Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3347-МИ
София, 5 август 2016 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници и представители при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

Със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван в Държавен вестник, бр. 39, от 26.05.2016 г., е извършена промяна в правната уредба в Раздел V, Глава VII – застъпници и представители, чл. 117 – 126 от Изборния кодекс. Тази промяна в ИК налага Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК да бъде отменено и ЦИК да приеме ново решение, уреждащо реда и условията за участие на застъпници и представители в изборния процес. Частичното изменение и допълнение на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК, приложимо за общите местни избори на 25 октомври 2015 г., би затруднило лицата, обвързани с прилагането му.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1-3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 18 и т. 28, чл. 117-123 и чл. 124-126 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Отменя Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на Централната избирателна комисия.

II. Регистрация на застъпници – общи положения

1. Кандидатите на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да имат застъпници, които подпомагат и представляват интересите на кандидатите пред държавните и местните органи, обществените организации и избирателните комисии.

Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.

2. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. Кандидатската листа на инициативния комитет може да бъде представлявана само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

3. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници. Публичен регистър на застъпниците.

4. Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат, както и декларация от лицата за съгласие и че не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер – Приложение № 98-МИ от изборните книжа. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

5. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от съответната ОИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).

6. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 3 от настоящото решение. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 4. и се завежда се във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.

7. Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 72-МИ от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

8. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

9. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа).

10. Предложението по т. 9, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от ОИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).

11. С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник.

12. Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник, в което вписва имената на заместения застъпник и отбелязва, че удостоверението му се анулира.

13. Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 71-МИ от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

14. Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.

15. Между първи и втори тур за избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс и това решение. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

Права и задължения на застъпниците

16. Застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

17. Застъпникът има право:

а) да подпомага кандидатите от кандидатската листа, регистрирана от партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в съответния изборен район и да представлява техните интереси пред избирателните комисии, държавните и местните органи и обществените организации;

б) да присъства на заседанията на избирателните комисии, като изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един застъпник на кандидатските листи за общински съветници и за кмет на община, район или кметство от всяка партия, коалиция или местна коалиция;

в) да присъства в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което му се осигурява пряка видимост;

г) да получи срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция, съответно от ОИК с резултатите за всеки вид избор в съответния изборен район. Копието на протокола на СИК, съответно ОИК се подпечатва на всяка страница с печата на комисията и подписва от председателя, заместник-председател и секретаря.

Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в ОИК.

Имената и единният граждански номер на застъпника, получил копието, се вписват от СИК съответно от ОИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 87-МИ от изборните книжа), след което застъпникът се подписва. Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК, съответно на ОИК;

д) да присъства при въвеждането на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции в изчислителния пункт на ОИК;

е) да подава жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

18. В изборния ден застъпниците са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

19. Застъпниците са длъжни да носят в изборния ден само отличителния знак, утвърден с Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г. на ЦИК. Застъпниците, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

20. Застъпниците не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването. Застъпник, който наруши забраната да бъде придружител, се наказва с глоба от 1000 лева.

Застъпниците не могат да участват в друго качество, като кандидат, наблюдател, представител, член на избирателна комисия, анкетьор.

Статут на застъпниците

21. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите застъпниците имат качество на длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс.

Когато регистрацията на кандидатска листа е заличена, заличаването е в сила и за застъпниците на кандидатите от тази листа.

ІІІ. Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

22. Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

23. В избирателната секция в изборния ден може да присъства само един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, регистрирали кандидати. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция.

24. Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

25. Списъкът по предходната точка се подписва и предава до изборния ден на общинската избирателна комисия в съответния изборен район от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

26. Общинските избирателни комисии публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 2 към Решение № 1552-МИ от 28 август 2015 г. на ЦИК, изменено и допълнено с Решение № 2094-МИ от 10 септември 2015 г. на ЦИК.

27. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване изискванията на т. 22. Списъкът се изготвя по реда и условията на т. 24 и 25.

28. До изборния ден всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свои представители. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или от упълномощено от него лице, а на представител на инициативен комитет от представляващото инициативния комитет лице. В ОИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

29. Общинските избирателни комисии незабавно извършват промените по т. 27 и т. 28 в публичния списък на представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

30. Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция, местна коалиция или упълномощено от него лице. Представителите на инициативния комитет се легитимират с пълномощно подписано от представляващото инициативния комитет лице.

31. При произвеждане на втори тур за избор на кмет упълномощените за първия тур представители запазват статута си, а партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да упълномощят и нови представители между двата тура при спазване изискването на т. 22.

Отличителни знаци

32. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 1497-МИ от 25 юни 2015 г. на Централната избирателна комисия. За представителите на местна коалиция с еднакъв шрифт в отличителния знак се изписва „ПРЕДСТАВИТЕЛ МЕСТНА КОАЛИЦИЯ“.

33. Представителите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци или откажат да се легитимират с издаденото пълномощно, се отстраняват от избирателната секция с решение на СИК.

34. Решението на СИК може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

Права и задължения на представителите

35. Представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети имат право:

а) да присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден, по време на гласуването, както и при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;

б) да присъстват при въвеждане на данните от протоколите на СИК с резултатите от гласуването в избирателните секции в изчислителния пункт на ОИК;

в) да получат срещу подпис копие от подписания от членовете на СИК протокол с резултатите от гласуването в избирателната секция за съответния вид избор, съответно от ОИК с резултатите в изборния район, подпечатано на всяка страница с печата на комисията и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. Подписаният протокол се копира в избирателната секция, съответно в ОИК. Имената и единният граждански номер на представителя, получил копието, се вписват от СИК съответно от ОИК в списъка на лицата, получили копие от подписания протокол (Приложение № 87-МИ от изборните книжа), след което представителя се подписва;

г) да присъстват на заседанията на избирателните комисии. На заседанията на избирателните комисии може да присъства само по един представител от всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;

д) да подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

36. В изборния ден представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети са длъжни:

а) да спазват реда за свободното и спокойно протичане на гласуването в избирателната секция;

б) да не пречат на гласуването в избирателната секция;

в) да изпълняват указанията на председателя и решенията на секционната избирателна комисия.

37. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети не могат да бъдат придружители на избирател с увредено зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването. Представител, който наруши забраната да бъде придружител, се наказва с глоба от 1000 лева.

38. Представителите не могат да участват в друго качество, като кандидат, наблюдател, застъпник, член на избирателна комисия, анкетьор.

ІV. Обща разпоредба

Застъпниците и представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети запазват статута си до обявяване на изборните резултати.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения