Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1995-МИ
София, 24 август 2023 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, във връзка с чл. 416 и 418 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за общински съветник или кмет, издигнат от инициативен комитет, в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от общинската избирателна комисия (ОИК) на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка.

2. Проверките на списъците за участие на независими кандидати следват реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на ОИК.

3. Проверката обхваща, както следва:

- за българските граждани – име, ЕГН и постоянен адрес в общината, съответно в кметството или района, както и наличие на регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към 28 април 2023 г.;

- за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, кметство или район към 28 април 2023 г.

4. При установяване на необходимия съгласно чл. 416, ал. 1 ИК брой коректни записи, съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ОИК за резултата.

5. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

5.1. Член на ОИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 416, ал. 2 ИК на служител от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

- име на независимия кандидат;

- вид избор;

- дата и час на постъпване на списъка в ОИК;

- брой листове;

- заявен от инициативния комитет брой избиратели, вписани в списъка;

- необходим минимален брой коректни записи;

- технически носител.

5.2. За резултата от проверката съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ОИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

·           брой некоректни ЕГН;

·           брой несъответствия между ЕГН и имена;

·           брой некоректни ЛН;

·           брой несъответствия между ЛН и имена;

·           брой повторени записи в списъка;

·           брой лица, участвали в предходни проверени списъци;

·           брой неверни и непълни имена;

·           брой избиратели без посочен постоянен адрес/адрес на пребиваване на територията на съответната община, кметство или район и настоящ адрес на територията на Република България към 28 април 2023 г.;

·           общ брой лица без избирателни права, в т.ч.: ненавършили 18 години; поставени под запрещение; изтърпяващи наказание лишаване от свобода; без регистрирани към 28 април 2023 г. и постоянен, и настоящ адрес на територията на Република България.

5.3. Протоколът се подписва от упълномощен служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със списъка по чл. 416, ал. 2 ИК се връща на ОИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за ОИК и за ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ОИК и от служител на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

5.4. ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 1 октомври 2023 г. (27 дни преди изборния ден).

6. ОИК установява резултата за списъците по чл. 416, ал. 2 ИК въз основа на извършената от ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 1 октомври 2023 г. (27 дни преди изборния ден). При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат от проверката на представения от инициативния комитет списък по чл. 416, ал. 2 ИК.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения