Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2695-МИ
София, 17 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: реда за предаване от СИК/ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 и чл. 433 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия  

 

Р Е Ш И:

 

1. При преброяване на бюлетините и установяване на резултатите от гласуването СИК/ПСИК задължително вписва данните от преброяването първо в черновата на секционния протокол като следи за удовлетворяване на контролите. Формулярът на секционния протокол за резултатите от гласуването – приложения № 100-МИ-х, № 101-МИ-хм, № 102-МИ-х и № 103-МИ-хм от изборните книжа е само един и се изважда от плика и попълва след проверка на вписаните в черновата данни и удовлетворяване на контролите.

2. Данните от черновата се попълват в протокола на СИК/ПСИК - Приложение № № 100-МИ-х, № 101-МИ-хм, № 102-МИ-х и № 103-МИ-хм от изборните книжа, като се внимава да не се допускат грешки.

3. Сгрешен протокол е този протокол, при попълването на който допуснатите грешки са от такова естество, че не позволяват реално да бъдат установени резултатите от гласуването. В този случай върху протокола се поставя надпис „Сгрешен“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Това обстоятелсто се вписва в графата относно обстановката, при която са произведени изборите, в част ІІ на получения секционен протокол (Приложение № 100-МИ-х, № 101-МИ-хм, № 102-МИ-х и № 103-МИ-хм от изборните книжа).

4. Във всички останали случаи грешките се поправят, като сгрешеното се задрасква с хоризонтална черта, така че да може да се чете, а над него се записват действителните данни. Възможно най-близо до поправката в полето на протокола отстрани се пише „Поправка“ и се подписват всички членове на СИК/ПСИК. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.

5. При сгрешен протокол председателят на съответната СИК/ПСИК уведомява общинската избирателна комисия. Общинската избирателна комисия с решение определя начина на връщане на сгрешения протокол и предаване на новия протокол като съобразява настоящото решение.

6. СИК/ПСИК връща сгрешения протокол на определения с решение на ОИК неин член, като фабричният му номер се сверява с номера на протокола, вписан в протокола за приемането и предаването на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК. (Приложение № 85-МИ или Приложение № 86-МИ от изборните книжа). При несъответствие между номерата, това обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол (Приложение № 88-МИ от изборните книжа). След получаване на сгрешения протокол определеният с решение на ОИК неин член предава на СИК/ПСИК новия формуляр на секционен протокол.

За предаване на сгрешения и получаване на нов формуляр на протокол всички членове на СИК/ПСИК и определен с решение на ОИК неин член подписват приемо-предавателен протокол в два екземпляра – Приложение № 88-МИ от изборните книжа, в който се вписват фабричните номера на сгрешения и на новия формуляр на протокол, след което приемо-предавателният протокол се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и от определен с решение на ОИК неин член.

7. Членовете на СИК/ПСИК попълват новия формуляр на получения секционен протокол. Ако бъде допусната грешка, тя се поправя по реда на т. 4.

8. След попълване на протокола, той се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и председателят на СИК/ПСИК обявява резултатите от гласуването. Поправки в протокола след подписването му могат да се правят преди обявяване на резултатите от гласуването. Поправката се подписва от всички членове на комисията, като отстрани се пише „Поправка“. Очевидни фактически грешки могат да се поправят по същия ред и след обявяване на резултата.

9. Сгрешените секционни протоколи се описват по номера по реда на постъпване в опис, който се съхранява в ОИК.

Общинската избирателна комисия изпраща сканирани екземпляри от сгрешените секционни протоколи и от описа за анализ по електронната поща на електронния адрес на ЦИК преди предаването им на общинската администрация по реда на т. 10.

10. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи (Приложение № 88-МИ от изборните книжа) за ОИК и оригиналите на сгрешените секционни протоколи се предават от ОИК на общинската администрация в 7-дневен срок от обявяване на резултатите от изборите по реда на чл. 87, ал. 1, т. 33 ИК, едновременно с изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 4 ИК. Екземплярите от приемо-предавателните протоколи и оригиналите на сгрешените секционни протоколи, както и изборните книжа и материали по чл. 457, ал. 4 ИК, се съхраняват в помещенията, определени от кмета на общината по чл. 445, ал. 8 ИК.

11. Настоящото решение се прилага от СИК/ПСИК и ОИК и при евентуален втори тур на изборите в съответната община или кметство.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения