Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3186-ЕП
София, 29 април 2024 г.

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Кузман Илиев Илиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет, представляван от Кирил Стефанов Нешев, за издигане на Кузман Илиев Илиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г., в състав: Кирил Стефанов Нешев, Гинка Христова Тодорова, Мартин Илиев Илиев и Пламен Христов Стоянов. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 2 от 26.04.2024 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Протокол от 25.04.2024 г. от учредително събрание за създаване на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 4 бр.

3. Декларация, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 и чл. 3 ИК – 4 бр.

4. Платежно нареждане от Централна кооперативна банка АД, от 25.04.2024 г. за внесен депозит по чл. 129 ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.

5. Удостоверение от Централна кооперативна банка АД, от 25.04.2024 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет;

6. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Кирил Стефанов Нешев.

От писмо с вх. № ЦИК-ЕП-15-43 от 29.04.2024 г. за извършена проверка на членовете на инициативния комитет се установява, че отговарят на изискванията на чл. 350 ИК.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 3077-ЕП от 16 април 2024 г. на ЦИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2 и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 3077-ЕП от 16 април 2024 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Кузман Илиев Илиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г. в състав:

Кирил Стефанов Нешев, ЕГН …

Гинка Христова Тодорова, ЕГН …

Мартин Илиев Илиев, ЕГН …

Пламен Христов Стоянов, ЕГН …

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения