С П И С Ъ К
на изборните книжа за изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България
и за народни представители на 9 юни 2024 г.,
приети с Решение № 3044-ЕП/НС от 09.04.2024 г.,
Решение № 3066-ЕП/НС от 12.04.2024 г.,
Решение № 3210-ЕП/НС от 02.05.2024 г.,
Решение № 3297-ЕП/НС от 15.05.2024 г.

Приложение № 1-ЕП Избирателен списък част І - чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 357, ал. 1 и чл. 358, ал. 1 ИК
Приложение № 2-ЕП Избирателен списък част ІІ - чл. 25, ал. 2 и 4, чл. 357, ал. 2, чл. 358, ал. 2 и чл. 359, ал. 2 ИК
Приложение № 3-НС Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г. - чл. 25, ал. 1,3 и 5
Приложение № 4-ЕП Избирателен списък за гласуване с ПСИК – чл. 37 ИК
Приложение № 5-НС Избирателен списък за гласуване с ПСИК – чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК
Приложение № 6-ЕП Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги - чл. 28, във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 и 8 ИК
Приложение № 7-НС Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги – чл. 28 във връзка с чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6 и 8 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК
Приложение № 8-ЕП Избирателен списък за гласуване на плавателни съдове, плаващи под българско знаме - чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 и 8 ИК
Приложение № 9-НС Избирателен списък плавателни съдове под българско знаме – чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 ИК
Приложение № 10-ЕП Избирателен списък за гласуване в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане - чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 и 9 ИК
Приложение № 11-НС Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане – чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 ИК
Приложение № 12-ЕП Избирателен списък за гласуване извън страната - чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25 и чл. 16 и 17 ИК
Приложение № 13-НС Списък за гласуване извън страната - чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25, чл. 243 и чл. 251 ИК
Приложение № 14-ЕП Списък на заличени лица от избирателните списъци - чл. 38 ИК
Приложение № 15-НС Списък заличените лица чл. 38 ИК
Приложение № 16-ЕП Заявление отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - чл. 43, ал. 1, изр. 1 и ал. 2-4 ИК
Приложение № 17-НС Заявление за отстраняване непълноти и грешки в избирателния списък - чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК
Приложение № 18-ЕП/НС Удостоверение по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 ИК
Отменено с Решение на ЦИК № 3210-ЕП/НС/02.05.2024 г.

Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 ИК)
Приложение № 19-ЕП Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз - чл. 43 ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК
Приложение № 20-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - чл. 39, ал. 2-6 ИК
Приложение № 21-ЕП Заявление-декларация за вписване в избирателен списък - част ІІ - чл. 359, ал. 1 ИК
Приложение № 22-ЕП Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК - чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във връзка чл. 45, ал. 1 ИК
Приложение № 23-НС Заявление вписване в избирателния списък по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК
Приложение № 24-ЕП Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - чл. 39 ал. 2 и 3 ИК
Приложение № 25-ЕП/НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК - чл. 39, ал. 2-6 ИК
Отменено с Решение на ЦИК № 3066-ЕП/НС/12.04.2024 г.

Декларация (чл. 33, ал. 2 ИК)
Отменено с Решение на ЦИК № 3210-ЕП/НС/02.05.2024 г.

Списък за допълнително вписване на придружителите в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 236, ал. 2 и чл. 238, ал. 2 ИК)
Приложение № 26-ЕП Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - чл. 36, ал. 1 ИК
Приложение № 27-НС Заявление вписване настоящ адрес - чл. 36, ал.1, ал. 3 и 4 ИК
Приложение № 28-ЕП Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден - чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 7 и чл. 360, ал. 1 ИК
Приложение № 29-НС Заявление изключване от списъка заличени лица в изборния ден - чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2 и 7 и чл. 360, ал. 1 ИК
Приложение № 30-ЕП Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - чл. 37, ал. 1 и 2 ИК
Приложение № 31-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - чл. 37, ал. 1 и 2 ИК
Приложение № 32-ЕП Удостоверение по чл. 40, ал. 2 ИК
Приложение № 33-НС Удостоверение по чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 38 ИК
Приложение № 34-ЕП Списък на избирателите, подкрепящи партия или коалиция - чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК
Приложение № 35-ЕП Заявление за включване в списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция - чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК
Приложение № 36-НС Списък на избирателите, подкрепящи партия или коалиция - чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК
Приложение № 37-НС Заявление включване в списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция - чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК
Приложение № 38-ЕП/НС Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция - чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК
Приложение № 39-ЕП/НС Заявление включване в списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция - чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК
Приложение № 40-ЕП/НС Заявление регистрация партия - чл. 133 ИК
Приложение № 41-ЕП/НС Публичен регистър партии - чл. 57, ал. 1, т. 13, б.а) ИК
Приложение № 42-ЕП/НС Заявление регистрация коалиция - чл. 140 ИК
Приложение № 43-ЕП/НС Публичен регистър коалиции - чл. 57, ал.1, т. 13, б.а) ИК
Приложение № 44-ЕП/НС Заявление за промени в състава и/или наименованието на коалиция - чл. 144 ИК
Приложение № 45-ЕП/НС Заявление от партия/коалиция за заличаване на регистрацията й в ЦИК - чл. 137, ал.1 или чл.145, ал.1 ИК
Приложение № 46-ЕП Заявление за регистрация на ИК - чл. 151, 152, 153 ИК
Приложение № 47-ЕП Декларация от член на ИК - чл. 153, ал.4, т. 3 и 4 във връзка с чл. 350 и чл. 3, ал. 3 ИК
Приложение № 48-ЕП Публичен регистър на инициативните комитети – чл. 57, ал. 1, т. 13 ИК
Приложение № 49-ЕП Предложение от ИК за регистрация на независим кандидат - чл. 365, ал.1, т.2 ИК
Приложение № 50-ЕП Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат - чл. 367 ИК
Приложение № 51-ЕП Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа - чл. 365, ал. 1 ИК
Приложение № 52-ЕП Заявление-декларация от български гражданин – кандидат за член на ЕП - чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК
Приложение № 53-ЕП Заявление-декларация от гражданин на друга държава – членка на ЕС, кандидат за член на ЕП - чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК
Приложение № 54-ЕП Декларация от гражданин на друга държава – членка на ЕС, кандидат в изборите за член на ЕП - чл. 365, ал. 1, т.6 ИК
Приложение № 55-ЕП Удостоверение на кандидат, регистриран за участие в изборите за членове на ЕП - чл. 57, ал. 1, т. 12 ИК
Приложение № 56-ЕП Публичен регистър на кандидатите - чл. 57, ал.1, т.13, б.в) ИК
Приложение № 57-НС Заявление за регистрация на ИК в РИК – чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 ИК
Приложение № 58-НС Декларация от член на ИК - чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 ИК
Приложение № 59-НС Удостоверение за регистрация на ИК в РИК - чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК
Приложение № 60-НС Регистър на ИК за издигане на независим кандидат - чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК
Приложение № 61-НС Публичен регистър на ИК за издигане на независим кандидат - чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК
Приложение № 62-НС Заявление от ИК за заличаване на регистрацията – чл. 155, ал. 1 ИК
Приложение № 63-НС Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат - чл. 257 ИК
Приложение № 64-НС Предложения от ИК за регистрация на независим кандидат в РИК - чл. 255, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 257 ИК
Приложение № 65-НС Предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа в РИК - чл. 255, ал. 1, т. 1 ИК
Приложение № 66-НС Заявление-декларация кандидат - чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК
Приложение № 67-НС Удостоверение на кандидат за народен представител - чл. 72, ал. 1, т. 8 ИК
Приложение № 68-НС Регистър на кандидатските листи в РИК - чл. 255, ал. 1 ИК
Приложение № 69-НС Регистър на кандидатите за публикуване - чл. 253, ал. 1 ИК
Приложение № 70-ЕП/НС Заявление за регистрация на българска неправителствена организация с наблюдатели - чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК
Приложение № 71-ЕП/НС Заявление регистрация на наблюдатели - чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК
Приложение № 72-ЕП/НС Искане за регистрация на наблюдатели МВнР - чл. 112, ал. 1, т. 2 ИК
Приложение № 73-ЕП/НС Декларация наблюдател - чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК
Приложение № 74-ЕП/НС Публичен регистър наблюдатели - чл. 113 ИК
Приложение № 75-ЕП/НС Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация - чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 ИК
Приложение № 76-ЕП/НС Удостоверение за международен наблюдател - чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 ИК
Приложение № 77-ЕП/НС Заявление–декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 ИК)
Приложение № 78-ЕП/НС Удостоверение за гласуване на друго място (чл. 34 ИК)
Приложение № 79-ЕП/НС Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място (по чл. 35, ал. 2 ИК)
Приложение № 80-ЕП/НС Заявление-декларация за гласуване в секция извън страната (чл. 16, ал. 1 ИК)
Приложение № 81-ЕП/НС Удостоверение за член на РИК (чл. 57, ал. 1, т. 5 ИК)
Приложение № 82-ЕП/НС Удостоверение за член на СИК извън страната (чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 101 ИК)
Приложение № 83-ЕП/НС Удостоверение за член на СИК в страната (чл. 72, ал. 1, т. 4 ИК)
Приложение № 84-ЕП Декларация пред СИК при гласуване извън страната (по чл. 33, ал. 2, чл. 350, ал. 1 и § 1, т. 2 от ДР на ИК)
Приложение № 85-НС Декларация пред СИК в страната от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 40, ал.3, чл. 233, чл. 235, ал. 4, чл. 241, ал. 1, т. 3 и чл.252, ал.3 ИК)
Приложение № 86-НС Декларация пред СИК при гласуване извън страната (чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 ИК)
Приложение № 87-ЕП Декларация пред СИК в страната от избирател, че не е гласувал и няма да гласува в изборите за членове на Европейския парламент на друго място (чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 40, ал.3, чл. 233, чл. 235, ал. 4, чл. 241, ал. 1, т. 3 и чл.361, ал.2 ИК)
Приложение № 88-ЕП/НС Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 202 ИК)
Приложение № 89-ЕП/НС Удостоверение за анкетьор в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 203, ал. 1 ИК)
Приложение № 90-ЕП/НС Публичен регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)
Приложение № 91-ЕП Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 92-НС Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 ИК)
Приложение № 93-ЕП Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 94-НС Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 и чл. 123 ИК)
Приложение № 95-ЕП/НС Входящ регистър на РИК изборен район № … - … на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 4 ИК) (чл. 118, ал. 1, 3 и 4, чл.122 и чл. 123 ИК)
Приложение № 96-ЕП/НС Регистър (за публикуване) на застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 72, ал. 1, т. 16 и чл. 118, ал. 4 ИК)
Приложение № 97-ЕП/НС Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК)
Приложение № 98-ЕП Удостоверение за застъпник (по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 ИК)
Приложение № 99-НС Удостоверение за застъпник (по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 ИК)
Приложение № 100-ЕП/НС Протокол за предаване и приемане на избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 101-ЕП/НС Протокол за предаване и приемане на избирателните списъци в лечебни заведения и други специализирани институции в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 1 ИК)
Приложение № 102-ЕП/НС Протокол за предаване и приемане на списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 3 и чл. 37, ал. 4 ИК)
Приложение № 103-ЕП/НС Протокол за предаване и приемане на списък за гласуване извън страната на СИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 217 във връзка с чл. 31, ал. 1 ИК)
Приложение № 104-ЕП/НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за гласуване в страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 105-ЕП/НС Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижната секционна избирателна комисия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 230, ал. 4 или чл. 237, ал. 3 ИК)
Приложение № 106-ЕП/НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на капитана на плавателен съд под българско знаме в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)
Приложение № 107-ЕП/НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от капитана на плавателен съд на секционна избирателна комисия на плавателен съд под българско знаме в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 216 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)
Приложение № 108-ЕП/НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК за гласуване извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 ИК)
Приложение № 109-ЕП/НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на ПСИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 ИК)
Приложение № 110-ЕП-х Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
Приложение № 111-НС-х Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини за избиране на народни представители
Приложение № 112-ЕП-хм Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
Приложение № 113-НС-хм Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване за избиране на народни представители
Приложение № 114-ЕП-чх Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
Приложение № 115-НС-чх Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини за избиране на народни представители
Приложение № 116-EП-чхм Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
Приложение № 117-НС-чхм Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване за избиране на народни представители
Приложение № 118-ЕП-хм Протокол на районната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
Приложение № 119-НС-хм Протокол на районната избирателна комисия за избиране на народни представители
Приложение № 120-НС Удостоверение за избран независим народен представител
Приложение № 121-НС Протокол за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 274, ал. 2 ИК)
Приложение № 122-НС Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. (чл. 287, ал. 7 ИК)
Приложение № 123-ЕП Протокол за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 274, ал. 2 ИК)
Приложение № 124-ЕП Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. (чл. 287, ал. 7 ИК)
Приложение № 125-НС Списък на лицата, получили копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. на СИК № …/РИК № … - … (чл. 283 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8 и чл. 108, ал. 1, т. 9 ИК) (чл. 294 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 25 ИК)
Приложение № 126-ЕП Списък на лицата, получили копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. на СИК № …/РИК № … - … (чл. 283 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8, чл. 108, ал. 1, т. 9 и чл. 378 ИК) (чл. 294 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 25 и чл. 378 ИК)
Приложение № 127-НС Образец на бюлетина за гласуване в страната за народни представители
Приложение № 128-НС Образец на бюлетина за гласуване извън страната за народни представители
Приложение № 129-ЕП Образец на бюлетина за гласуване в страната за членове на Европейския парламент от Република България
Приложение № 130-ЕП Образец на бюлетина за гласуване извън страната за членове на Европейския парламент от Република България

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения