Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1955-МИ
София, 3 август 2023 г.

ОТНОСНО: указание към избирателите и кандидатите относно условието да са „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ (принцип на уседналост) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

По смисъла на чл. 396 и 397 от Изборния кодекс, за да имат право да избират и да бъдат избирани за общински съветници и за кметове при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., за гражданите, наред с наличието на другите условия, трябва да е налице и условието „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ (уседналост).

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 396 и 397 от Изборния кодекс и §1, т.т. 4, 5, 6 и 7 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

За изборите за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на райони

1. В изборите за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на райони по смисъла на ИК изразът „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава:

а) за кандидатите и за избирателите български граждани – да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г., а именно:

- и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или

- постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в Република България или

- към дата 28 април 2023 г. да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува по настоящ адрес, избирателят трябва да е спазил процедурата за вписване в избирателен списък по настоящ адрес по т. 3 от настоящото решение.

б) за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване (адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България) в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г.

2. Избирателите, променили адресната си регистрация в друго населено място в Република България след 28 април 2023 г., имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци по постоянен или настоящ адрес.

3. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас само веднъж и само на едно място, а именно:

- само по постоянен адрес (където са включени в избирателния списък служебно от общинската администрация) или

- само по настоящ адрес, където за да бъдат включени в избирателния списък (като условие за гласуване), трябва да подадат в писмен или електронен вид заявление до общинската администрация по настоящия им адрес в срок до 14 октомври 2023 г. (Приложение № 13-МИ от изборните книжа). След включването на гражданите в избирателния списък по настоящ адрес общинската администрация служебно ги заличава от избирателния списък по постоянния им адрес.

4. Ако не са включени в избирателен списък по настоящия им адрес, поради неподаване на заявлението по т. 3 за включване в избирателен списък по настоящ адрес или подаване на такова заявление извън срока, посочен в т. 3, избирателите не могат да гласуват по настоящ адрес.

5. Гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, могат да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове, ако отговарят на изискванията на ИК, но могат да се кандидатират само за общински съветници при спазване реда и условията на ИК и решенията на ЦИК.

За изборите за кметове на кметства

6. В изборите за кмет на кметство по смисъла на ИК „да си живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ означава:

а) за кандидатите и избирателите български граждани - да имат адресна регистрация и по постоянен, и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях да е в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора – 28 април 2023 г., а именно:

- и постоянен, и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват или

- постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република България или

- към дата 28 април 2023 г. да имат настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друго населено място в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува по настоящ адрес, избирателят трябва да е спазил процедурата за вписване в избирателен списък по настоящ адрес по т. 8 от настоящото решение.

б) за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България – да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответното кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на избора – 28 април 2023 г.

7. Избирателите, променили адресната си регистрация в друго населено място в Република България след 28 април 2023 г., имат право да гласуват по постоянен или настоящ адрес предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци по постоянен или настоящ адрес.

8. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас само веднъж и само на едно място:

- само по постоянен адрес (където са включени в избирателния списък служебно от общинската администрация) или само по настоящ адрес, където за да бъдат включени в избирателния списък (като условие за гласуване), трябва да подадат в писмен или електронен вид заявление до общинската администрация по настоящия им адрес в срок до 14 октомври 2023 г. (Приложение № 13-МИ от изборните книжа). След включването на лицата в избирателен списък по настоящ адрес те служебно се заличават от общинската администрация от избирателния списък по постоянния им адрес.

9. Ако не са включени в избирателен списък по настоящия им адрес, поради неподаване на заявлението по т. 8 за включване в избирателен списък по настоящ адрес или подаване на такова заявление извън срока, посочен в т. 8, избирателите не могат да гласуват по настоящ адрес.

10. Гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, могат да гласуват в изборите за кметове на кметства, ако отговарят и на останалите изисквания на ИК за това, но могат да се кандидатират само за общински съветници при спазване реда и условията на ИК и решенията на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения