21.03.2019

Съобщение

На 21 март 2019 г. (четвъртък) в 11.00 часа в Централната избирателна комисия се представи новият състав на Комисията, избран с решение на Народното събрание и назначен с Указ № 54 от президента на Република България от 20 март 2019 г.

Председателят г-жа Стефка Стоева и заместник-председателите г-жа Кристина Цанкова-Стефанова, г-жа Силва Дюкенджиева и г-жа Таня Йосифова, заедно с останалите членове на Комисията проведоха първото организационно заседание, на което изказаха своята благодарност за работата на досегашната Комисия и очертаха първите стъпки във връзка с организацията на предстоящите избори за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г.

г-жа Ивилина Алексиева и г-жа Стефка СтоеваНовият състав на ЦИК

19.03.2019

ФАКТИ И ЦИФРИ

Факти и цифри: 19+(23) членове на ЦИК организираха 5 вида национални избори, 2 национални референдума, 119 частични и нови местни избори, 14 местни референдума; 719 заседания проведени от ЦИК; 5170 решения взети от ЦИК; 333097 души работиха за изборите; 2575 жалби бяха разгледани и решени; 78000000 бюлетини бяха отпечатани; бяха разкрити 61664 изборни секции; общо гласуваха 22982916 българи.

На 20.03.2014 г. беше конституирана Централна избирателна комисия (ЦИК) като постоянно действащ независим държавен орган с мандат от 5 години.

Досега ЦИК организира и произведе 5 национални избора, като при общите местни избори през 2015 г. се произведоха 265 избора за общински съветници, 265 избора за кметове на общини, 35 избора за кметове на райони и 3188 избора за кметове на кметства. Организирането и произвеждането на общите местни избори през 2015 г. и изборите за президент и вицепрезидент на републиката  през 2016 г. бяха съчетани с организиране и произвеждане на 2 национални референдума. ЦИК произведе и 119 частични и нови избори, както и подпомогна организирането и произвеждането на 14 местни референдума.

За всеки отделен вид избор/национален референдум ЦИК прие хронограми, утвърди изборни книжа/книжа, прие принципни решения, съобразени с Изборния кодекс (ИК), измененията и допълненията към ИК, приети от НС в периода 2014 – 2018 г., които са над 10, а някои приети непосредствено преди избори, и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС). ЦИК проведе 719 заседания и прие над 5170 решения, от които 398 принципни решения, както и множество протоколни решения. ЦИК осигури пряко излъчване на заседанията си, незабавно публикуване на решенията и публикуване на стенографските протоколи от заседанията си на интернет страницата на комисията. ЦИК води публични регистри съобразно изискванията на ИК.

За четири национални избори ЦИК назначи общо 124 районни избирателни комисии (РИК) и 1910 секционни избирателни комисии (СИК) извън страната, а за общите местни избори – 265 общински избирателни комисии (ОИК).

ЦИК подготви 18 методически указания за РИК, ОИК и СИК, както и множество материали за обучение на общо над 1750 членове на РИК, 2939 членове на ОИК, 318673 членове на СИК в страната и 9735 членове на СИК извън страната.

За всички видове избори ЦИК извърши общо 126 регистрации на партии и 30 на коалиции, като за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за изборите за президент и вицепрезидент на републиката ЦИК извърши 17 регистрации на инициативни комитети и на всички кандидати. За участие в разяснителните кампании за националните референдуми ЦИК извърши 37 регистрации на партии, 4 на коалиции и 33 на инициативни комитети.

За всички избори и национални референдуми ЦИК извърши 202 регистрации на организации на наблюдатели със 109 376 отделни наблюдатели, от които 109 организации и 109 092 наблюдатели в страната и 53 организации и 204 наблюдатели извън страната. За изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за президент и вицепрезидент от републиката ЦИК регистрира застъпници на кандидатски листи, а за всички видове национални избори (без общите местни избори) в ЦИК бяха регистрирани 87 застъпници за кандидатски листи извън страната. За изборите и референдумите ЦИК извърши общо 46 регистрации на социологически агенции с общо 11 279 анкетьори.

ЦИК упражни контрол върху отпечатването на бюлетините от печатницата на БНБ (и други специализирани печатници) за всички видове избори, като за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за народни представители през 2017 г. ЦИК организира и проведе и обществената поръчка за възлагане отпечатването на бюлетините.

За всички видове национални избори ЦИК определи техническите изисквания към апаратната и програмната част на електронната система за машинно гласуване, организира произвеждането на експериментално машинно гласуване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България в 100 секции, експериментално машинно гласуване в изборите за народни представители през 2014 г. в 300 секции, реално машинно гласуване в общите местни избори 2015 г. в 50 секции и реално машинно гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. в 500 секции. В изпълнение на ЗИД на ИК 2016 г. за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за народни представители през 2017 г. ЦИК проведе и обществената поръчка за осигуряване на машинно гласуване, като при изборите през 2017 г. подадената оферта не отговаряше на изискванията на ИК и на ЦИК.  ЦИК организира и тестване и одит на машините за гласуване. За организиране на машинно гласуване за изборите през 2019 г.  ЦИК възложи пазарно проучване на машините за машинно гласуване, както и разработване на технически спецификации за машинно гласуване от независими екипи от експерти. ЦИК се обърна към органите на управление за осигуряване на одит, тестване и сертифициране на хардуера и софтуера на машините.

За изграждане на системата за дистанционно електронно гласуване ЦИК е партньор на ДАЕУ по проект „Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване (ДЕГ)“, финансиран по ОП „Добро управление“. Дейност 1 „Проучване и анализ на добрите практики за ДЕГ и провеждане на три симулации на ДЕГ“ е успешно приключила, като в резултат от нея е налице: 1) Проучване и анализ на добрите практики в международен план на реализираните и въведени до момента ДЕГ в други държави; 2) Конкретни препоръки към българската система за ДЕГ и 3) Проведени 3 симулации на естонската система за дистанционно гласуване. По дейност 2 „Изграждане и внедряване на пилотна система за ДЕГ и провеждане на експериментално ДЕГ“ е подготвено техническо задание за изграждане на пилотната система за дистанционно гласуване, което беше публикувано за обществено обсъждане до 12 август 2018 г. и по което не са постъпили бележки. През 2017 г. ЦИК организира и проведе и още 3 симулации на дистанционно гласуване, съобразно изискванията на Изборния кодекс.

За всички видове национални избори и национални референдуми ЦИК проведе разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите. Бяха проведени обществени поръчки и бяха изготвени общо 28 аудио-визуални клипове с над 3319 излъчвания от телевизии, 1925 излъчвания в метрото и 800 излъчвания на led стени. Клиповете бяха публикувани на Интернет страницата на ЦИК, МВнР, представителството на ЕК в България, сайтове на 265 общини, социалните мрежи facebook, youtube. Бяха създадени и 4 аудио-визуални обучителни клипа за СИК извън страната, изпратени и до българските общности в чужбина. Разработиха се  28 аудио клипове с над 3 744  излъчвания по радиа. Бяха разработени 30 вида печатни материали (дипляни, общоинформационни брошури, брошури, насочени към специфични целеви групи, информационни табла, писма до гласуващите за първи път ученици и др.), разпространени безадресно до пощенски кутии в 28 областни града, структури на НАП, НОИ, РЗОК, общински администрации, структури на МВР, МОН, Агенция по заетостта, 51 университета, метростанции, чрез националните организации на хората с увреждания, Агенция по вписванията, библиотеки, Централна гара и автогара, на над 600 адреса на българи в чужбина и др. Беше проведена интернет кампания общо в 29 сайта, както и на изборите за народни представители през 2017 г. беше активиран за първи път бутон „Аз ще гласувам“, споделен от 97 461 потребители на фейсбук. Всички материали бяха публикувани на Интернет страницата на комисията в рубрика „За избирателите“. Отделно беше поддържана и рубрика „Въпроси и отговори“, която включваше най-често задаваните въпроси към комисията.  Бяха организирани и проведени над 100 брифинга, както и над 400 интервюта в изборните дни/дните на референдумите.

ЦИК определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания за всички видове национални избори, съответно на информационно-разяснителната кампания за националните референдуми, както и одобри сключените споразумения между БНТ, БНР и участниците в изборите и националните референдуми. За равнопоставено участие в изборите и референдумите ЦИК осигури средства по медийни пакети на 138 регистрирани партии, коалиции и инициативни комитета.

За 5 години в комисията постъпиха общо 1205 жалби и сигнали преди изборния ден/деня на референдума, а в изборния ден/деня на референдума – общо 1370 жалби и сигнали. ЦИК се произнесе своевременно по тях. 

В изборните периоди ЦИК прие общо 174  решения за установяване на нарушения на ИК, въз основа на които бяха издадени 193 актове за установяване на административни нарушения, изпратени до съответните областни управители за издаване на наказателни постановления.

Решенията на ЦИК за обявяване на изборните резултати не бяха оспорвани пред Конституционния съд. Решението на ЦИК за обявяване на резултата от националния референдум през 2016 г. беше оспорено пред ВАС. Решението на ВАС не промени крайния резултат на референдума, а именно, че следва да се приложи чл. 23, ал. 3 от ЗПУГДВМС.

ЦИК извърши анализ и внесе в Народното събрание доклад за произведените през 2014 г. избори и доклад за произведените в периода 2015 – 2017 г. избори, които съдържаха и предложения за усъвършенстване на изборното законодателство, както и анализ на проведените симулации на дистанционно електронно гласуване.

Към ЦИК се формира Обществен съвет (ОС) от представители на българските неправителствени организации, които са участвали с наблюдатели в избори, за осигуряване на прозрачност, демократичност и честност в изборите. Общественият съвет се състои от 14 организации. Той проведе над 76 заседания, бяха проведени редица работни срещи и кръгли маси между ОС, ЦИК, представители на други институции с компетентност по организиране на изборите, наблюдатели, експерти.

За повишаване на капацитета и обмен на опит и практики ЦИК участва със свои представители в наблюдение на 22 избора в 19 държави и в 34 международни конференции и кръгли маси, в които участва с 18 основни доклада. Членове на ЦИК участваха в 4 международни обучения за различни изборни процеси, за което получиха съответния сертификат. ЦИК стана член на Изпълнителното бюро на Асоциацията на органите за управление на избори в Европа (АСЕЕЕО) и на Изпълнителното бюро на Световната асоциация на органите за управление на избори (A-WEB). ЦИК беше поканена да бъде основен говорител в работна сесия 3: Демократични институции и демократични избори на Годишната среща за напредъка в областта на човешките измерения, организирана от ОССЕ/БДИПЧ и проведена през септември 2017 г. в гр. Варшава, Полша. ЦИК получи награда за изключителни постижения в областта на гражданското включване на 15-тия международен изборен симпозиум, организиран от ICPS и проведен в периода 4 – 6  декември 2017 г. в Йордания.

В окончателните си доклади на мисиите за наблюдение на избори в България през 2014 г. и през 2017 г. представителите на ОССЕ/БДИПЧ отчитат, че: „Като цяло, изборната администрация проведе работата си по професионален и прозрачен начин“ (избори за народни представители 2014 г., 2017 г.).

18.03.2019

Съобщение

На 19 март 2019 г. (вторник) от 14.00 часа. Централната избирателна комисия ще даде пресконференция по повод изтичане на 5-годишния мандат на Комисията.

Пресконференицията ще се проведе в зала 1 на Народното събрание на пл. „Княз Александър І“ № 1, източен вход, откъм паркинга встрани от Национална художествена галерия.

Вход с журналистически карти.

01.03.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява всички заинтересовани страни, че подготвя за възлагане обществена поръчка за осигуряване на специализирани устройства за машинно гласуване.

Следете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки, „Профил на купувача“ на интернет страницата на Централната избирателна комисия, както и „Официален вестник“ на Европейския съюз.

20.02.2019

Съобщение

Днес, 20 февруари 2019 г., в Централната избирателна комисия се проведе протоколна среща между ЦИК и Секретариата на Световната асоциация на органите за управление на избори A-WEB по повод предстоящото 7-мо заседание на Изпълнителното бюро на Асоциацията.

 

още съобщения

Календар

Решения