Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2765-МИ
София, 24 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 30, чл. 39 и 40 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на териториалните й звена да извършат проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2. За целите на проверката общинските избирателни комисии предават на териториалните звена на ГД „ГРАО“ получените от СИК/ПСИК: избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации, списъци на заличените лица, списъци за допълнително вписване на придружителите в тридневен срок от предаването на протоколите.

Съставя се приемно-предавателен протокол в 2 екземпляра между ОИК и съответното ТЗ „ГРАО“.

За констатирани липси ОИК уведомяват незабавно ЦИК.

3. Общинските избирателни комисии предоставят списъците от произведените избори на териториалните звена на ГД „ГРАО“ в МРРБ по реда и в сроковете, предвидени в Решение № 2653-МИ от 12.10.2023 г. .на ЦИК.

4. Проверката по т. 1 се извършва за всички гласували съобразно избирателните списъци в следната последователност:

а) въвеждане на ЕГН и визуален контрол на всички вписани в избирателните списъци лица, които са гласували, включително и дописаните (под чертата);

б) изготвяне на обобщен списък на лицата по буква „а“ в електронен вид;

в) проверка за наличие на лица, фигуриращи повече от един път сред въведените по буква „а“;

г) проверка за наличие на положен подпис в отпечатаните избирателни списъци за проверяваните по буква „а“ избиратели. Отразяване в електронния списък на гласувалите лица;

д) изготвяне на обобщен списък на лицата по букви „в“ и „г“;

е) изготвяне на заверени копия от страниците на избирателните списъци с положените подписи от лицата по буква „д“;

ж) изготвяне на окончателен списък за предаване на ЦИК с приложени заверени копия от избирателните списъци.

5. За лицата по т. 4, букви „а“ и „б“ се извършва проверка дали сред тях има:

а) ненавършили 18 години;

б) поставени под запрещение;

в) изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

г) починали до началото на изборния ден;

д) лица, които нямат българско гражданство – в избирателния списък – част І ;

е) вписани в избирателен списък по настоящ адрес и гласували по постоянен адрес;

ж) лица, които нямат гражданство на друга държава – членка на Европейския съюз, и са дописани в избирателния списък – част II;

з) гласували без да имат адресна регистрация по постоянен адрес в населено място на територията на общината, района, кметството;

и) лица, включени в списъка на заличените лица и гласували без удостоверение по чл. 40 ИК;

к) лица, гласували с удостоверение по чл. 40 ИК.

6. При проверката за наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, и при извършване на визуалния контрол на всички вписани в избирателните списъци лица, които са гласували, трябва да се имат предвид правилата относно дописване на избиратели в избирателния списък (под чертата), уредени в т. 4.5 и т. 6 на раздел ІІІ „Изборен ден“ от Методическите указания на Централната избирателна комисия за СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12.10.2023 г. и Решение № 2654-МИ от 12.10.2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини, както и т. 10 – 11 от Решение № 2666-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК.

Лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на секционна избирателна комисия, охрана на съответната секция или поддръжка на техническите устройства за машинно гласуване, може да упражнят правото си на глас след вписване в допълнителната страница на избирателния списък, ако имат право да гласуват в съответния вид избор, имат адресна регистрация на територията на съответната община, район, кметство и след представяне на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

7. Когато при проверката по реда на т. 5 се констатира наличие на лица, гласували в нарушение на разпоредбите на ИК, ГД „ГРАО“ изготвя списък на тези лица по общини, който предава на ЦИК. Когато при проверката по т. 5, буква „е“ се установи гласуване на лица, за които в избирателните списъци е отбелязано в забележка „чл. 233 ИК“ или „служебно заето лице“, те не се включват в списъка, който се предава на ЦИК.

Списъкът се изпраща ведно с приложени към него заверени копия от съответната страница на избирателния списък и представените при гласуването удостоверения и декларации. Към списъка се прилагат и други относими доказателства, включително и налична в ГД „ГРАО“ информация по отделните случаи. Изготвените копия следва да са четливи и да съдържат всички данни от попълнените реквизити на съответните документи, като пореден номер, име, ЕГН, № на документа за самоличност, графичен образ на подпис и др.

Върху страниците от избирателните списъци при заверката се изписват пълните номера на избирателните секции, областта, общината, административния район, населеното място.

9. Ако при проверката по т. 1 – 5 се констатира вписване на граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, без да са били вписани в избирателния списък част ІІ по реда на чл. 408, ал. 1 и 2 ИК, се изготвя списък на тези лица, към който се прилага копие от страницата от избирателен списък част ІІ с вписване на лицето.

10. Когато в хода на проверката се установи гласуване на лице без избирателни права, което е било дописано в избирателния списък по реда на чл. 39 или чл. 40 ИК, ЦИК изисква съответният кмет на община, район, кметство, кметски наместник да представи заверено копие от заявленията по чл. 39 и 40 ИК, приложенията към тях, решенията по подадените заявления.

11. След извършване на проверката териториалните звена на ГД „ГРАО“ в МРРБ се задължават да върнат получените избирателни списъци на общинските администрации с приемно-предавателни протоколи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения