Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1984-МИ/НР
София, 8 септември 2015 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 66, чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс и чл. 7, ал. 2 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Общинската избирателна комисия (ОИК) назначава съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум, насрочени на 25 октомври  2015 г., не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 25 септември 2015 г., и състава на подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК) не по-късно от 10 дни преди изборния ден - 14 октомври 2015 г., и утвърждава списъка на резервните членове.

2. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината ОИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция, като отчита обстоятелството, че едновременно с изборите за общински съветници и за кметове се произвежда и национален референдум.

 

Консултации при кметовете

3. Не по-късно от 35 дни преди изборния ден - 19 септември 2015 г., при кмета на общината се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК се провеждат не по-късно от 18 дни преди изборния ден - 6 октомври 2015 г.

4. Консултациите са публични. В консултациите могат да участват и партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

5. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация.

6. В консултациите участват партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум - 10 август 2015 г.

Парламентарно представени партии и коалиции са партиите и коалициите, които имат парламентарна група в 43-ото Народно събрание към датата на насрочване на изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум - 10 август 2015 г. а именно: партия ГЕРБ, коалиция БСП лява България, партия Движение за права и свободи (ДПС), коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО, коалиция България без цензура (ББЦ), коалиция Реформаторски блок (РБ), партия Атака, и коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 83 народни представители.

б) коалиция БСП лява България е с парламентарна група от 39 народни представители;

в) партия ДПС е с парламентарна група от 36 народни представители и

г) коалиция Реформаторски блок (РБ) е с парламентарна група от 23 народни представители;

д) коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО е с парламентарна група от 18 народни представители;

е) коалиция България без цензура (ББЦ) е с парламентарна група от 14 народни представители;

ж) партия Атака е с парламентарна група от 11 народни представители;

з) коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) е с парламентарна група от 11 народни представители.

Нечленуващи в парламентарни групи 5 народни представители.

Общият брой на депутатите, обхванати от парламентарни групи е 235.

7. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

8. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове - 10 август 2015 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

9. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите съобразно методиката по т. 14 и по кои въпроси не е постигнато съгласие.

10. Протоколът се подписва от участвалите в консултациите лица.

11. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът се подписва с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

- поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

- копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверено от участвалото/ите в консултациите лице/а, съответно копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то НС през 2014 г.;

- пълномощните от лицето/а, представляващо/и партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

 

Състави на СИК

12. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 - за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия;

б) до 9, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

13. При определяне на съставите на СИК в рамките на общината се запазва следното съотношение между партиите и коалициите:

35,32 % за партия ГЕРБ;

16,59 % за коалиция БСП лява България;

15,32 % за партия Движение за права и свободи;

9,79 % за коалиция Реформаторски блок;

7,59 % за коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО;

5,96 % за коалиция България без цензура;

4,68 % за партия Атака;

4,68 % за коалиция Алтернатива за българско възраждане.

14. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по общини съгласно методическите указания, неразделна част от това решение, която е приложение към настоящото решение. Никоя партия/коалиция не може да има повече от 33,33% от общия брой на местата в ръководствата на СИК на територията на общината. При назначаване съставите на СИК местата, полагащи се на всяка от партиите и коалициите, се разпределят равномерно в секциите на територията на общината.

15. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

16. Изисквания към членовете на СИК

За членове на СИК се назначават български граждани или избиратели - граждани на друга държава, член на Европейския съюз (които имат статут на постоянно или продължително пребиваващи на територията на България), които могат да гласуват съгласно разпоредбата на чл. 396 от ИК и владеят български език, и са включени в част ІІ на избирателния списък.

 

Несъвместимости с качеството член на СИК

17. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, да са братя и сестри или роднини по права линия.

18. Членовете на СИК не могат да бъдат:

- кандидати за общински съветници и/или за кмет на община/район/кметство, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на Президента на Републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Националната разузнавателна служба, в Национална служба „Охрана", в Държавна агенция „Технически операции" или в Държавна агенция „Национална сигурност".

 

Изпращане на предложенията в ОИК

19. Когато при консултациите партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината изпраща на ОИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден - 24 септември  2015 г., а при консултациите за състава на ПСИК - не по-късно от 15 дни преди изборния ден - 9 октомври 2015 г.:

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-ро Народно събрание през 2014 г.;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

ж) протокола/ите от консултациите и приложените към него възражения, особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите.

20. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, кметът на общината изпраща незабавно на ОИК, но не по-късно от 30 дни преди изборния ден - 24 септември 2015 г., документите по т. 19, букви „а" - „з" включително.

21. Общинската избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 19 или т. 20, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 29 септември 2015 г.

а) при постигнато съгласие:

аа) по предложението на кмета по т. 19;

бб) ако кметът не е направил предложение - въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола;

б) когато не е постигнато съгласие - въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 15 на Методиката по т. 14 от решението, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден - 29 септември 2015 г.

22. Когато ОИК не вземе решение за разпределение на местата в СИК и не е назначила СИК до 29 септември 2015 г., тя изпраща незабавно, но не по-късно от 29 септември 2015 г. цялата документация на ЦИК, която назначава съставите на СИК.

23. Общинската избирателна комисия взема отделно решение за назначаване съставите на СИК за всяко отделно населено място на територията на общината. Решението за назначаване на СИК съдържа разпределението на местата в ръководствата на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, имената и ЕГН на членовете на СИК. Решението се обявява при спазване на Закона за защита на личните данни.

24. В случай че парламентарно представените партии и коалиции са направили предложения за по-малко от полагащите им се места в СИК, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите чрез жребий, проведен при условията и реда на раздел ІІІ „Жребий при попълване на съставите на ОИК" от Решение № 1538-МИ от 25 август 2015 г. на ЦИК.

25. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците на резервните членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции.

26. Общинската избирателна комисия назначава ПСИК в срока по т. 1 и при условията и реда на настоящото решение, когато има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, в срок до 20 дни преди изборния ден - 4 октомври 2015 г. и кметът е образувал избирателна секция.

27. Решението на ОИК за назначаване съставите на СИК подлежи на оспорване пред ЦИК, а решението на ЦИК за назначаване съставите на СИК подлежи на обжалване пред ВАС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2077-МИ/НР/

2245-МИ/НР/

2303-МИ/НР/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения