Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2936-МИ
София, 16 януари 2024 г.

ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на новите и частичните избори за кметове на кметства на 10 март 2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 468 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При произвеждане на новите и частичните избори за кметове на кметства на 10 март 2024 г. се прилагат изброените по-долу решения на ЦИК, с изключение на посочените в тях дати. При прилагането на решенията се съобразяват сроковете и датите, посочени в хронограмата за новите избори за кметове, приета с Решение № 2926-МИ/08.01.2024 г. на ЦИК, съответно в хронограмата за частичните избори за кметове, приета с Решение № 2935-МИ/16.01.2024 г., както следва:

1. Решение № 1955-МИ/03.08.2023 г. относно указание към избирателите и кандидатите относно условието да са „живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ (принцип на уседналост) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2. Решение № 1957-МИ/03.08.2023 г. относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

3. Решение № 1958-МИ/03.08.2023 г. относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

4. Решение № 1966-МИ/08.08.2023 г. относно реквизити и начин на защита на печатите на общинските, секционните и подвижните секционни избирателни комисии.

5. Решение № 1967-МИ/08.08.2023 г. относно определяне на образец на печатите на комисиите по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове.

6. Решение № 1968-МИ/08.08.2023 г. относно определянето и обявяването на номерата на изборните райони в общината.

7. Решение № 1969-МИ/08.08.2023 г. относно единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

8. Решение № 1980-МИ/18.08.2023 г. относно определяне на вида, цвета и размера на чувалите (торбите), в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

9. Решение № 1994-МИ/24.08.2023 г. относно определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

10. Решение № 1995-МИ/24.08.2023 г. относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

11. Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г. относно регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

12. Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

13. Решение № 2154-МИ/31.08.2023 г. относно съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

14. Решение № 2161-МИ/31.08.2023 г. относно реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

15. Решение № 2162-МИ/31.08.2023 г. относно приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до общинските избирателни комисии и решенията по тях, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията

16. Решение № 2163-МИ/31.08.2023 г. относно подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

17. Решение № 2172-МИ/01.09.2023 г. относно утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

18. Решение № 2173-МИ/01.09.2023 г. относно утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

19. Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. относно регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

20. Решение № 2323-МИ/08.09.2023 г. относно условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

21. Решение № 2379-МИ/12.09.2023 г. относно жребий при попълване съставите на СИК.

22. Решение № 2460-МИ/18.09.2023 г. относно определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

23. Решение № 2469-МИ/19.09.2023 г. относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

24. Решение № 2476-МИ/20.09.2023 г. относно условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове насрочени на 29 октомври 2023 г.

25. Решение № 2545-МИ/29.09.2023 г. относно гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

26. Решение № 2594-МИ/04.10.2023 г. относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

27. Решение № 2599-МИ/05.10.2023 г. относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

28. Решение № 2601-МИ/05.10.2023 г. относно определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

29. Решение № 2609-МИ/06.10.2023 г. относно условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за общински съветници и кметове 29 октомври 2023 г.

30. Решение № 2653-МИ/12.10.2023 г. относно опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на ОИК и на общинската администрация от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и тяхното съхраняване.

31. Решение № 2654-МИ/12.10.2023 г. относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини.

32. Решение № 2655-МИ/12.10.2023 г. относно приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване.

33. Решение № 2664-МИ/13.10.2023 г. относно условията и реда за участие на представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

34. Решение № 2666-МИ/13.10.2023 г. относно определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в места за лишаване от свобода и за задържане, и изготвяне на избирателни списъци.

35. Решение № 2695-МИ/17.10.2023 г. относно реда за предаване от СИК/ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

36. Решение № 2701-МИ/18.10.2023 г. относно отпечатване на избирателните списъци за втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г.

37. Решение № 2765-МИ/24.10.2023 г. относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК.

38. Решение № 2864-МИ/04.11.2023 г. относно изпълнение на изискванията за обявяване на резултатите от изборите и предаване на общинската администрация на изборните книжа на ОИК за съхранение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕИ


* Публикувано на

Свързани решения:

2977-МИ/

Календар

Решения