Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3340-МИ
София, 4 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане/регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и нови и частични избори за кметове, насрочени с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 128, чл. 132 – чл. 137, ал. 1, чл. 138 – чл. 145, ал. 1, чл. 146, чл. 463 – чл.469 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І.  Общи положения

 1. Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избор – за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства самостоятелно или в коалиция с други партии.
 2. Всяка партия може да участва във всеки отделен вид избор само в една коалиция.
 3. Всяка партия или коалиция, регистрирана в ЦИК, може да участва в изборите за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства в състава на различни за всеки отделен вид избор местни коалиции или самостоятелно.
 4. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента на републиката за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии.
 5. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в последните избори за народни представители или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.
 6. Наименованието или абревиатурата на участващите партии в състава на коалиция може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията.
 7. Забраната по т. 4 и т. 5 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията, или на ръководството на парламентарната група.

ІІ. Допускане до участие в нови и частични избори на регистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. партии и коалиции или за участие в частичен или нов избор, произведен след общите избори

 1. Извършените в ЦИК регистрации на партии и коалиции за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. или за участие в частичен или нов избор, произведен след общите избори запазват действието си.
 2. За участие в частични и/или нови избори за кметове и/или за общински съветници, партиите и коалициите подават в ЦИК заявление за допускане за участие в съответните избори:

а) в срок не по-късно от 35 дни преди изборния ден за допускане за участие в частични избори – Приложение № 41-МИ от изборните книжа;

б) в срок не по-късно от 45 дни преди изборния ден за допускане за участие в нови избори – Приложение № 42-МИ от изборните книжа.

 1. Към заявлението по т. 9 се прилагат:

а) удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на президента на републиката за насрочване на новите или частични избори;

б) удостоверение от Сметната палата по чл. 133, ал. 3, т. 6 от ИК.

Когато заявлението е подадено от коалиция, описаните удостоверения се прилагат за всички партии, включени в състава на коалицията.

 1. Партиите и коалициите, които са променили лицата, оправомощени да ги представляват, или са регистрирали други промени в уставите си или решенията за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите, уведомяват за това ЦИК чрез уведомление – Приложение № 43-МИ от изборните книжа и представят новите пълномощни и документите, предвидени в чл. 133, ал. 3, т. 1, 2, 7, 8 и 9, съответно в чл. 140, ал. 3, т. 1, 2, 3, 7, 8 и 9 от ИК, удостоверяващи промяната в срока по т. 2.
 2. Централната избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на условията и документите за допускане.

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за допускане. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва допускането.

 1. Отказът за допускане може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

ІІІ. Регистрация на партии/коалиции, нерегистрирани за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. или за участие в частичен или нов избор, произведен след общите избори

 1. Регистрация на партии

14.1. В изборите за общински съветници и за кметове може да участват партии, регистрирани в ЦИК и в съответната ОИК.

14.2. В изборите за общински съветници и за кметове участват и регистрирани в съответната ОИК местни коалиции, в състава на които могат да участват само регистрирани в ЦИК партии или коалиции.

14.3. Партиите представят в ЦИК заявление за регистрация- Приложение № 31-МИ от изборните книжа, както следва:

а) в срок не по-късно от 45 дни преди изборния ден за участие в нови избори;

б) в срок не по-късно от 35 дни преди изборния ден за участие в частични избори.

Заявлението по т.1.3. се подписва от лицето/та, представляващо/и партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията.

14.4. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;

б) пълното или съкратено наименование на партията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове;

г) адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

14.5. Към заявлението се прилагат:

а) удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на президента на републиката за насрочване на съответния частичен или нов избор;

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малка от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията (Приложение № 33А-МИ от изборните книжа), положен пред упълномощени от партията лица. Ако регистрацията на партията е подкрепена от избиратели – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, в списъка се вписват техните имена, личният им номер, номерът на удостоверението им за пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него, и саморъчен подпис. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, на технически носител, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в Решение на ЦИК № 643-МИ от 5 август 2014 г.;

д) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация;

е) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

з) изрично пълномощно от представляващото/те партията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а.

14.6. Централната избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на условията и документите за регистрация, а списъците по т. 14.5, буква „г“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

14.7. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден при нови избори и не по-късно от 27 дни преди изборния ден при частични избори.

14.8. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 14.5, буква „г“ от настоящия раздел, представени от партиите (Приложение № 33А-МИ от изборните книжа):

а) при нови избори- не по-късно от 42 дни преди изборния ден;

б) при частични избори – не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

14.9. Когато проверката не е приключила до крайния срок за регистрация за участие в съответния избор, партията се регистрира при условията на незавършена проверка.

14.10. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.

 1. Регистрация на коалиции

15.1. В изборите за общински съветници и за кметове може да участват коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия.

15.2. Коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация – Приложение № 32-МИ от изборните книжа, както следва:

а) не по-късно от 45 дни преди изборния ден- при нови избори;

б) не по-късно от 35 дни преди изборния ден – при частични избори.

Заявлението за регистрация се подписва от лицето/лицата, представляващо/представляващи коалицията според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те коалицията. Към заявлението се прилага решение за образуване на коалицията, с което се определя представляващият коалицията и партията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията.

15.3. В заявлението за регистрация на коалиция се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на коалицията според решението за образуването й;

б) пълното или съкратено наименование на коалицията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите за общински съветници и кметове;

г) адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

Към заявлението за регистрация коалицията представя:

15.4. За всяка от участващите в коалицията партии:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийски градски съд не по-рано от датата на издаване на указа на президента на републиката за насрочване на съответния избор;

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация;

15.5. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицето/та, представляващо/и партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;

15.6. Образец от подписите на лицата, представляващи коалицията;

15.7. образец от печата на коалицията, ако има такъв;

15.8. списък, съдържащ имената, ЕГН и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията (Приложение № 33А-МИ от изборните книжа), положен пред упълномощени от коалицията лица. Ако регистрацията на коалицията е подкрепена от избиратели – граждани на друга държава членка на Европейския съюз, в списъка се вписват техните имена, личният им номер, номерът на удостоверението им за пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него, и саморъчен подпис. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, на технически носител, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в Решение на ЦИК № 643-МИ от 5 август 2014 г.;

15.9. удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от партиите от състава на коалицията (определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания), по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

15.10. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;

15.11. изрично пълномощно от лицето, представляващо коалицията, когато документите се подават от упълномощено лице.

15.12. Централната избирателна комисия извършва проверка на изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на коалицията, условията и документите за регистрация, а списъците по т. 15.8. в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата и часа на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

15.13. Когато проверката не е приключила до крайния срок за регистрация за участие в съответния избор, коалицията се регистрира при условията на незавършена проверка.

15.14. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира коалицията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден при нови избори и не по-късно от 27 дни преди изборния ден при частични избори.

15.15. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 15.8., представени от коалициите:

а) не по-късно от 42 дни преди изборния ден при нови избори;

б) не по-късно от 32 дни преди изборния ден при частични избори.

15.16. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация се установи, че коалицията не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на коалицията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.

 1. Промени в състава на коалиция

16.1. Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й в ЦИК, се извършват с решение на ЦИК след подаване на заявление (Приложение № 36-МИ от изборните книжа) от коалицията или включена в състава й партия не по-късно от 35 дни преди изборния ден. Към заявлението се представя решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалиция. Промените, настъпили в състава на коалиции, се отбелязват в регистъра на ЦИК не по-късно от 32 дни преди изборния ден.

16.2. Нови партии в състава на регистрирана в ЦИК коалиция могат да се включат с решение на коалицията и това обстоятелство да се регистрира в ЦИК не по-късно от 35 дни преди изборния ден. Към заявлението (Приложение № 36-МИ от изборните книжа) се прилагат освен решението на коалицията за включването на новите партии в състава й и документите по чл. 140, ал. 3, т. 1 от ИК за всяка от новоприетите партии.

16.3. В случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.

16.4. В случай че партия, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на коалицията, напусне коалицията, ЦИК с решението, с което извършва промяната в състава на коалицията, определя и тридневен срок за промяна на наименованието на коалицията. Коалицията запазва регистрацията си за участие в изборите, ако в указания срок промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление в ЦИК. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията наименованието или абревиатурата на напусналата я партия.

16.5. Промените, настъпили в състава на коалиция, изразяващи се в напускане на партия от състава на коалицията, се заявяват чрез подаване на заявление (Приложение № 36-МИ от изборните книжа) от лицето/та, представляващо/и партията, или от представляващия/те коалицията от лице/а не по-късно от 32 дни преди изборния ден при нови избори и не по-късно от 25 дни при частични избори.

16.6. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията партиите, които са напуснали състава й:

а) не по-късно от 32 дни преди изборния ден- при нови избори;

б) не по-късно от 25 дни преди изборния ден – при частични избори.

16.7. Партия, включена в състава на коалиция, не може да участва самостоятелно на изборите.

16.8. Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията, но не по-късно от крайния срок за регистрация за участие в съответния избор, напусне състава й, може да участва самостоятелно, след като се регистрира в ЦИК по реда на раздел ІІІ, т.1 от настоящото решение.

ІV. Изпращане на списъци след допускането/регистрацията за участие в изборите на партии и коалиции

 1. Централната избирателна комисия незабавно след приключване на допускането/ регистрацията на партиите и коалициите за участие в частичните и/или нови избори изпраща на съответната общинската избирателна комисия:

а) списъци на допуснатите/регистрираните партии и коалиции;

б) информация за извършените промени в състава и наименованието на коалициите;

в) информация за заличените партии и коалиции.

 1. Заличаване на регистрация на партия или коалиция
 2. Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие:

а) в нови избори – не по-късно от 32 дни преди изборния ден;

б) в частични избори – не по-късно от 25 дни преди изборния ден.

 1. Заличаването се извършва по писмено заявление на партията или коалицията до ЦИК (Приложение № 37-МИ от изборните книжа), подписано от лицето/та, представляващо/и партията или коалицията или от изрично упълномощено лице/а. Към заявлението партията или коалицията прилага и решението за заличаване.

VІ. Справка в списъците по раздел ІІІ, т. 14.5, буква „г” и т. 15.8

 1. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в списъците по раздел ІІІ, т. 14.5, буква „г” и т.15.8 по единен граждански номер, съответно по личен номер – за избирател – гражданин на друга държава членка на Европейския съюз. Справката се извършва онлайн чрез интернет страницата на ЦИК при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

VІІ. Подаване на документи за допускане/регистрация

 1. Централната избирателна комисия определя мястото и срока за приемане на документи за допускане/ регистрация на партиите и коалициите за участие в частични и/или нови избори и за промени в състава на коалициите и ги обявява на интернет страницата си.
 2. За допускане/регистрация на всяка партия и коалиция, както и за промени в състава на коалиция ЦИК приема отделно решение. Документите за допускане/регистрация на партиите и коалициите и решенията на ЦИК се вписват в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и кметове (Приложение № 39-МИ от изборните книжа), съответно в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове (Приложение № 40-МИ от изборните книжа).
 3. Централната избирателна комисия публикува информация за допуснатите/ регистрирани партии и коалиции за участие в изборите в публичните електронни регистри на ЦИК на партиите и коалициите, регистрирани/допуснати за участие в нови избори за общински съветници

и/или за кметове, съответно за участие в частични избори за кметове.

 1. 24. Сроковете, посочени в настоящото решение, се определят съобразно датите, посочени в хронограмата за произвеждане на съответния вид избори. 

VІІІ. Регистрация в ОИК

 1. За участие в нови и/или частични избори партията или коалицията следва след допускането/регистрацията си в ЦИК да се регистрира в съответната ОИК по ред, определен с отделно решение на ЦИК. Местните коалиции и инициативните комитети не се регистрират в ЦИК.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения