Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2323-МИ
София, 8 септември 2023 г.

ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 111 – 116 вкл., във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 34, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Определение. Регистрация. Заличаване.

1. Наблюдатели по смисъла на Изборния кодекс (ИК) са дееспособни физически лица, представители на организациите, визирани в чл. 112, ал. 1, т. 1 и т. 2 ИК и регистрирани от Централната избирателна комисия (ЦИК).

2. Наблюдателите осъществяват дейността си от регистрирането им до насрочване на следващите общи избори за общински съветници и за кметове, като регистрацията на организациите и на наблюдателите по чл. 112 ИК запазва действието си.

3. Централната избирателна комисия приема заявления за регистрации на наблюдатели до 12.00 часа на 28 октомври 2023 г. и приема решения за регистрации до изборния ден на наблюдателите, които са:

3.1. изрично упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации, които могат да бъдат само сдружения, регистрирани в обществена полза и с предмет на дейност в областта на защитата на политическите права на гражданите;

3.2. чуждестранни представители на Европейския парламент, на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и други парламентарни асамблеи, на чуждестранни партии и неправителствени организации, както и лица, които не са български граждани, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите.

4. Централната избирателна комисия регистрира българските неправителствени организации, които желаят да участват с изрично упълномощени представители като наблюдатели в изборите, както и самите наблюдатели, въз основа на заявление (Приложение № 57-МИ от изборните книжа), подписано от лицето или лицата, представляващи организацията съгласно актуалната ѝ съдебна регистрация, или от изрично упълномощено лице.

4.1. Заявлението се подава най-късно в срока по т. 3 и към него се прилагат:

4.1.1. удостоверение за актуално правно състояние;

4.1.2. изрично пълномощно от лицето, представляващо организацията, когато документите се подписват и/или подават от упълномощено лице;

4.1.3. списък, подписан от представляващия съответната организация или от изрично упълномощено от него лице, съдържащ имената и единния граждански номер, съответно друг идентифициращ номер за лицата, които не са български граждани, на изрично упълномощените представители на организацията, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите; списъкът се представя на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx);

4.1.4. декларация от всеки изрично упълномощен представител от списъка по предходната точка, че е съгласен да бъде регистриран като наблюдател, по образец (Приложение № 60-МИ от изборните книжа).

4.2. В случаите, при които вече регистрирана организация прави предложения за промени или допълнения в списъка на регистрираните наблюдатели, тя представя в ЦИК заявление (Приложение № 58-МИ от изборните книжа), с приложени към него всички изискуеми документи по точки от 4.1.2 до 4.1.4 включително.

4.3. Централната избирателна комисия води входящ регистър на българските неправителствени организации, заявили участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., който не подлежи на публикуване.

5. Министерството на външните работи отправя покана към организациите по т. 3.2, както и към лицата, посочени от партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите, или от чуждестранни партии и неправителствени организации.

6. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 3.2 въз основа на искане от Министерството на външните работи (Приложение № 59-МИ от изборните книжа), към което се прилага списък с имената, изпращащата организация, партия или неправителствена организация и държавата по произход на предложените за регистрация наблюдатели.

7. Централната избирателна комисия регистрира наблюдателите по т. 3.1 въз основа на списъка по т. 4.1.3 при спазване на изискването на т. 4 и т. 4.1.

8. Всяко лице, регистрирано като наблюдател, може да поиска да бъде заличена регистрацията му с писмено заявление, свободен текст, адресирано до ЦИК. Централната избирателна комисия уведомява съответната организация за решението си.

9. Когато след регистрацията се установи, че някое от лицата, регистрирани като наблюдатели, не отговаря на изискванията, залегнали в настоящото решение, Централната избирателна комисия заличава регистрацията му.

ІІ. Присъствие при удостоверяване на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване.

10. Представители на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, може да участват в процеса на удостоверяването по чл. 213а ИК по ред, определен от ЦИК.

ІІІ. Регистър за публикуване. Удостоверения.

11. Централната избирателна комисия публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели (Приложение № 61-МИ от изборните книжа). Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

12. Централната избирателна комисия издава удостоверения (Приложение № 62-МИ или Приложение № 63-МИ от изборните книжа) на наблюдателите, съответно по т. 3.1 и т. 3.2, регистрирани в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

13. Организациите, заявили наблюдатели по т. 3.1 и 3.2, могат да правят промени в списъка на регистрираните наблюдатели по реда, предвиден в т. 4.2.

14. Общият брой на наблюдателите, регистрирани от една неправителствена организация, не може да надвишава броя на избирателните секции в страната, образувани за произвеждане на изборите.

IV. Права и задължения на наблюдателите. Съвместимост.

15. Наблюдателите имат право да:

15.1. присъстват на заседанията на избирателните комисии;

15.2. присъстват при получаването на изборните книжа и материали и подготовката на помещенията за гласуване и при поставяне на техническите устройства за машинно гласуване;

15.3. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;

15.4. присъстват в изборното помещение по време на гласуването;

15.5. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, като им се осигурява пряка видимост, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни;

15.6. присъстват при предаване на бюлетините, останалите книжа и материали на комисиите по чл. 445, ал. 7 ИК;

15.7. присъстват при въвеждането в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии и при приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии в общинската избирателна комисия, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, включително чрез видеоизлъчване в реално време при спазване изискванията за защита на личните данни; при въвеждането на данните може да присъства само един наблюдател от една и съща организация;

15.8. получат срещу подпис копие от протокола за избора с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в изборния район;

15.9. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес;

15.10. присъстват при отпечатването и доставката на хартиените бюлетини;

15.11. присъстват на всички останали етапи от изборния процес, включително по чл. 213б, ал. 4, т. 1 и т. 2 ИК.

16. В една избирателна секция може да присъстват най-много двама наблюдатели от една и съща организация, като в изборното помещение може да присъства само един от тях. Наблюдателите не са обвързани с конкретна избирателна секция. При избори за общински съветници и за кметове удостоверения за гласуване на друго място не се издават.

17. Държавните и местните органи и техните администрации и избирателните комисии са длъжни да оказват съдействие на наблюдателите и да им предоставят при поискване сведения и документи във връзка с изпълнение на правомощията им.

18. През всички етапи от изборния процес наблюдателят се легитимира с издаденото му удостоверение. Удостоверението се издава в един екземпляр.

19. В изборния ден наблюдателите са длъжни да носят само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 2173-МИ от 1 септември 2023 г. на ЦИК. Наблюдателите, които носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или не носят отличителни знаци или удостоверения, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което не подлежи на обжалване.

20. Наблюдателят не може да бъде кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, придружител, лице, заето с поддръжка на техническите устройства за машинното гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество.

21. За дейността си наблюдателите не може да получават възнаграждение от партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати.

22. Централната избирателна комисия започва да приема заявления за регистрация на наблюдатели от 9.30 ч. на 25 септември 2023 г.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Димитър Димитров

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения