Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2940-МИ
София, 18 януари 2024 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4 и 5, чл. 463, чл. 464, т. 11 и 12 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на частични и нови избори за общински съветници или за кмет на община или район, както следва:

Председател                                             - 900 лева

Заместник-председател                         - 820 лева

Секретар                                                   - 820 лева

Член                                                           - 760 лева

2. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на частични и нови избори за кметове на кметства, както следва:

Председател                                             - 770 лева

Заместник-председател                         - 700 лева

Секретар                                                   - 700 лева

Член                                                           - 650 лева

3. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници или кметове, както следва:

Председател                                             - 210 лева

Заместник-председател                         - 205 лева

Секретар                                                   - 205 лева

Член                                                           - 195 лева

4. Членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 ИК, които предават протоколи, книжа и материали на ОИК и на общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 10 лв.

5. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 3 и 4 от настоящото решение.

6. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за нови избори са за сметка на държавния бюджет и не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на държавния бюджет.

7. За насрочените нови избори членовете на ОИК получават месечното възнаграждение за времето от 50 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите в размерите, посочени в т. 1 или т. 2 от настоящото решение, в зависимост от вида на избора.

8. Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, в т.ч. и възнагражденията на ОИК, СИК и ПСИК, включително с техника и консумативи, са за сметка на общинския бюджет. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за частични избори не се облагат по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на общинския бюджет.

9. За насрочените частични избори членовете на ОИК получават месечното възнаграждение за времето от 40 дни преди изборния ден до 7 дни след обявяване на резултатите, посочено в т. 1 или т. 2 от настоящото решение в зависимост от вида на избора.

10. Членовете на ОИК за времето, през което получават месечно възнаграждение, не получават отделно възнаграждение за заседания и дежурства по реда на чл. 83, ал. 4 ИК.

11. Разрешава при необходимост наемането на един IT специалист за подпомагане дейността на ОИК по време на периода по организиране и произвеждане на съответния избор, който осигурява техническо организиране на заседанията, поддръжка на страницата, електронната поща и регистрите, водени от ОИК.

11.1. Общинската избирателна комисия може да възлага и други дейности на специалиста.

11.2. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК за произвеждане на нови избори за периода от започване на работа на ОИК по подготовката и произвеждането на изборите до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер до 850 лева. Конкретното лице, както и размерът на възнаграждението и функциите по договора се определят с решение на ОИК, заверено копие от което се изпраща на кмета на общината за сключване на договор. Разходите са за сметка на държавния бюджет.

11.3. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК за произвеждане на частични избори за периода от започване на работа на ОИК по подготовката и произвеждането на изборите до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер до 800 лева. Конкретното лице, както и размерът на възнаграждението и функциите по договора се определят с решение на ОИК, заверено копие от което се изпраща на кмета на общината за сключване на договор. Разходите са за сметка на общинския бюджет.

12. Когато в общината се произвежда повече от един избор, на ОИК и СИК не се дължи отделно възнаграждение за всеки отделен избор, а се изплаща едно възнаграждение – съответно по т. 1, 2, 3, 4.

13. На членовете на общинските избирателни комисии, чиито постоянен или настоящ адрес е извън населеното място, където се провеждат заседанията на ОИК, се заплащат разходи за пътуване. Разходите са за сметка на държавния бюджет и се изплащат чрез бюджета на съответната община.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2991-МИ/

3259-МИ/

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения