Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2173-МИ
София, 1 септември 2023 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 44, чл. 10, ал. 2 и 3, чл. 115, ал. 2, чл. 121, ал. 1, чл. 125, чл. 203, ал. 2 и чл. 218, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се съставят информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с грамаж 200/220 г/м².

2. Застъпниците на кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец, съгласно Приложение № 1.

3. Наблюдателите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в изборния ден носят отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец, съгласно Приложение № 1.

4. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец, съгласно Приложение № 2.

5. Анкетьорите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в изборния ден носят отличителни знаци по утвърдения с настоящото решение образец, съгласно Приложение № 1.

ІІ. Видове и размери на указателни табели и информационни табла

6. Информационно табло на ОИК

6.1. Всяка ОИК незабавно след назначаването й определя начина и мястото на обявяване на взетите от нея решения в сградата, в която се помещава.

6.2. Всяка ОИК оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му.

7. Информационни табла и табели на СИК

7.1. Всяка СИК съставя информационни табла за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и ги оформя по начин, показващ предназначението им. Таблата се поставят пред изборното помещение и в параваните за гласуване, както следва:

7.2. Пред изборното помещение:

Информационни табла с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина, на които СИК обявява:

- всички решения;

- образците от бюлетините за гласуване;

- табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената и номерата на кандидатите за общински съветници по кандидатски листи на партии и коалиции. Имената на кандидатите са изписани съгласно решението за регистрация в ОИК;

- табло с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4). Надписът се разполага хоризонтално, като текстът се изписва с големи букви с указание, че избирателят може да изрази своя вот само със знака „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят;

- табло с указание, че избирателят може да постави в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат за общински съветник от избраната от него листа на партия или коалиция знак „Х“ или „V“, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат;

- телефони за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния районен прокурор;

- телефони за връзка с ОИК.

7.3. В параваните за гласуване:

В параваните за гласуване се поставят:

- табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставени с химикалка, пишеща със син цвят;

- табло, на което са изписани имената и номерата в кръгче на кандидатите за общински съветници и за кметове съгласно подредбата им в листата, регистрирана в ОИК;

- табло с указание, че избирателят може да постави в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат за общински съветници и за кметове от избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция, знак „Х“ или „V“, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за този кандидат.

7.4. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на необходимата информация при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., СИК оформя допълнително табло или табло с по-големи размери, което да побере информацията.

8. Указателни табели

8.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на секциите в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват номерата на секциите и етажът, на който се намират.

8.2. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на секциите на съответния етаж.

8.3. Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията и отдолу – административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.

8.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към секцията за гласуване на тези гласоподаватели. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см.

8.5 Непосредствено пред определената с решение на ОИК секция за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията.

III. Образци на отличителни знаци на застъпници на кандидатски листи, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

9. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя  информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК“.

10. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. наблюдателите в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „НАБЛЮДАТЕЛ“.

11. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. анкетьорите в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „АНКЕТЬОР“.

12. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборния ден носят обозначителни знаци – бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 2) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПАРТИЯ“, „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КОАЛИЦИЯ“, „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МЕСТНА КОАЛИЦИЯ“ и „ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ“.

13. Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 431 от ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия.

Решението може да се оспорва пред общинската избирателна комисия, която се произнася незабавно. Решението на ОИК не подлежи на обжалване.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2544-МИ / 29.09.2023

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. по обособени позиции

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • всички решения