Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2162-МИ
София, 31 август 2023 г.

ОТНОСНО: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до общинските избирателни комисии и решенията по тях, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията им

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 23 и чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Приема образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до общинските избирателни комисии, постановените по тях решения, както следва:

ОБРАЗЕЦ

на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите,

подадени до общинските избирателни комисии (ОИК) и решенията по тях

Всяка ОИК създава и поддържа електронен регистър на жалбите и сигналите при спазване на Закона за защита на личните данни. Регистърът е публичен и се публикува на интернет страницата на комисията. Регистърът е със следното съдържание:

Вх. № .......

Подател

Жалба/Сигнал

Предмет

Решение на ОИК

Решение на ЦИК

Съдебно решение

1

2

3

4

5

6

 

В регистъра се вписват последователно постъпилите в ОИК жалби, като при попълване:

 • в колона 1 се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване на жалбата или сигнала;
 • в колона 2 се отбелязват имената на подателя на жалбата или сигнала;
 • в колона 3 се описва накратко предметът на жалбата или сигнала.
 • в колона 4 се изписва номерът на решението на ОИК, постановено по жалбата или сигнала, и се осигурява достъп до него (хиперлинк);
 • в колона 5 се изписва номерът на решението на ЦИК, постановено по жалбата срещу решението на ОИК, и се осигурява достъп до него (хиперлинк);
 • в колона 6 се посочват номерът на съдебното решение, делото и съответният административен съд, постановил решението, в случаите когато решението на ОИК е обжалвано по реда на чл. 88 ИК и чл. 98, ал. 2 АПК.

 

 1. Приема указания за комплектуване на жалбите срещу решенията на общинските избирателни комисии, както следва:

УКАЗАНИЯ

за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на общинските избирателни комисии (ОИК)

І. При постъпване на жалба срещу решение на ОИК в общинската избирателна комисия същата следва незабавно да бъде заведена във входящия регистър на комисията, като се отбелязва датата и часа на постъпването й. Датата и часът на постъпването и входящият номер на жалбата в регистъра се отбелязват върху самата жалба и върху копието на жалбоподателя, след което ОИК отбелязва жалбата и в електронния регистър.

ІІ. След завеждане на жалбата във входящия регистър на комисията, тя се комплектува с необходимите документи и книжа и се изпраща в ЦИК.

Жалбите и приложенията към тях незабавно се изпращат в сканирани копия на електронната поща на Централната избирателна комисия – [email protected] или по телефакс на ЦИК. Едновременно с това жалбата и приложенията се изпращат незабавно по куриер до ЦИК в оригинал, с придружително писмо.

Към жалбата се прилагат:

 1. Копие от решението, което се обжалва, подписано от председателя и секретаря на ОИК.
 2. Извлечение от протокола на комисията, което да съдържа данни колко членове са присъствали на заседанието на ОИК, разискванията при вземане на обжалваното решение, колко членове са гласували „за” и колко „против”. Извлечението от протокола следва да е подписано от председателя и секретаря на ОИК. Вместо извлечение от протокола може да се изпрати копие от протокола, подписано от председател и секретар.
 3. Пълномощното на лицето, което подава жалбата, когато тя се подава чрез пълномощник.
 4. Писмените доказателства и други документи, приложени към жалбата.
 5. Писмените доказателства и други документи, послужили като основание за вземане на решението (заявления, молби, удостоверения, становища, пълномощни и др.), служебно и допълнително събрани и обсъждани от ОИК при вземане на решението.
 6. Копие от екземпляра на обжалваното решение, който е поставен на общодостъпното място за обявяване решенията на ОИК и който съдържа удостоверяване на коя дата и в колко часа решението е било обявено на таблото на ОИК и на коя дата и в колко часа е свалено от таблото, подписано от председателя и секретаря на комисията, както и разпечатка от интернет страницата на комисията, която съдържа публикувания екземпляр от обжалваното решение и данни за датата и часа на публикуването.
 7. Когато се обжалват решенията за регистрации на застъпници, следва да се изпращат копия и от заявленията и документите за регистрация, както и от страницата от съответния регистър с направените в него вписвания.
 8. Общинската избирателна комисия следва да изпрати незабавно и всички допълнително изискани от член на ЦИК материали и книжа.

Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3507-МИ / 25.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Столична

 • № 3506-МИ / 25.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

 • № 3505-МИ / 25.06.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Варна

 • всички решения