Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1275-НС
София, 5 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., назначени с Решение № 1037-НС от 22 септември 2014 г., Решение № 1099-НС от 27 септември 2014 г., Решение № 1156-НС от 30 септември 2014 г., Решение № 1208-НС от 02 октомври 2014 г. и Решение № 1227-НС от 3 октомври 2014 г. Решение № 1263-НС от 4 октомври 2014 г и поправки на технически грешки

Постъпили са писма от дипломатически и консулски представителства на Република България със следните вх. № НС-00-479 от 5 октомври 2014 г. и вх. № НС-23-87 от 5 октомври 2014 г., за промяна в съставите на СИК извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 105 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

І. ДОПУСКА промени в съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Република България

ОСВОБОЖДАВА Добрин Димитров Добрев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322400151, Кипър, Пафос.

НАЗНАЧАВА Мирослав Филипов Събев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 322400151, Кипър, Пафос.

ОСВОБОЖДАВА Сезер Рамисов Сабриев, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900268, Турция, Бурса Йени 2.

ОСВОБОЖДАВА Мария Павлинова Петрова, ЕГН ..., като член на СИК № 324900268, Турция, Бурса Йени 2.

ПРЕНАЗНАЧАВА Мария Павлинова Петрова, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900268, Турция, Бурса Йени 2.

НАЗНАЧАВА Фахридин Хасан Ахмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900268, Турция, Бурса Йени 2.

ОСВОБОЖДАВА Небахат Ахмет Бейтула, ЕГН ..., като член на СИК № 324900269, Турция, Бурса Йени 3.

НАЗНАЧАВА Нурджихан Енфак Мехмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900269, Турция, Бурса Йени 3.

ОСВОБОЖДАВА Севдалин Минчев Мирчев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900269, Турция, Бурса Йени 3.

НАЗНАЧАВА Асен Щерев Иванов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900269, Турция, Бурса Йени 3.

ОСВОБОЖДАВА Ани Валери Вълчева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300386, ФР Германия, Берлин 2.

НАЗНАЧАВА Румяна Николова Колева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 325300386, ФР Германия, Берлин 2.

ОСВОБОЖДАВА Сезгин Нуриев Алиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900294, Турция, Гебзе 2.

НАЗНАЧАВА Радостин Шибилов Йосифов, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900294, Турция, Гебзе 2.

ОСВОБОЖДАВА Мустафа Емин Сабри, ЕГН ..., като член на СИК № 324900294, Турция, Гебзе 2.

НАЗНАЧАВА Сузана Левенова Щерева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900294, Турция, Гебзе 2.

ОСВОБОЖДАВА Гюрсел Хюсню Феттах, ЕГН ..., като член на СИК № 324900296, Турция, Гебзе 4.

НАЗНАЧАВА Шаиб Шефиков Мурадов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900296, Турция, Гебзе 4.

ОСВОБОЖДАВА Десислава Мартинова Райкова, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900353, Турция, Маниса.

ОСВОБОЖДАВА Емил Стефанов Султанов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900353, Турция, Маниса.

ПРЕНАЗНАЧАВА Емил Стефанов Султанов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900353, Турция, Маниса.

ОСВОБОЖДАВА Селван Халил Халил, ЕГН ..., като член на СИК № 324900270, Турция, Бурса Йени 4.

НАЗНАЧАВА Мелиха Шабан Хашим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900270, Турция, Бурса Йени 4.

ОСВОБОЖДАВА Надежда Деянова Христова, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900310, Турция, Измир, Гьоредже 1.

НАЗНАЧАВА Мехюде Хюсеинова Геренлиева, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900310, Турция, Измир, Гьоредже 1.

ОСВОБОЖДАВА Гюнур Ахмет Улуда, ЕГН ..., като член на СИК № 324900254, Турция, Бурса Истиклял 1.

НАЗНАЧАВА Галип Назиф Али, ЕГН ..., като член на СИК № 324900254, Турция, Бурса Истиклял 1.

ОСВОБОЖДАВА Гюнур Ахмет Улуда, ЕГН ..., като член на СИК № 324900254, Турция, Бурса Истиклял 1.

НАЗНАЧАВА Галип Назиф Али, ЕГН ..., като член на СИК № 324900254, Турция, Бурса Истиклял 1.

ОСВОБОЖДАВА Асие Емин Карамолла, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900260, Турция, Бурса Куртулуш 1.

НАЗНАЧАВА Шефкет Шефкет Мехмед, ЕГН ..., като заместмник-председател на СИК № 324900260, Турция, Бурса Куртулуш 1.

ОСВОБОЖДАВА Абидин Абидинов Хаджиев, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900351, Турция, Кьорфез.

НАЗНАЧАВА Рамадан Шабан Коджаали, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900351, Турция, Кьорфез.

ОСВОБОЖДАВА Айше Идрис Назиф, ЕГН ..., като член на СИК № 324900351, Турция, Кьорфез.

НАЗНАЧАВА Шенол Исмаил Ахмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900351, Турция, Кьорфез.

ОСВОБОЖДАВА Елван Юмер Мехметемин, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900282, Турция, Бурса, Демирташ 2.

НАЗНАЧАВА Гюнер Осман Осман, ЕГН ..., като секретар на СИК № 324900282, Турция, Бурса, Демирташ 2.

ОСВОБОЖДАВА Ахмед Хасан Реджеб, ЕГН ..., като член на СИК № 324900273, Турция, Бурса Дуачанър 1.

НАЗНАЧАВА Северин Гергинов Панов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900273, Турция, Бурса Дуачанър 1.

ОСВОБОЖДАВА Анифе Кемал Молламехмет, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900276, Турция, Бурса, Казъм карабек 1.

НАЗНАЧАВА Мариана Селова Панова, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900276, Турция, Бурса, Казъм карабек 1.

ОСВОБОЖДАВА Неждет Бейсим Садула, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900277, Турция, Бурса, Казъм карабек 2.

НАЗНАЧАВА Съби Томов Ангелов, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900277, Турция, Бурса, Казъм карабек 2.

ОСВОБОЖДАВА Севда Борисова Мирчева, ЕГН ..., като член на СИК № 324900277, Турция, Бурса, Казъм карабек 2.

НАЗНАЧАВА Мюмюн Али Тахир, ЕГН ..., като член на СИК № 324900277, Турция, Бурса, Казъм карабек 2.

ОСВОБОЖДАВА Емил Мехмедов Чаушев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900284, Турция, Бурса, Миллет 2.

НАЗНАЧАВА Али Мюмюн Аптула, ЕГН ..., като член на СИК № 324900284, Турция, Бурса, Миллет 2.

ОСВОБОЖДАВА Халил Мустафа Абдурахим, ЕГН ..., като член на СИК № 324900259, Турция, Бурса Хамитлер 3.

НАЗНАЧАВА Александър Руменов Младенов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900259, Турция, Бурса Хамитлер 3.

ОСВОБОЖДАВА Нейлан Наит Салибрам, ЕГН ..., като член на СИК № 324900259, Турция, Бурса Хамитлер 3.

НАЗНАЧАВА Милена Димитрова Таджемен, ЕГН ..., като член на СИК № 324900259, Турция, Бурса Хамитлер 3.

ОСВОБОЖДАВА Невин Нефиде Кадир, ЕГН ..., като член на СИК № 324900345, Турция, Истанбул, Султангази.

НАЗНАЧАВА Латин Ангелов Атанасов, ЕГН ..., като член на СИК № 324900345, Турция, Истанбул, Султангази.

ОСВОБОЖДАВА Спас Живков Андонов, ЕГН ..., като член на СИК № 324400239, САЩ, Ървайн.

НАЗНАЧАВА Румен Емилов Петров, ЕГН ..., като член на СИК № 324400239, САЩ, Ървайн.

ОСВОБОЖДАВА Стефан Константинов Иванов, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200007, Австрия, Виена 3.

НАЗНАЧАВА Борис Иванов Георгиев, ЕГН ..., като председател на СИК № 320200007, Австрия, Виена 3.

ОСВОБОЖДАВА Иво Ивелинов Господинов, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323000162, Македония, Скопие 2.

НАЗНАЧАВА Жасмина Миленкова Ананиева, ЕГН ..., като секретар на СИК № 323000162, Македония, Скопие 2.

ОСВОБОЖДАВА Хатидже Фахри Юсеин, ЕГН ..., като председател на СИК № 324900302, Турция, Измир, Доганлар 1.

НАЗНАЧАВА Билян Боянов Ангелов, ЕГН ..., като председател на СИК № 323000162, Македония, Скопие 2.

ОСВОБОЖДАВА Емил Руменов Илиев, ЕГН ..., като член на СИК № 324900303, Турция, Измир, Доганлар 2.

НАЗНАЧАВА Халил Сюлейман Халил, ЕГН ..., като член на СИК № 324900303, Турция, Измир, Доганлар 2.

ОСВОБОЖДАВА Юсеин Ахмет Имам, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900301, Турция, Измир Ататюрк 2.

НАЗНАЧАВА Екрем Шентюрк, ЕГН ..., като заместник-председател на СИК № 324900301, Турция, Измир Ататюрк 2

ОСВОБОЖДАВА Орхан Ахмед Бекир, ЕГН ..., като член на СИК № 324900300, Турция, Измир Ататюрк 1.

НАЗНАЧАВА Хабибе Мюмюн Ахмед, ЕГН ..., като член на СИК № 324900300, Турция, Измир Ататюрк 1.

ОСВОБОЖДАВА Елман Наим Мустафа, ЕГН ..., като член на СИК № 324900300, Турция, Измир Ататюрк 1.

НАЗНАЧАВА Райдин Раин Хюсеин, ЕГН ..., като член на СИК № 324900300, Турция, Измир Ататюрк 1.

ОСВОБОЖДАВА Аптула Хлми Февзи, ЕГН ..., като член на СИК № 324900315, Турция, Измир, Гюмюлдюр.

НАЗНАЧАВА Алиосман Нуретин Юсеин, ЕГН ..., като член на СИК № 324900315, Турция, Измир, Гюмюлдюр.

ОСВОБОЖДАВА Семра Ахмед Ахмед, ЕГН ..., като член на СИК комисия № 324900312, Турция, Измир, Гази Паша 1.

НАЗНАЧАВА Зия Исмаил Сеид, ЕГН ..., като член на СИК комисия № 324900312, Турция, Измир, Гази Паша 1.

ОСВОБОЖДАВА Мехмет Хамди Емин, ЕГН ..., като член на СИК комисия № 324900311, Турция, Измир, Гьоредже 2.

НАЗНАЧАВА Христина Мартинова Трайкова, ЕГН ..., като член на СИК комисия № 324900311, Турция, Измир, Гьоредже 2.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1037-НС/

1099-НС/

1156-НС/

1227-НС/

1263-НС/

1280-НС/

1290-НС/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения