Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3053-МИ
София, 1 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 3, изр. второ, чл. 209, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 9 и 20, чл. 464, чл. 468 от Изборния кодекс във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., изм. бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., изм. и доп. бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г., бр. 60 от 07.08.2015 г. (Наредбата), Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Образците на бюлетините за отделните видове избори се изработват от Печатницата на БНБ/подизпълнителя в частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините, наричан по-нататък Подизпълнител. Образците на бюлетините се изработват при спазване на техническите характеристики, одобрени с решение на ЦИК.
 2. Незабавно след приключване на проверката на кандидатските листи от ГД „ГРАО“ при установени грешки и несъответствия ОИК приема решения за отстраняване на грешките и несъответствията. Коректните данни от решенията се въвеждат в електронната система на съответната ОИК.
 3. Печатницата на БНБ/Подизпълнителят изготвя и изпраща на всяка ОИК по електронен път графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони за одобрение.
 4. За обезпечаване на процеса за изпълнение на дейностите по обмена на информация във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини всяка ОИК изпълнява инструкция за работа, предоставена от Печатницата на БНБ/Подизпълнителя. Инструкцията за работа съдържа и телефони за връзка и оказване на съдействие във връзка с работата с електронната система.
 5. Общинската избирателна комисия незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони провежда заседание за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината.

Общинската избирателна комисия одобрява графичния файл с образец на бюлетината като принтира образеца и върху него се подписват всички присъстващи членове на ОИК и изписват трите си имена саморъчно. Задължително се отбелязват датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината.

Одобряването се удостоверява чрез електронния подпис, издаден на съответната ОИК.

 1. Описаната в т. 5 процедура се прилага за одобряване на образеца на всяка бюлетина за всеки отделен вид избор на територията на общината.
 2. Одобрените образци на бюлетините, съдържащи имената и подписите на присъстващите членове на ОИК се прилагат към протокола от заседанието на ОИК като неразделна част.
 3. Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, съответните решения на общинските избирателни комисии, Наредбата и сключения за целта договор.
 4. Печатницата на БНБ предоставя на Централната избирателна комисия информация за договорите за отпечатване на хартиените бюлетини, както и информация за сроковете по изпълнението на всеки отделен договор.
 5. Процесът на отпечатване на хартиените бюлетини започва след получаване на потвърждаването за одобряване на предпечатната заготовка от упълномощени членове на ОИК по електронен път.
 6. Централната избирателна комисия при констатиране на грешка в съответна бюлетина може да спре процеса на отпечатване и да я върне на съответната ОИК за проверка и вземане на решение за промяна или потвърждение на предпечатния образец. Общинската избирателна комисия незабавно извършва проверка и взема решение за промяна или потвърждаване на съдържанието на върнатата бюлетина и уведомява ЦИК, Печатницата на БНБ/Подизпълнителя. Бюлетината се отпечатва след получаване на писмено потвърждение от ЦИК.
 7. Централната избирателна комисия може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на бюлетините, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на мястото в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията и има право:

– да спира започването на отпечатването на бюлетините в случаите на констатирани грешки в съдържанието на бюлетините;

– на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

– да изисква допълнителни справки, сведения и др. документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на печатницата (печатниците-изпълнители) са длъжни да съдействат на Централната избирателна комисия при осъществяване на контролната й дейност.

 1. Печатницата (всяка печатница изпълнител) следва да организира дейността си по отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира количеството, поредност на номерацията (серийност), като осигурява:

– затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

– квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на хартиените бюлетини;

– производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне;

– контрол при съхраняването на отпечатаните хартиени бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

– контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на хартиените бюлетини.

 1. Печатницата (всяка печатница изпълнител) е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.
 2. Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на печатницата (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван със съответната ОИК и общинска администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната общинска администрация и на двама упълномощени членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители и представители на Министерството на финансите. Копие от графика, съответно копие от протокола, се предоставя на ЦИК.
 3. Транспортирането на бюлетините се осъществява при условията и по реда, уредени в договора за възлагане на отпечатването.
 4. Упълномощените представители на съответната общинска избирателна комисия и общинска администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния общински център.
 5. Бюлетините се съхраняват в определени от кмета на общината помещения. Помещенията се запечатват с ленти, подписани от всички членове на съответната ОИК, подпечатани с нейния печат и отразяване върху лентата на датата и часа на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на двамата упълномощени членове, присъствали на приемането на бюлетини на територията на съответната печатница.
 6. Дейностите по охрана при транспортирането и съхранението на бюлетините се извършват от органите на Министерството на вътрешните работи.
 7. Общинските избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции.
 8. За произвеждането на втори тур на изборите за кметове се прилагат горепосочените правила със следните изключения: незабавно след определянето на резултатите от първия тур и подписването на протоколите и решенията на ОИК в електронната система се въвежда информация за кандидатите, които ще участват във втория тур.
 9. Общинската избирателна комисия одобрява предпечатната заготовка и я изпраща незабавно, но не по-късно от 3 часа след получаването й.
 10. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва след проверка на технологичния брак и печатните форми в съответната печатница.

При проверката на технологичния брак и на печатните форми могат да присъстват упълномощени членове на съответната общинска избирателна комисия и/или на ЦИК.

Унищожаването на технологичния брак и на печатните форми се извършва в присъствието на упълномощени членове на съответната общинска избирателна комисия и/или на ЦИК съгласно предварително съгласуван график.

Проверката на технологичния брак и на печатните форми, както и унищожаването им, се извършва под контрола на Министерството на финансите, за което се съставя протокол. Екземпляри от протоколите от проверката на технологичния брак и на печатните форми, както и екземпляри от унищожаването на технологичния брак и на печатните форми, се предоставят на Централната избирателна комисия.

Членове на ЦИК и на ОИК се командироват при условията и по реда на Наредбата за командировките в страната.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3459-МИ / 10.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

 • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

 • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения