Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2653-МИ
София, 12 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на ОИК и на общинската администрация от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и тяхното съхраняване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 443, чл. 444, чл. 445, и чл. 457, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ, БЮЛЕТИНИТЕ И ДРУГИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

І.І. Опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали, в СИК, в които се гласува само с хартиени бюлетини и в ПСИК:

А. Пликове с изборни книжа и материали извън чувала (торбата) и тяхното съдържание.

1. Плик с надпис „Плик № 1-МИ – Списъци на СИК № ........“.

В този плик секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии  поставят :

1.1.избирателния списък (част І – Приложение № 1-МИ, и част ІІ – Приложение № 2-МИ, приложения № 3-МИ за ПСИК, № 4-МИ за специализирани институции или № 5-МИ за места за изтърпяване наказание и за задържане);

1.2. декларациите (приложения № 15-МИ и № 80-МИ) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (Приложения № 14-МИ и № 16-МИ);

1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ);

1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ).

2. Плик с надпис „Плик № 2-МИ - Протоколи на СИК № ……“.

В този плик СИК/ПСИК  поставят:

2.1. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за общински съветници (Приложение № 100-МИ-х);

2.2. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на община (Приложение № 102-МИ-х);

2.3. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на район (Приложение № 102-МИ-х) (за София, Пловдив и Варна);

2.4. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на кметство (Приложение № 102-МИ-х) – ако се произвежда такъв избор;

2.5. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (приложения № 85-МИ или № 86-МИ за ПСИК);

2.6. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 88-МИ);

2.7. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

2.8. особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

2.9. ксерокопия на черновите на протоколите на СИК/ПСИК.

3. Пликове № 1 и № 2 се подписват и подпечатват с печата на СИК/ПСИК от членовете на СИК/ПСИК преди поставянето в тях на книжата, след което се запечатват. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

4. Устройството за видеонаблюдение, заедно със стойката, зарядното устройство и инструкцията с QR кода се опакова в пакет, върху който се поставя надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“. Пакетът се подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Пакетът с устройството за видеонаблюдение не се поставя в чувала (торбата), а се предава на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата).

5. В чувала (торбата) СИК/ПСИК поставя опаковани в отделни пакети за всеки вид избор и надписани, както следва:

5.1. пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“;

5.2. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;

5.3. пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи;

5.4. пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“;

5.5. черновите на протоколите на СИК/ПСИК;

5.6. бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

5.7. пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

5.8. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

5.9. протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 87-МИ);

5.10. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (приложения № 82-МИ, № 83-МИ за ПСИК или № 84-МИ за специализирани институции);

5.11. списъкът на лицата, получили копие от протоколите на СИК/ПСИК (Приложение № 92-МИ);

5.12. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

5.13. други протоколи на СИК, извън поставените в Плик № 2-МИ;

5.14. неизползвани образци на декларации;

5.15. печатът на СИК/ПСИК, но само след произвеждането на евентуален втори тур за избор на кмет.

След произвеждане на избора за общински съветници и първия тур на избора за кмет печатът на СИК/ПСИК не се поставя в чувала (торбата), а в отделен запечатан плик, който се предава на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК.

6. Изборните книжа по т. 5 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК/ПСИК и се подписва от членовете на комисията.

7. Пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № ……“, както и другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, не се поставят в чувала (торбата), а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

8. Чувалът (торбата) с книжата се завързва. Около възела на чувала (торбата) се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).

І.ІІ. Опаковане на избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали, в СИК, в които се гласува с хартиени бюлетини или със специализирани устройства за машинно гласуване:

А. Пликове с изборни книжа и материали извън чувала (торбата) и тяхното съдържание.

9. Плик с надпис „Плик № 1-МИ - Списъци на СИК № ........“.

В този плик СИК поставят :

9.1. избирателния списък (част І – Приложение № 1-МИ, и част ІІ – Приложение № 2-МИ);

9.2. декларациите (приложения № 15-МИ и № 80-МИ) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (Приложения № 14-МИ и № 16-МИ);

9.3. списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ);

9.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ).

10. Плик с надпис „Плик № 2-МИ - Протоколи на СИК № ……“.

В този плик СИК поставят:

10.1. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за общински съветници (Приложение № 101-МИ-хм);

10.2. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на община (Приложение № 103-МИ-хм);

10.3. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на район (Приложение № 103-МИ-хм) (за София, Пловдив и Варна);

10.4. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на кметство (Приложение № 103-МИ-хм) – ако се произвежда такъв избор;

10.5. запечатаните прозрачни пликове с двете флаш памети;

10.6. запечатания прозрачен плик с петте смарт карти;

10.7. финалния отчет от машинното гласуване;

10.8. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 85-МИ);

10.9. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 88-МИ);

10.10. протоколите за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване (приложения 2 и 3 към методическите указания);

10.11. протокола с решението на СИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

10.12. особеното мнение на член на СИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

10.13. ксерокопия на черновите на протоколите на СИК.

11. Пликове № 1 и № 2 се подписват и подпечатват с печата на СИК от членовете на СИК преди поставянето в тях на книжата и материалите, след което се запечатват. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

12. Устройството за видеонаблюдение, заедно със стойката, зарядното устройство и инструкцията с QR кода се опакова в пакет, върху който се поставя надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“. Пакетът се подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Пакетът с устройството за видеонаблюдение не се поставя в чувала (торбата), а се предава на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК.

Б. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата).

13. В чувала (торбата) СИК поставя опаковани в отделни пакети за всеки вид избор и надписани, както следва:

13.1. пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“;

13.2. пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;

13.3. пакет с надпис „Действителни хартиени бюлетини за кандидатски листи“;

13.4. пакет с надпис „Действителни хартиени бюлетини „Не подкрепям никого“;

13.5. пакет с надпис „Действителни бюлетини от машинно гласуване за кандидатски листи“;

13.6. пакет с надпис „Действителни бюлетини от машинно гласуване „Не подкрепям никого“;

13.7. пакет с надпис „Начален отчет, разписка за текущо състояние, системна разписка и ПИН-код“;

13.8. черновите на протоколите на СИК;

13.9. бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

13.10. пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

13.11. опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

13.12. протокола за маркиране на печата на СИК (Приложение № 87-МИ);

13.13. приемо-предавателния протокол за избирателния списък (Приложение № 82-МИ);

13.14. списъкът на лицата, получили копие от протоколите на СИК (Приложение № 92-МИ);

13.15. постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

13.16. други протоколи на СИК, извън поставените в Плик № 2-МИ;

13.17. неизползвани образци на декларации;

13.18. печатът на СИК, но само след произвеждането на евентуален втори тур за избор на кмет.

След произвеждане на избора за общински съветници и първия тур на избора за кмет печатът на СИК не се поставя в чувала (торбата), а в отделен запечатан плик, който се предава на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК.

14. Изборните книжа по т. 13 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК и се подписва от членовете на комисията.

15. Използваната ролка специализирана хартия, заедно с резервната ролка (ако е останала такава) се опаковат в пакет, който се надписва, подписва от членовете на СИК и се подпечатва с печата на СИК. Пакетът с неизползваната специализирана хартия за машинно гласуване, пакетът с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“, както и другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, не се поставят в чувала (торбата), а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

16. Чувалът (торбата) с книжата се завързва. Около възела на чувала (торбата) се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).

17. Раздели ІІ и ІІІ се прилагат за секциите по подраздели І.І и І.ІІ.

 

ІІ. ПРЕДАВАНЕ НА ПЛИКОВЕТЕ С КНИЖАТА И МАТЕРИАЛИТЕ И ЧУВАЛА (ТОРБАТА) ОТ СИК/ПСИК НА ОИК И НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

А. Предаване на протоколите с резултатите от гласуването и другите книжа от СИК на ОИК.

18. Председателят, зам.-председателят и секретарят, а при отсъствие на някой от тях член на СИК, предложени от различни партии и коалиции, предават на ОИК „Плик № 1-МИ – Списъци на СИК № …” и „Плик № 2-МИ – Протоколи на СИК № …“, заедно с изборните книжа и материали в тях.

19. Общинската избирателна комисия проверява целостта и съдържанието на пликовете, след което:

19.1. Проверява наличието на всички изборни книжа и материали в пликовете;

19.2. За СИК с машинно гласуване изважда от „Плик № 2-МИ – Протоколи на СИК № .....“ двата запечатани плика с двете флаш памети, запечатания плик с петте смарт карти и финалния отчет от машинното гласуване, които остават в ОИК за предаване на ЦИК;

19.3. Сверява фабричните номера на протоколите на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването с номерата, вписани в екземпляра на протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (приложения № 85-МИ или № 86-МИ за ПСИК), или в протокола (Приложение № 88-МИ) за предаване на сгрешен формуляр  и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (ако е съставен такъв при сгрешен протокол);

19.4. Проверява протоколите на СИК и ги предава заедно с едната флаш памет от машинното гласуване, предназначена за ИП в Изчислителния пункт към ОИК, за прехвърляне на данните от гласуването. Протоколите от секциите, в които е гласувано само с хартиени бюлетини, след проверка се предават за въвеждане на данните в тях. Протоколите се предават, без да се разпластяват.

19.5. Когато ОИК установи очевидни фактически грешки в секционния протокол, го връща на представителите на СИК за отстраняването им.

19.6. При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа и материали в пликовете, членовете на СИК/ПСИК и ОИК съвместно установяват причините и случаят се описва в протокол – Приложение № 1 към решението. Протоколът се подписва от членовете на СИК/ПСИК по т. 18  и от поне трима членове на ОИК и се поставя в съответния плик.

20.1. Секционните протоколи се предават на ОИК НЕРАЗПЛАСТЕНИ. Протоколите на СИК/ПСИК се разпластяват от ОИК след прехвърляне/въвеждане на данните в ИП към ОИК и потвърждаването им чрез подписана разписка. Представителите на СИК проследяват прехвърлянето/въвеждането на данните от протоколите в ИП на ОИК.

20.2. В ИП на ОИК данните от машинното гласуване се прехвърлят от флаш паметта, предназначена за ИП.

В случай, че флаш паметта от машината за гласуване по т. 19.4 не може да бъде разчетена, за това обстоятелство се съставя констативен протокол. Констативният протокол се подписва от представители на ОИК, СИК и ИП, като един екземпляр от констативния протокол се предава на ЦИК.

21. При приемане на секционния протокол ОИК издава разписка, която съдържа числовите данни от протокола. В СИК, в които се гласува с хартиени бюлетини или със специализирани устройства за машинно гласуване, разписката съдържа и сумираните числови данни от хартиените бюлетини и бюлетините от машинно гласуване. Разписката се подписва от представители на ОИК, СИК и ИП.

22. Първият и вторият екземпляр от всеки протокол, предназначени за ОИК и ЦИК, остават в ОИК, а третият индигиран екземпляр, предназначен за общинската администрация, се поставя в „Плик № 2-МИ - Протоколи на СИК № …….“.

23.1. Общинската избирателна комисия връща на представителите на СИК „Плик № 2-МИ – Протоколи на СИК № ….“, за предаване заедно с торбата (чувала) и пакета с надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“ на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК. Пликът не се запечатва.

23.2. В ОИК остават:

- „Плик № 1-МИ – Списъци на СИК № ....“, за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ за проверка;

- първите (бели) екземпляри на протоколите на СИК, двете флаш памети и петте смарт карти, за предаване на ЦИК, като запечатаните флаш памети с надпис „Флаш памет от машина с идентификационен № …… на СИК № ……… за ЦИК“ и флаш паметите, предназначени за ИП се опаковат поотделно;

- вторите индигирани екземпляри на протоколите на СИК, предназначени за ОИК.

24. Когато ОИК установи, че фабричният номер на представен протокол не съответства на получения от СИК протокол, както и когато установи съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от тримата приносители на протокола, в ОИК се събира цялата СИК и заедно с ОИК извършват ново преброяване на гласовете след приемането на протоколите на всички останали секционни избирателни комисии.

Б. Предаване на чувала (торбата) и останалите книжа и материали от СИК на общинската администрация.

25. Членовете на СИК по т. 18 предават на общинската администрация, на комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 445, ал. 7 ИК със заповед на кмета на общината:

- запечатан чувал (торба) с бюлетините и другите изборни книжа и материали;

- „Плик № 2-НС - Протоколи на СИК № ……..“;

- пакета с надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“;

- плика с печата на СИК (само след първия тур).

26. При приемане от всяка СИК/ПСИК на чувала (торбата),  плика с изборните книжа и пакета комисията по чл. 445, ал. 7 ИК проверява:

26.1. целостта на чувала (торбата)  с изборните книжа.

Чувал (торба) с нарушена цялост (скъсана лента, пробита и др. повреди) се поставя, без да се отваря в нов чувал (торба), осигурен  от общинската администрация. Новият чувал (торба)  се завързва и надписва от членовете на СИК по начина, указан в т. 8, и случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в Плик № 2-МИ.

26.2. съдържанието на  Плик № 2-МИ за наличието на книжата в него, след което пликът се запечатва с тиксо и се подпечатва и подписва от членовете на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК. При установена липса на изборни книжа случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в Плик № 2-МИ  преди запечатването му.

26.3. съдържанието на пакета с надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“ за наличието на материалите по т. 12 в него, след което пакетът се запечатва с тиксо и се подпечатва и подписва от членовете на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК. При установена липса на материали случаят се описва в протокол – Приложение № 2 към решението. Протоколът се поставя в Плик № 2-МИ  преди запечатването му.

27. За предаването на чувала (торбата), Плик № 2-МИ, пакета и плика с печата членовете на СИК/ПСИК  и  комисията по чл. 445, ал. 7 ИК съставят протокол по образец Приложение № 89-МИ от изборните книжа, като пакетът с надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“ и пликът с печата на СИК се вписват в протокола на реда Забележка“. Протоколът се подписва от присъстващите членове на СИК/ПСИК по т. 18 и от всички членове на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК и се поставя в  Плик № 2-МИ преди запечатването му.

28. СИК/ПСИК предават изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

 

ІІІ. СЪХРАНЯВАНЕ НА ЧУВАЛИТЕ (ТОРБИТЕ) И ДРУГИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ

29. Пакетите с надпис „Устройство за видеонаблюдение на СИК № ……“ и пликовете с печата на СИК се съхраняват в помещение/я, в сграда на общинската/районната администрация. Помещението следва да е охраняемо.

30. При насрочване на втори тур за кмет печатите на СИК и устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане се предават на секционните избирателни комисии в предизборния ден, заедно с останалите книжа и материали по реда на чл. 215 ИК.

31. В случай че няма насрочен втори тур за кмет печатите на СИК се поставят по реда на т. 39 в помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове.

32. Устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане се предават от общинската администрация на ОИК по реда на Решение № 2601-МИ от 5 октомври 2023 г. на ЦИК.

33. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с екземплярите от протоколите на СИК/ПСИК, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват в помещение/я, в сграда на общинската/районната администрация.

Помещението/та се определя/т със заповед на кмета на общината/района не по-късно от 3 (три) дни преди изборния ден. Копие от заповедта се изпраща на съответната ОИК.

Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ разделното съхранение на изборните книжа и материали. Когато в помещението се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, новите книжа и материали за всеки вид избор се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването, объркването по друг начин или изгубването на изборните книжа и материали.

34. След приемане от всички СИК/ПСИК на чувалите (торбите) с изборните книжа, Пликове № 2-МИ, пакетите и пликовете с печати комисията по чл. 445, ал. 7 ИК получава от представителите на общинската администрация по т. 7 и т. 15 пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“ и пакетите с неизползваната хартия за машинно гласуване. Комисията поставя чувалите (торбите), пликове № 2-МИ, пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“ и пакетите с неизползваната хартия за машинно гласуване в определеното помещение за съхранение на книжата и материалите. След това помещението се заключва и се запечатва с хартиена лента, подпечатана с печата по Решение № 1967-МИ от 8 август 2023 г. на ЦИК и подписана от всички членове на комисията. След запечатване на помещението комисията по чл. 445, ал. 7 ИК предава с протокол печата и ключа за помещението на кмета на общината/района и приключва работата си.

35. Чувалите (торбите) с бюлетините и пликовете с изборните книжа и материали се съхраняват до следващите избори за общински съветници и за кметове.

36. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината/района по реда на Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.

След всяко отваряне на помещението то отново задължително се заключва и запечатва с хартиена лента, подписана от длъжностните лица и подпечатана с печата по Решение № 1967-МИ от 8 август 2023 г.  на ЦИК, който се съхранява от кмета на общината/района след приключване работата на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК.

37. За всяко отваряне на помещението и развързване на чували (торби) или разпечатване на пликове, съхранявани в него, както и по други причини, се съставя протокол, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете (дали хартиените ленти на чувалите (торбите) са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат съответно прибират в чувалите (торбите)/пликовете, и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от всички присъстващи лица и се вписва качеството, в което присъстват.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

38. В 3-дневен срок от приключване на гласуването ОИК предава по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 и  по т. 9  с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите), за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. Протоколът се подписва от длъжностното лице на ТЗ на ГД „ГРАО“ и от поне трима членове на ОИК от различни партии и/или коалиции, определени с решение на ОИК.

39. След извършване на проверката по т. 38, ТЗ на ГД „ГРАО“ предава на длъжностни лица, определени със заповед на кмета на общината/района, по опис с протокол пликовете по т. 1 и по т. 9 с изборните книжа в тях, за поставяне в помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове.

Определените със заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация разпечатват незабавно помещението за съхранение на изборните книжа и поставят в него пликовете по т. 1 и по т. 9 с книжата в тях, след което запечатват помещението и съставят протокол по реда на т. 34.

За разпечатването на помещението с цел прибиране на избирателните списъци и другите книжа не е необходимо решение на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол се изпращат на ЦИК.

40. Кметът на общината/района носи отговорност за съхраняването на торбите и пликовете с изборните книжа в състоянието, в което те са поставени в помещението.

41. Ключът за помещението, в което се съхраняват изборните книжа и печатът на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК, се съхраняват от кмета на общината/района.

 

Решението да се изпрати на областните управители и на кметовете на общини/райони за предоставяне на всяка СИК/ПСИК  и на комисиите по чл. 445, ал. 7 ИК, заедно с приложенията към него.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения