Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3046-МИ
София, 28 януари 2016 г.

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове

На основание чл. 6, ал. 3, чл. 398 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 209, чл. 215, чл. 464, чл. 468 от Изборния кодекс и писмо вх. № МИ-03-49 от 21.01.2016 г. на Администрацията на Министерския съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове, както следва:

  1. Хартиените бюлетини за гласуване

1.1. Кметът на община, на територията на която се произвежда нов или частичен избор възлага отпечатването на хартиените бюлетини на Печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., изм., бр. 73 от 1998 г., изм. и доп., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г, бр. 60 от 2015 г.). Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерство на финансите и Централната избирателна комисия (ЦИК)/Общинската избирателна комисия (ОИК). За целите на изработването и доставката на хартиените бюлетини, ОИК подават по електронен път до ЦИК и до кмета на общината информация за регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети, техните кандидатски листи и определените им поредни номера в бюлетината за съответния вид избор. ОИК утвърждават бюлетините за печат за първия тур.

1.2. При произвеждане на втори тур ОИК подават по електронен път информацията за кандидатите за кметове, които ще участват във втория тур на изборите, и утвърждават бюлетините за печат.

1.3. Общинските администрации изпращат на ОИК и на ЦИК не по-късно от сроковете, посочени в Изборния кодекс и съответната хронограма за изборите информация за броя на избирателите по общини, райони или кметства, съгласно предварителните избирателни списъци.

1.4. Бюлетините се изработват съгласно образец и технически характеристики, утвърдени с решение на ЦИК. Общинската администрация съвместно с Общинската избирателна комисия (ОИК) организира получаването и съхранението на хартиените бюлетини в общинската администрация.

Общинската избирателна комисия контролира транспортирането и съхранението на бюлетините в общинската администрация.

Дейностите по охрана на бюлетините в процеса на доставката и съхранението им се осъществяват от Министерство на вътрешните работи.

  1. Други изборни книжа и материали

2.1. Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се организира от общинските администрации. ОИК съгласува предоставена от общинската администрация документация. В случай на възлагане на обществени поръчки разпоредбите на ЗОП за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат съгласно §3, ал.1 от ДР на ИК.

  1. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се прилага Решение № 1801-МИ от 03.09.2015 г. на ЦИК.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения