Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2154-МИ
София, 31 август 2023 г.

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

На основание чл. 23, чл. 24, чл. 25, ал. 2, 3, 4, 5, чл. 26 - 28, чл. 29, ал. 2, 3, 4, 5, чл. 36, ал. 2 и 3 във връзка с ал. 1, чл. 37, чл. 38, ал. 1 и 2, т.1, 2, 3, 5, 8, чл. 39 - 45, чл. 396, чл. 398, чл. 406 - 411, § 1, т. 4, 5, 6, 7 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи правила

1. Избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се съставят в две части – част I и част II.

 

IІ. Съставяне на избирателни списъци

2. Избирателните списъци – част I (Приложение № 1-МИ от изборните книжа), част II (Приложение № 2-МИ от изборните книжа), както и избирателният списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 3-МИ от изборните книжа), се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.

2.1. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги  (Приложение № 4-МИ от изборните книжа) се съставят от ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, и се подписват от тях;

2.2. Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане (Приложение № 5-МИ от изборните книжа) се съставят от ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и се подписват от тях.

3. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.

3.1. В избирателните списъци са вписват по азбучен ред имената на избирателите с постоянен адрес или настоящ адрес/адрес на пребиваване  на територията на избирателната секция, които имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове.

3.2. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

 

ІІI. Съдържание на избирателните списъци – част І

4. Избирателният списък – част І (Приложение № 1-МИ от изборните книжа) се съставя по постоянен адрес на избирателите български граждани и включва имената на българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на съответната община (населено място) към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и имат настоящ адрес на територията на Република България към 28 април 2023 г. Изискването на § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс (ИК) се преценява съгласно Решение № 1955-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК.

4.1. В избирателния списък не се включват имената на българските граждани, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е извън територията на Република България.

4.2. Избирателите, родени преди 31.12.1931 г. и ползващи се от разпоредбата на § 9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, които нямат заявен постоянен адрес, се включват в избирателния списък по отразения в личния (зеления) им паспорт адрес.

5. В избирателните списъци – част І, се обособяват отделни графи, както следва: пореден номер, име, адрес, ЕГН, документ за самоличност, подпис на избирателя, забележки.

5.1. В отделните графи се вписват:

а) графа „№“ – поредният номер на избирателя в списъка;

б) графа 2 „Собствено, бащино, фамилно име“ – имената на избирателите по азбучен ред (подреждането започва според буквите в собственото им име);

в) графа 3 „Адрес“ – постоянният адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 ИК – настоящият адрес; в случаите, когато избирател с адресна регистрация по настоящ адрес на територията на секцията към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден), е подал писмено заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) не по-късно от 14 октомври 2023 г. включително (14 дни преди изборния ден), в тази графа на списъка се вписва настоящият му адрес, а в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“; проверката се извършва от общинските администрации в момента на съставяне на списъка;

г) графа 4 „ЕГН“ – единният граждански номер (ЕГН) на избирателя; при отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва в деня на изборите от СИК при гласуването на избирателя.

д) графа 5 „Документ за самоличност“ – видът и номерът на документа за самоличност на избирателя; при отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва от СИК непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване; документът за самоличност следва да е валиден към 29 октомври 2023 г. включително (изборния ден); видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: лична карта – със съкращението „л.к.“, а личен (зелен) паспорт - със съкращението „л.п“;

е) графа 6 „Подпис на избирателя“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея срещу името си, след като пусне бюлетината в избирателната кутия;

ж) графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден; в случаите по чл. 36, ал. 1 ИК в тази графа се вписва текст „н.а.“.

 

ІV. Съдържание на избирателните списъци – част ІІ

6. Избирателните списъци – част ІІ, се съставят по адреса на пребиваване  в населеното място на територията на съответната община или кметство на избирателя гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, заявен от него в декларацията (Приложение № 8-МИ от изборните книжа). Той включва: имената на гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, които не са български граждани,  навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваване в Република България; имат адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство към дата 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден), не са лишени от правото да избират в друга държава-членка на Европейския съюз, на която са граждани.

6.1. За да бъде вписан в избирателния списък – част II, гражданинът на друга държава – членка на Европейския съюз, трябва да е заявил желанието си да упражни правото си на глас в съответното населено място с декларация (Приложение № 8-МИ от изборните книжа), не по-късно от 18 септември 2023 г. включително (40 дни преди изборния ден).

6.2. В избирателните списъци – част ІІ, се вписват служебно и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които са били включени в избирателните списъци част ІІ на предишни избори за общински съветници и за кметове въз основа на декларация, подадена за гласуване на предишните избори от този вид съгласно чл. 408, ал. 2 и 3 ИК. Общинската администрация проверява дали адресът на пребиваване на избирателя не е променен. Ако има промяна на някое от декларираните обстоятелства, избирателят е длъжен да подаде нова декларация в сроковете по т. 6.1. Условието избирателят „да е живял шест месеца в населеното място на съответната община или кметство“ трябва да е налице за новия адрес, ако адресът на пребиваване е променен. Изискването на § 1, т.6 от ДР на Изборния кодекс се преценява съгласно Решение № 1955-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК.

7. В избирателните списъци – част ІІ, се обособяват отделни графи, както следва: номер, име, гражданство, адрес на пребиваване, личен номер, документ за самоличност, номер на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, подпис на избирателя, забележки.

 

7.1. В отделни графи на избирателните списъци – част II, се вписват:

а) име на избирателя, в последователност – собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кирилица според документ за самоличност;

б) гражданство на избирателя в държавата – членка на Европейския съюз, чийто гражданин е;

в) личен номер (ЛН) на избирателя гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, като номерът не се отпечатва автоматизирано, а се попълва от СИК в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване;

г) документ за самоличност – видът и номерът му, като данните не се отпечатват автоматизирано, а се попълват от СИК в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване. Документът за самоличност следва да е валиден към 29 октомври 2023 г. включително (изборния ден). Видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: лична карта – със съкращението „л.к.“, а паспорт – със съкращението „п.“;

д) номер на удостоверението за пребиваване (продължително или постоянно) и датата на регистрация, като данните не се отпечатват автоматизирано;

е) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България.

7.2. Общинските администрации, след извършване на проверката по чл. 410, ал. 2 ИК, не по-късно от 28 септември 2023 г. (30 дни преди изборния ден) изпращат в ЦИК копие от част II на избирателните списъци, както и копие от заявлението-декларация за вписване в избирателния списък- част II (Приложение № 8-МИ от изборните книжа) .

 

V. Избирателни списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия.

8. В избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се включват български граждани и граждани на друга държава –членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и за кметове.

8.1. В избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се вписват по общини избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и които отговарят на следните условия:

а) подали са заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по образец (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) не по-късно от 14 октомври 2023 г. (14 дни преди изборния ден) или не по-късно от 23 октомври 2023 г. (5 дни преди изборния ден), при условие че на територията на населеното място е назначена ПСИК;

б) имат постоянен адрес на територията на съответната община/кметство или

в) имат настоящ адрес на територията на съответната община/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са подали заявление за вписване в списъка по настоящ адрес (Приложение №13-МИ от изборните книжа) или

г) граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, имат адрес на пребиваване на територията на съответната община/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са служебно вписани в избирателен списък част ІІ или са подали декларация за вписване в списъка – част ІІ (Приложение № 8-МИ от изборните книжа).

8.2. Заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия по образец (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната общинска администрация по постоянния адрес/адрес на пребиваване или по настоящия адрес, когато е подадено заявление за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

8.3. Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането.

8.4. В избирателните списъци графите „ЕГН/ЛН“ и „Документ за самоличност“ се оставят празни и се попълват от ПСИК в изборния ден.

8.5. В графа „Забележки“ на тези списъци членовете на ПСИК вписват часа на гласуването.

8.6. Имената на избирателя, направил искане за гласуване с подвижна избирателна кутия се заличават от избирателния списък за гласуване по постоянен/настоящ адрес/адрес на пребиваване.

8.7. Тези списъци се съставят, ако има подадени поне 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия.

8.8. При наличие на образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение могат да подадат заявления за включване в образуваната избирателна секция до 23 октомври 2023 г. включително (5 дни преди изборния ден).

8.9. Броят на подвижните избирателни секции се определя от ОИК.

 

VІ. Избирателни списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги.

9. В избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги  се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и за кметове.

9.1. В избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се включват лицата, отговарящи на следните условия:

- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“;

- към изборния ден включително са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани, подали са в срок декларация по чл. 408, ал. 1 ИК за вписване в Част ІІ на избирателния списък или на основание чл. 408, ал. 2 ИК са вписани служебно в списъка;

- местонахождението на съответното лечебно заведение, дом или институция е на територията на общината, в която българските граждани имат адресна регистрация по постоянен адрес към дата 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден), съответно адрес на пребиваване към дата 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз.

9.2. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции се съставя по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на избирателя по следния начин:

а) в графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен;

б) в графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя, съгласно личната карта или зеления паспорт за гражданите по § 9 от ПРЗ на ЗБЛД, съответно името по документ за самоличност – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз;

в) графа 3 се попълва само за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, като в нея се вписва тяхното гражданство;

г) графа 4 не се попълва предварително. В изборния ден СИК вписва ЕГН/ЛН на избирателя;

д) графа 5 не се попълва предварително. При гласуването СИК вписва вида и номера на документа за самоличност на избирателите български граждани – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт за гражданите родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ от ИК в предвидените случаи. За избирателите, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, СИК вписва номера на документа за самоличност, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него;

е) в графа 6 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност, съответно адрес на пребиваване на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз;

ж) графа 7 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото си да гласува;

з) графа 8 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.

9.3. Ръководителите на заведението/дома уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден (26.10.2023 г.), за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес/адрес на пребиваване преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

 

VII. Избирателни списъци за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане

10. В избирателните списъци за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане се включват български граждани и граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и за кметове.

10.1. Избирателни секции за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане се образуват при наличие на не по-малко от 10 избиратели, отговарящи на следните условия:

- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години и не са поставени под запрещение;

- към изборния ден включително са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, навършили 18 години, не са поставени под запрещение, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на която са граждани, подали са декларация по чл. 408, ал. 1 ИК за вписване в Част ІІ на избирателния списък или на основание чл. 408, ал. 2 ИК са вписани служебно в списъка;

- към изборния ден включително не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с влязла в сила присъда;

- местонахождението на съответното място е на територията на общината, където българските граждани имат адресна регистрация по постоянен адрес към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди датата на изборите), съответно адрес на пребиваване към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди датата на изборите) – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз.

10.2. Избирателните списъци се съставят по азбучен ред и включват:

а) в графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен;

б) в графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя, съгласно личната карта или зеления паспорт/имената на избирателя съгласно документ за самоличност – за гражданите на друга държава – членка на ЕС;

в) графа 3 се попълва само за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, като в нея се вписва тяхното гражданство;

г) графа 4 не се попълва предварително; в деня на гласуването СИК вписва ЕГН/ЛН на избирателя;

д) графа 5 не се попълва предварително; в деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за самоличност – „лична карта/л.к.“ или „личен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД/л.п.“ или номера на документа за самоличност, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз;

е) в графа 6 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност или адрес на пребиваване за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз;

ж) графа 7 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото си да гласува;

з) графа 8 не се попълва предварително и се попълва от СИК в изборния ден при необходимост.

В изборния ден самоличността на лицата с избирателни права в местата за задържане и изтърпяване на наказание лишаване от свобода се установява по предвидения в Закона за изпълнение на наказанията и за задържането под стража ред.

10.3. Ръководителите на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа (26.10.2023 г.) преди началото на изборния ден, за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес/респ. по адрес на пребиваване преди предаване на избирателните списъци на СИК.

10.4. Избирател, който след изтичането на срока по т. 10.3. е задържан в място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или за задържане, се дописва в избирателния списък от СИК след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

 

VIII. Проверка и отпечатване на избирателните списъци

11. По искане на общинската администрация проверката на обстоятелствата по т. 4, т. 4.1, т. 6 и т. 6.2 се извършва от Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи. За гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, искането се придружава от копие на декларацията (Приложение № 8-МИ от изборните книжа).

11.1. Общинските администрации извършват проверка на заявените от гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване чрез Министерството на вътрешните работи, ГД „Миграция“.

12. Избирателните списъци част I и част II се отпечатват в един екземпляр централизирано от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ (ГД „ГРАО“). Данните за списъците част I се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението. Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци – част II се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО“ не по-късно от 23 септември 2023 г. включително (35 дни преди изборния ден). Отпечатаните списъци се предават от ГД „ГРАО“ чрез областните администрации на общинските администрации за предаване на СИК.

12.1. Непосредствено под последното име на избирателя в избирателните списъци – част I и част II, върху отпечатаните избирателни списъци се поставя черта. Кметът/кметският наместник и секретарят на общината/района полагат подписите си непосредствено под чертата по начин, изключващ възможността за дописване на допълнително име на избирател между чертата и подписите им. До подписите им се полага печатът на общината.

12.2. Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции и в местата за лишаване от свобода или за задържане се отпечатват и подписват от ръководителя на съответното заведение, дом, институция или място за лишаване от свобода или задържане.

 

IX. Обявяване и публикуване на избирателни списъци

13. Предварителните избирателни списъци – част I (за обявяване), (Приложение № 1-МИ от изборните книжа), се обявяват от общинските администрации не по-късно от 18 септември 2023 г. включително (40 дни преди изборния ден), на видно място в района на съответната избирателна секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване.

13.1. Избирателните списъци – част I (за публикуване) (Приложение № 1-МИ от изборните книжа), се публикуват от общинските администрации не по-късно от 18 септември 2023 г. включително (40 дни преди изборния ден), на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД „ГРАО“.

14. Избирателните списъци – част II (за обявяване) (Приложение № 2-МИ от изборните книжа), се обявяват от общинските администрации не по-късно от 3 октомври 2023 г. включително (25 дни преди изборния ден), на видно място в района на съответната избирателна секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване.

14.1. Избирателните списъци – част II (за публикуване) (Приложение № 2-МИ от изборните книжа), се публикуват от общинските администрации не по-късно от 3 октомври 2023 г. включително (25 дни преди изборния ден), на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД „ГРАО“.

15. Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден) и уведомяват за това ОИК.

15.1. Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка по ЕГН, респ. по личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

16. Когато в предходните шест месеца до изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните комисии.

 

Х. Вписване и дописване след обявяване и публикуване на избирателните списъци

17. В избирателните списъци – част I , се вписват и имената на:

а) избирателите с постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, които към 14 октомври 2023 г. включително (14 дни преди изборния ден) са поискали да бъдат вписани в избирателния списък на секцията по настоящия им адрес, при условие, че имат  адресна регистрация по настоящ адрес към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден);

б) избирателите, които са изтърпели наказанието лишаване от свобода или не са вече под запрещение, след представяне на съответен документ в общината, района или кметството.

17.1. Общинската администрация по настоящ адрес (в хипотезата на т. 17, б. „а“) предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО“ не по-късно от 16 октомври 2023 г. (12 дни преди изборния ден) за вписване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес.

18. При произвеждане на втори тур на изборите за кметове в избирателните списъци се вписват и имената на гражданите, които в периода между двата тура са придобили избирателно право.

19. До предаване на избирателните списъци на СИК по писмено искане на избирателя (Приложение № 10-МИ от изборните книжа) по постоянен адрес/респ. по място на пребиваване съответната общинска администрация вписва в избирателните списъци:

а) имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати;

б) лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение след съставяне на списъците, които представят съответния  документ в общината, района или кметството;

в) лицата – граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, за които е отпаднало основанието, на което са били лишени от право да избират в държава – членка на Европейския съюз, след представяне на удостоверение за пребиваване в общината, района или кметството, ако са подали в срок декларацията по т.6.1. от настоящото решение.

 

ХI. Заличаване от избирателните списъци

20. От избирателните списъци – част I, се заличават имената на българските граждани, които:

а) до изборния ден включително са починали или са загубили правото си да избират;

б) имат настоящ адрес към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) извън Република България;

в) са поискали вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа);

г) изтърпяват наказание лишаване от свобода по информация от ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието;

д) са включени в избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции по местонахождение на съответното заведение/дом;

е) са включени в избирателния списък за гласуване по място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, без да изтърпяват наказание лишаване от свобода;

ж) са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

20.1. От избирателните списъци – част II, се заличават имената на гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, които:

а) до изборния ден включително са починали или са загубили правото си да избират;

б) имат адрес на пребиваване към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) извън Република България;

в) са включени в списъците за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции по местонахождение на съответното заведение/дом, където се намират;

г) са включени в избирателния списък за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане в съответното място, където са задържани, без да изтърпяват наказание лишаване от свобода;

д) са включени в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия.

20.2. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО“ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, към дата 3 септември 2023 г. включително (55 дни преди изборния ден) и към дата 13 октомври 2023 г. включително (15 дни преди изборния ден).

20.3. Заличаването от избирателните списъци се извършва автоматизирано преди отпечатването им, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, така че заличеното име да се чете.

 

ХІI. Списък на заличените лица

21. Списъците на заличените лица (Приложение № 6-МИ от изборните книжа) се изготвят по постоянен адрес от ГД „ГРАО“ и включват имената, ЕГН и основанието за заличаване на лицата, автоматизирано заличени от избирателните списъци, които:

а) са поставени под запрещение;

б) изтърпяват наказание „лишаване от свобода“;

в) са с настоящ адрес към 28 април 2023 г. включително (6  месеца преди изборния ден ) извън Република България;

г) са вписвани в избирателния списък по настоящ адрес.

21.1 Списъците се отпечатват в един екземпляр от ГД „ГРАО“ и се предоставят чрез областните администрации на общинските администрации за предаване на СИК. Списъците се публикуват на интернет страницата на съответната община до 18 октомври 2023 г. включително (10 дни преди изборния ден) като съдържат и номера и адреса на избирателната секция.

22. Лице, вписано в списъка на заличените лица, но което има право да гласува може да поиска да се запознае с основанието за заличаване и да поиска да бъде изключено от този списък с писмено заявление (Приложение № 11-МИ от изборните книжа) до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез заявление, подписано с електронен подпис, web базирано приложение на интернет страницата на съответната община или сканирано копие на заявление, изпратено по електронната поща на съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на съответния кмет.

22.1. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

22.2. Кметът или кметският наместник разглеждат заявлението незабавно и се произнасят с мотивирано решение. Отказът за изключване от списъка се съобщава на заявителя, който може да го обжалва пред съответния административен съд срок до 24 часа от съобщението.

22.3. Ако избирателят бъде изключен от списъка на заличените лица, той се вписва в избирателния списък от общинската администрация до предаване на  списъка на СИК.

 

XIII. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

23. Всеки избирател може да поиска отстраняването на непълноти  и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник (Приложение № 7-МИ от изборните книжа) не по-късно от 21 октомври 2023 г. (7 дни преди изборния ден).

23.1. Кметът на общината, района, кметството или кметският наместник разглежда заявлението в срок до 2 дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

23.2. Решението на кмета или кметския наместник може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя, кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

24. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на съответната община.

 

ХIV. Вписване в избирателните списъци от секционните избирателни комисии

25. След предаването на избирателните списъци на СИК в изборния ден съответната СИК в  допълнителната страница под чертата на избирателния списък дописва:

а) лицата по т. 19 след представяне на валиден документ за самоличност/респ. удостоверение за пребиваване за гражданите на друга държава- членка на Европейския съюз в общината, района или кметството, ако са подали в срок декларацията по т. 6.1. от настоящото решение;

б) лицата с увредено зрение или затруднения в придвижването, избрали да гласуват в определената за целта или избраната от тях секция – различна от секцията по постоянен адрес (адрес на пребиваване), след попълване на декларация по образец, че няма да гласуват на друго място;

в) лицата, заети в произвеждането на изборите като членове на СИК или охрана на съответната секция, след попълване на декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място, ако имат право да гласуват в произвежданите на територията на секцията видове избори.

25.1. Секционната избирателна комисия попълва графа „Име“, като вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност, и графите „ЕГН“, „Документ за самоличност“, „Адрес“. Имената на избирател-гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз се изписват на кирилица така, както са изписани в удостоверението за пребиваване.

25.2. Декларацията по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него.

25.3. Дописването в изборния ден се извършва в допълнителна страница под чертата на избирателния списък част І и част ІІ – след подписите на кмета/кметския наместник и секретаря на общината/района, положени под чертата. Допълнителната страница под чертата съдържа графите, предвидени за съответния избирателен списък.

Допълнителната страница от избирателния списък се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.

 

ХV. Вписване в избирателните списъци на всички избиратели с „непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно заличени адреси“

26.1. Общинските администрации да впишат на ръка в избирателните списъци всички избиратели с „непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно заличени адреси“, които имат избирателни права и не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване да бъде извършено преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии. Ако тези избиратели са вписани в списъците на заличените лица на това основание, след дописването им в избирателните списъци да бъдат заличени служебно от общинската администрация от списъците на заличените лица.

26.2. В случай че не фигурират в избирателния списък, тези избиратели да бъдат дописани в изборния ден от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след което да бъдат допуснати да гласуват.

26.3. Вписванията в изборния ден се извършват само ако лицата не фигурират на друго основание в списъка на заличените лица и след като попълнят на декларация (Приложение № 80-МИ от изборните книжа).

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения