Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4035-МИ
София, 15 ноември 2016 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и частични избори за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 21, чл. 87, ал. 1, т. 9 и т. 14 и чл. 423 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи правила

 1. Централната избирателна комисия провежда жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.
 2. Жребият е общ за нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове, насрочени за една и съща дата.
 3. Изтегленият от ЦИК при общия жребий номер важи за нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината срещу наименованието на избраната при жребия партия и коалиция.
 4. В жребия участват партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.
 5. При идентичност на партиите и коалициите, регистрирали кандидати в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати.
 6. Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове, в бюлетината за този вид избор не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.
 7. Номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове, следват номерата на партиите и коалициите, определени чрез жребия в ЦИК, съгласно поредността на регистрацията им в ОИК. На местна коалиция и на инициативен комитет, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, в бюлетината за съответния вид избор не се определя номер и не се оставя празен ред.
 8. Въз основа на изтегления жребий в Централната избирателна комисия и на регистрираните кандидатски листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети общинската избирателна комисия определя и подрежда номерата в бюлетината и утвърждава образеца на бюлетината за съответния вид избор.

 

Процедура  за теглене на жребий

 1. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Името на председателя не се поставя в кутията.

Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.

 1. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на партия или коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове. Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението за регистрация на ЦИК в частта относно наименованието за изписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: „Партии и коалиции“.
 2. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.

Кутията се обозначава с надпис: „Номера“.

 1. Председателят на ЦИК изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.
 2. Първият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ пълното или съкратено наименование на партия или коалиция, регистрирана за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.
 3. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.
 4. Процедурата по т. 12 – 14 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.

 

Резултат от жребия и обявяване

 1. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.
 2. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, издигнатите от тях кандидати и представители на средствата за масово осведомяване.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения