Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2122-МИ
София, 29 август 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с  чл. 87, ал. 1, т. 14 –16,  чл. 156 – 161, чл. 397, чл. 402, ал. 1 – 3, чл. 412 – 419 и § 1, т. 5 от ДР на ИК, Решение на ЦИК № 1955-МИ и във връзка с чл. 39, ал. 4, чл. 42, ал. 8 във връзка с ал. 6, изречение второ и трето и ал. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Право да бъдат избирани

1. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели през последните 6 месеца (към дата 28 април 2023 г. включително): за общински съветници, кметове на общини и райони в съответната община; за кметове на кметства – в съответното населено място.

2. Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е през последните 6 месеца в съответната община (към дата 28 април 2023 г. включително) и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

 

ІІ. Издигане на кандидати

3. Кандидати могат да издигат партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. в общинската избирателна комисия.

4. Партиите, коалициите и местните коалиции не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители в дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

 

ІІІ. Кандидатски листи

5. Партиите, коалициите и местните коалиции подреждат кандидатите в кандидатски листи по едномандатни и многомандатни изборни райони.

 Кандидатите за общински съветници на партии и коалиции се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа. 

6. Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район.

7. Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции за определен вид избор, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избор.

8. Броят на кандидатите в една кандидатска листа за общински съветници  на партии, коалиции или местни коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.

9. Инициативните комитети издигат независими кандидати за общински съветници и за кметове, като всеки кандидат за общински съветник или кмет образува самостоятелна кандидатска листа.

10. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

 

ІV. Действителност на регистрацията

11. Кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район.

12. Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство или кмет на район.

13. Кандидат за кмет от инициативен комитет не може да бъде кандидат за общински съветник от партия или коалиция, а кандидат за общински съветник от инициативен комитет не може да бъде кандидат за кмет от партия или коалиция.

14. Кандидат за кмет от партия или коалиция може да бъде и кандидат за общински съветник само от същата партия или коалиция. В случай че бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници.

15. Когато кандидат за общински съветник или кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

16. Кандидатът не може да бъде наблюдател, застъпник, представител на партия/коалиция/ местна коалиция/инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или придружител в съответната община.

17. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 11, 12, 13 и 14. Решението се обявява незабавно и може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 ИК.

 

V. Документи и срок за регистрация

18. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

18.1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

18.2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

18.3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

18.4. кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

18.5. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

19. Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

20. Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).  

 

VІ. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат   

21. Право да посочват и регистрират независим кандидат за общински съветник или кмет имат:

21.1. за общински съветник в общини с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 100 избиратели от общината;     

б) до 20 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;     

в) до 50 000 жители – най-малко 250 избиратели от общината;     

г) до 100 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;     

д) над 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;     

21.2. за кмет на община с население:

а) до 10 000 жители – най-малко 200 избиратели от общината;     

б) до 20 000 жители – най-малко 400 избиратели от общината;     

в) до 50 000 жители – най-малко 500 избиратели от общината;     

г) до 100 000 жители – най-малко 1000 избиратели от общината;     

д) над 100 000 жители – най-малко 2000 избиратели от общината;  

21.3. за кмет на кметство – една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500;

21.4. за кмет на район – една пета от избирателите на района, но не повече от 500

22. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет (Приложение № 56-МИ от изборните книжа). Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството или района, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка (Решение на ЦИК № 1994-МИ от 24.08.2023 г.).

23. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка по т. 22, обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носи отговорност по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

24. Списъкът се предава на общинската избирателна комисия заедно с документите по т. 18.2 – 18.4 не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26.09.2023 г.

 

VІІ. Условия за регистрация. Отказ за регистрация  

25. Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на посочените изисквания и взема решение за регистрацията на кандидатските листи.

За регистрацията на всяка кандидатска листа ОИК взема отделно решение.

26. Общинската избирателна комисия извършва проверка на заявения от кандидата – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, адрес на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи.

27. Проверката на обстоятелствата по чл. 397 се извършва от Министерството на вътрешните работи и Министерството на правосъдието по искане на Централната избирателна комисия.

28. При установяване на непълноти или несъответствия общинската избирателна комисия дава незабавно указания и срок за отстраняването им.

29. В случаите когато ОИК откаже регистрация, отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

30. При отказ за регистрация  или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия, коалиция или местна коалиция, партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

31. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г.

32. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия,  коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност  да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден  – 21.10.2023 г.

 

VІІІ. Ред за преподреждане на кандидатската листа

33. В случаите по т. 30 и 31 новият кандидат по предложение на партията,  коалицията  или местната коалиция заема освободеното или последното място в кандидатската листа.

34. Листата не се преподрежда, когато кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже след 28 септември 2023 г. В този случай мястото на отказалия се кандидат остава незаето. При изписване на имената и номерата в кандидатските листи върху информационното табло пред изборното помещение и в паравана за гласуване срещу номера и на мястото на името на отказалия се кандидат се вписва „заличен“.

 

ІХ. Проверка на списъците. Служебно заличаване на регистрация   

35. Списъците по т. 22 в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно за проверка от общинската избирателна комисия на съответното териториално звено на Главна дирекция  „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проверката се извършва не по-късно от 27 дни преди изборния ден – 01.10.2023 г. и за резултатите от нея се съставя протокол в два екземпляра, единия от които се предоставя на общинската избирателна комисия. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждане на изборите.

36. При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола за установения резултат от представените списъци.

37. Когато общинската избирателна комисия установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Решението на ОИК може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88.

38. Общинската избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, да може да прави справка в списъка по единен граждански номер или личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

 

Х. Регистри и удостоверения

39. Общинската избирателна комисия води отделни входящи регистри на кандидатите:

- за общински съветници – Приложение № 68-МИ;

- за кмет на община/район – Приложение № 69-МИ;

- за кмет на кметство (общ за всички кметства в общината) – Приложение № 70-МИ;

40. Последователността на постъпване на документите на кандидатските листи определя поредността на вписване в регистъра на общинската избирателна комисия.

41. Общинската избирателна комисия изпраща незабавно на Централната избирателна комисия извлечение от регистъра за кандидати за общински съветници, които са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, но не са български граждани.

42. Общинските избирателни комисии въвеждат данните за всички регистрирани кандидатски листи в системата cik.is-bg.net веднага след приемане на решението за регистрацията им.

В случаите на извършени промени в кандидатските листи на партиите, коалициите и местните коалиции общинските избирателни комисии незабавно актуализират данните за извършените промени в системата cik.is-bg.net

43. Общинските избирателни комисии предоставят информацията за кандидатските листи от системата cik.is-bg.net на кмета на общината за отпечатване на листите, предназначени за поставяне върху информационните табла и в параваните.

44. Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на всеки кандидат за кмет или за общински съветник  (Приложение № 67-МИ от изборните книжа).

45. Общинската избирателна комисия вписва всяко отделно решение за регистрация на кандидатска листа в Публичен регистър на кандидатите (Приложение № 71-МИ от изборните книжа). Регистърът се обявява на интернет страницата на съответната общинска избирателна комисия.

 

ХІ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност

46. Кандидатите имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс от регистрирането на кандидатските листи до обявяването на резултатите от изборите. В случай че регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му се прекратяват от деня на заличаването.

47. От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор.

48. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление, като в този случай незабавно се уведомява Централната избирателна комисия.

 

ХІІ. Отпуск на кандидатите

49. Действащ кмет или временно изпълняващ длъжността кмет, който е кандидат за кмет на община, район или кметство или за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите.

50. Кандидат за кмет на община, район или кметство, който заема служба в администрацията на държавен или местен орган в същата община, район или кметство, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите.

51. За времето, в което кандидатът за кмет на община, район или кметство е в отпуск, за временно изпълняващ длъжността кмет се определя един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет или всички заместник-кметове са кандидати в изборите, временно изпълняващ длъжността кмет на общината и района се избира от общинския съвет по реда на чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА.

52. В случаите когато общинският съвет не е приел решение в определения срок, временно изпълняващ длъжността кмет на община/ /район/кметство се назначава от областния управител по реда на чл. 42, ал. 10 от ЗМСМА.

53. Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

54. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж.

55. В случай че регистрацията на кандидат бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването е отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения