Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3079-МИ
София, 16 април 2024 г.

ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови и частични избори за кметове и за общински съветници

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 463 – 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждане на новите и частичните избори за кметове и за общински съветници се прилагат изброените по-долу решения на ЦИК, с изключение на посочените в тях дати. При прилагането на решенията се съобразяват сроковете и датите, посочени в хронограмата за съответния вид избор, както следва:

 1. Решение № 1955-МИ/03.08.2023 г. относно указание към избирателите и кандидатите относно условието да са „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ (принцип на уседналост) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. Решение № 1957-МИ/03.08.2023 г. относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 3. Решение № 1958-МИ/03.08.2023 г. относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 4. Решение № 1966-МИ/08.08.2023 г. относно реквизити и начин на защита на печатите на общинските, секционните и подвижните секционни избирателни комисии.
 5. Решение № 1967-МИ/08.08.2023 г. относно определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове.
 6. Решение № 1968-МИ/08.08.2023 г. относно определянето и обявяването на номерата на изборните райони в общината.
 7. Решение № 1969-МИ/08.08.2023 г. относно единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 8. Решение № 1980-МИ/18.08.2023 г. относно определяне на вида, цвета и размера на чувалите (торбите), в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 9. Решение № 1994-МИ/24.08.2023 г. относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 10. Решение № 1995-МИ/24.08.2023 г. относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.
 11. Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г. относно регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 12. Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 13. Решение № 2154-МИ/31.08.2023 г. относно съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 14. Решение № 2161-МИ/31.08.2023 г. относно реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 15. Решение № 2162-МИ/31.08.2023 г. относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до общинските избирателни комисии и решенията по тях, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията
 16. Решение № 2163-МИ/31.08.2023 г. относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 17. Решение № 2172-МИ/01.09.2023 г. относно утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 18. Решение № 2173-МИ/01.09.2023 г. относно утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 19. Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. относно регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 20. Решение № 2323-МИ/08.09.2023 г. относно условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 21. Решение № 2379-МИ/12.09.2023 г. относно жребий при попълване съставите на СИК.
 22. Решение № 2460-МИ/18.09.2023 г. относно определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 23. Решение № 2469-МИ/19.09.2023 г. относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 24. Решение № 2476-МИ/20.09.2023 г. относно условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове насрочени на 29 октомври 2023 г.
 25. Решение № 2497-МИ/25.09.2023 г. относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 26. Решение № 2498-МИ/25.09.2023 г. относно процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 27. Решение № 2545-МИ/29.09.2023 г. относно гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 28. Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 29. Решение № 2599-МИ/05.10.2023 г. относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
 30. Решение № 2601-МИ/05.10.2023 г. относно определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 31. Решение № 2609-МИ/06.10.2023 г. относно условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за общински съветници и кметове 29 октомври 2023 г.
 32. Решение № 2653-МИ/12.10.2023 г. относно опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на ОИК и на общинската администрация от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и тяхното съхраняване.
 33. Решение № 2654-МИ/12.10.2023 г. относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини.
 34. Решение № 2655-МИ/12.10.2023 г. относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване.
 35. Решение № 2664-МИ/13.10.2023 г. относно условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 36. Решение № 2666-МИ/13.10.2023 г. относно определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в места за лишаване от свобода и за задържане, и изготвяне на избирателни списъци.
 37. Решение № 2695-МИ/17.10.2023 г. относно реда за предаване от СИК/ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 38. Решение № 2701-МИ/18.10.2023 г. относно отпечатване на избирателните списъци за втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г.
 39. Решение № 2765-МИ/24.10.2023 г. относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК.
 40. Решение № 2864-МИ/04.11.2023 г. относно изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение.
 41. Решение № 2933-МИ/11.01.2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове.
 42. Решение № 2934-МИ/11.01.2024 г. относно допускане или регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори.
 43. Решение № 2939-МИ/18.01.2024 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове.
 44. Решение № 2940-МИ/18.01.2024 г. относно определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове.
 45. Решение № 2946-МИ/23.01.2024 г. относно осъществяване на контрол при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове.
 46. Решение № 2947-МИ/23.01.2024 г. относно условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове.
 47. Решение № 2955-МИ/25.01.2024 г. относно назначаване съставите на СИК за нови и частични избори.
 48. Решение № 2975-МИ/07.02.2024 г. относно условия и ред за определяне чрез жребий от ЦИК на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.
 49. Решение № 2991-МИ/20.02.2024 г. относно допълване на Решение № 2940-МИ/18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3367-НС / 25.05.2024

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 3365-НС / 25.05.2024

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

 • всички решения