Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2864-МИ
София, 4 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 452 – 454 и чл. 457, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Общинските избирателни комисии обявяват на интернет страницата си решенията за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и решенията за избор на кметове на община, райони и кметства от изборите, произведени на 29.10.2023 г.

С решение ОИК обявява списък „А“ и списък „Б“ по партии, коалиции и местни коалиции в изборите за общински съветници.

С решение на ОИК се обявяват за избрани кметовете на втория тур на 5 ноември 2023 г. в случаите, когато не е избран кмет на първия тур.

В 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите ОИК предава по опис изборните книжа за съхранение в общинската администрация, с изключение на необходимите за работа документи по време на мандата на комисията.

Не се предават за съхранение печатът и документите и остават на разположение за работата на ОИК решенията и протоколите от заседанията на комисията, дневниците за входящата и изходящата кореспонденция, регистърът на жалбите и сигналите, както и други документи по преценка на комисията. Тази документация и печатът се съхраняват от ОИК в определеното за нейната работа помещение.

При постъпване на жалба срещу решение на ОИК за определяне на резултатите от изборите и необходимост от изваждане на предадени за съхранение книжа помещението незабавно се отваря от комисия от длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината по реда на Решение № 1750 от 10.03.2023 г. на ЦИК, в присъствието и на упълномощени членове на ОИК.

Общинските избирателни комисии обявяват на интернет страниците си адреса си за кореспонденция, адреса на електронната поща и телефон за връзка, след седмия ден от обявяване на резултатите от изборите.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения