срок до 2 дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявяват незабавно на публично място.

25.2. Решението на кмета може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя, кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

26. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно.

 

ІХ. Вписване в избирателните списъци от секционната избирателни комисии

27. След предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии в изборния ден съответната секционна избирателна комисия в  допълнителна страница на избирателния списък дописва:

а) лицата по т. 21 след представяне на валиден документ за самоличност / респ. удостоверение за пребиваване за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз в общината или района или кметството, ако са подали в срок декларацията по т. 8.1. от настоящото решение.

б) лицата с увредено зрение или затруднения в предвижването, избрали да гласуват в определената за целта или избраната от тях секция - различна от секцията по постоянен адрес (адрес на пребиваване), след попълване на декларация по образец, че няма да гласуват на друго място.

в) лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия или охрана на съответната секция, след попълване на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

27.1. Секционната избирателна комисия попълва графа „Име", като се вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност, и графите „ЕГН", „Документ за самоличност", „Адрес". Имената на избирател-гражданин на ЕС се изписват на кирилица така, както са изписани в удостоверението за пребиваване.

27.2. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

27.3. Дописването в изборния ден се извършва в допълнителна страница на избирателния списък част І и част ІІ - след подписите на кмета/кметския наместник и секретаря на общината/района, положени под чертата по т.  14.1., като се попълват графите, предвидени за съответния избирателен списък. Допълнителната страница съдържа графите, предвидени за съответния избирателен списък.

Допълнителната страница от избирателния списък се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1696-МИ/

2151-МИ/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения