Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2599-НС
София, 5 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

ІI. Териториален обхват на секция с подвижна избирателна кутия

Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща едно или повече кметства и/или населени места в рамките на общината.

IІI. Ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

1. Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват на територията на всяко населено място, ако до 14 октомври 2023 г. (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес), е на територията на съответното населено място.

1.1. Когато подадените завления на територията на едно кметство не са достатъчни за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, по преценка на кмета на общината може да се образува подвижна избирателна секция, която може да обхваща територията на съседни населени места или кметства, ако подадените заявления общо са не по-малко от 10.

1.2. Ако има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за едно населено място, но в съседни на това населено място има подадени заявления, недостатъчни за образуване на отделна такава секция, по преценка на кмета на общината те могат да бъдат включени в списъка за гласуване на образуваната секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

2. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник. Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината/района. При подаване на електронното заявление не се изисква подпис. В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.

3. Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 може да се прилага копие от документ от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза (медицински документ) за здравословно състояние на избирателя, който установява, че заболяването му е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

4. Когато заявителят не е представил копие от документ по т. 3, органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява наличието на увреждането на избирателя по служебен път. Когато проверката не може да бъде извършена, включително и като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление, следва да се поиска от заявителя да представи копие от някои от документите по т. 3. 

5. Когато до 18 октомври 2023 г. са подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) от лица, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява ОИК за броя на подадените заявления и прави предложение за броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на съответната община.

6. Общинската избирателна комисия, след получаване на уведомлението по т. 5 от кмета на общината, със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия. 

7. Кметът на общината или определен с негова заповед заместник-кмет, със заповед, издадена не по-късно от 18 октомври 2023 г., образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия, утвърждава номерата им и определя обхвата им, както и насрочва (определя дата, място и час) консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на подвижна секционна избирателна комисия.

8. Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

9. На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

10. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

ІV. Ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия в градовете с районно деление

12. На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват със заповед на кмета на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, съответно кмет на район за административен район. Те могат да обхващат територията на повече от един административен район в рамките на съответния изборен район.

13. Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е не по-малко от 10, се образуват избирателни секции за обслужване на избирателите от този административен район.

14. Когато на територията на отделно населено място в рамките на административния район са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, се образуват секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за това населено място.

V. Назначаване състав на подвижната секционна избирателна комисия (ПСИК)

15. Консултации за съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК), в случай че не са проведени едновременно с консултациите за назначаването на СИК, се провеждат при кмета на общината по реда за провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии до 10 октомври 2023 г. – не по-късно от 18 дни преди изборния ден.

16. Предложението на кмета за състав на ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до ОИК не по-късно от 18 октомври 2023 г. (10 дни преди изборния ден).

17. Общинската избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 18 октомври 2023 г. (10 дни преди изборния ден).

18. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на кмета и на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК и Решение № 2546-МИ от 29.09.2023 г. на ЦИК.

VI. Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия

19. Избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 3-МИ от изборните книжа) се съставя от кмета на общината, когато не по-късно от 14 октомври 2023 г. (14 дни преди изборния ден), са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

20. В случаите по т.1.1. и 1.2. от настоящото решение, кметът на общината съставя избирателни списъци поотделно за всяко кметство или населено място, включено в обхвата на секцията за гласуване с подвижна избирателна кутия.

21. Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление в срока, може да подаде заявление до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 23 октомври 2023 г. (5 дни преди изборния ден). Избирателят се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

21. Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 ИК), се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако до 14 октомври 2023 г. (14 дни преди изборния ден) подаде заявление до органа по чл. 23, ал. 1 ИК. При образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, такъв избирател може да подаде заявление до 23 октомври 2023 г.

22. След вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия кметът на общината служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им съответно настоящ адрес.

23. Списъкът за гласуване с подвижна избирателна кутия се изготвя до 23 октомври 2023 г. (5 дни преди изборния ден).


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Свързани решения:

2606-МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения