С П И С Ъ К

 

на изборните книжа за изборите за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове, приети с Решение № 2933-МИ от 11.01.2024 г.,
Решение № 2939-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК

 

Приложение № 1-МИ-НЧ Избирателен списък – част І (чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 396, ал. 1, чл. 406, ал. 1 и чл. 407, ал. 1 ИК)
Приложение № 2-МИ-НЧ Избирателен списък – част ІІ (чл. 25 , ал. 2 и 4, чл. 396, ал. 2, чл. 406, ал. 2, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 ИК)
Приложение № 3-МИ-НЧ Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 ИК)
Приложение № 4-МИ-НЧ Избирателен списък лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги (чл. 28 във връзка с чл. 25, чл. 9, ал. 7 и 8, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 ИК)
Приложение № 5-МИ-НЧ Избирателен списък в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане (чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 7-9, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 ИК)
Приложение № 6-МИ-НЧ Списък на заличените лица от избирателните списъци (чл. 38 ИК)
Приложение № 7-МИ-НЧ Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43 ИК)
Приложение № 8-МИ-НЧ Заявление – декларация за вписване в избирателен списък – част ІІ (чл. 408 ИК)
Приложение № 9-МИ-НЧ Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 ИК)
Приложение № 10-МИ-НЧ Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК)
Приложение № 11-МИ-НЧ Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)
Приложение № 12-МИ-НЧ Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 ИК)
Приложение № 13-МИ-НЧ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 14-МИ-НЧ Удостоверение за изключване от списъка на заличените (чл. 40, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 15-МИ-НЧ Декларация от избирател, вписан в списъка на заличените лица – снабден с удостоверение по чл. 40, ал. 1 ИК)
Приложение № 16-МИ-НЧ Удостоверение за дописване в избирателния списък по постоянен адрес (чл. 28, ал. 3 и чл. 29, ал. 4 ИК)
Приложение № 17-МИ-НЧ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
Приложение № 18-МИ-НЧ Удостоверение от ЦИК за назначаване на СИК/ПСИК (чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 ИК)
Приложение № 19-МИ-НЧ Удостоверение от ОИК за назначаване на СИК/ПСИК (чл. 87, ал. 1, т. 5 ИК)
Приложение № 20-МИ-НЧ Заявление за допускане за участие в нови избори от регистрирана в ЦИК партия или коалиция (чл. 469 ИК)
Приложение № 21-МИ-НЧ Заявление за допускане за участие в частични избори от регистрирана в ЦИК партия или коалиция (чл. 464, ал. 1 ИК)
Приложение № 22-МИ-НЧ Уведомление от партии или коалиции, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или регистрирали други промени в уставите или решенията за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите (чл. 464, т. 2 и чл. 469, ал. 3 ИК)
Приложение № 23-МИ-НЧ Заявление за регистрация на партия (чл. 133, чл. 464, т. 3, чл. 468, чл. 469, ал. 4 ИК)
Приложение № 24-МИ-НЧ Заявление за регистрация на коалиция (чл. 140, чл. 464, т. 3, чл. 468, чл. 469, ал. 4 ИК)
Приложение № 25-МИ-НЧ Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 във връзка с чл. 464, т. 4 и чл. 469, ал. 4 ИК)
Приложение № 26-МИ-НЧ Заявление за подкрепа регистрацията на партия/коалиция (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 във връзка с чл. 464, т. 4 и чл. 469, ал. 4 ИК)
Приложение № 27-МИ-НЧ Удостоверение за регистрация на партия (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ ИК)
Приложение № 28-МИ-НЧ Удостоверение за регистрация на коалиция (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ ИК)
Приложение № 29-МИ-НЧ Заявление от коалиция/партия за промени в състава и/или наименованието на коалиция (чл. 144 ИК)
Приложение № 30-МИ-НЧ Заявление от партия/коалиция за заличаване на регистрацията в ЦИК (чл. 137, ал. 1 или чл. 145, ал. 1 ИК)
Приложение № 31-МИ-НЧ Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144 ИК)
Приложение № 32-МИ-НЧ Публичен регистър на партиите, регистрирани за участие (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 33-МИ-НЧ Публичен регистър на коалициите, регистрирани за участие (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 34-МИ-НЧ Заявление за регистрация в ОИК на партия/коалиция (чл.147 ИК)
Приложение № 35-МИ-НЧ Заявление за регистрация на местна коалиция (чл. 148 ИК)
Приложение № 36-МИ-НЧ Заявление от местна коалиция/партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция (чл.149 ИК)
Приложение № 37-МИ-НЧ Заявление от коалиция или местна коалиция за заличаване на регистрацията ѝ в ОИК (чл. 150 ИК)
Приложение № 38-МИ-НЧ Заявление от партия за заличаване на регистрацията ѝ в ОИК (чл. 150 ИК)
Приложение № 39-МИ-НЧ Входящ регистър на партиите и коалициите за участие в нови/частични избори (чл. 87, ал. 1, т. 12 ИК)
Приложение № 40-МИ-НЧ Входящ регистър на местните коалиции за участие в нови/частични избори (чл. 87, ал. 1, т. 13 ИК)
Приложение № 41-МИ-НЧ Удостоверение за регистрация на партия в ОИК (чл. 87, ал. 1, т. 12 ИК)
Приложение № 42-МИ-НЧ Удостоверение за регистрация на коалиция/местна коалиция в ОИК (чл. 87, ал. 1, т. 12 и т. 13 ИК)
Приложение № 43-МИ-НЧ Удостоверение за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция (чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 149 ИК)
Приложение № 44-МИ-НЧ Заявление за регистрация на инициативен комитет в нови/частични избори (чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 3 и чл. 153 ИК)
Приложение № 45-МИ-НЧ Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му (чл. 155, ал. 1 ИК)
Приложение № 46-МИ-НЧ Декларация от член на инициативен комитет (чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 във връзка с чл. 396 и чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 47-МИ-НЧ Входящ регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в нови/частични избори (чл. 87, ал. 1, т. 13 ИК)
Приложение № 48-МИ-НЧ Публичен регистър на партиите за участие в нови/частични избори (чл. 87, ал. 1, т. 12 от ИК)
Приложение № 49-МИ-НЧ Публичен регистър на коалициите за участие в нови/частични избори (чл. 87, ал. 1, т. 12 ИК)
Приложение № 50-МИ-НЧ Публичен регистър на местните коалиции за участие в нови/частични избори (чл. 87, ал. 1, т. 13 ИК)
Приложение № 51-МИ-НЧ Публичен регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в нови/частични избори (чл. 87, ал. 1, т. 13 ИК)
Приложение № 52-МИ-НЧ Удостоверение за регистрация на инициативен комитет в нови/частични избори (чл. 87, ал. 1, т. 13 ИК)
Приложение № 53-МИ-НЧ Предложение от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на нови/частични избори (чл. 414, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 156, чл. 157 и чл. 412 ИК, чл. 468 и §2 ДР ИК)
Приложение № 54-МИ-НЧ Предложение от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/район/кметство при произвеждане на нови/частични избори (чл. 414, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 156, чл. 157, чл. 412, ал. 1 изр. първо и ал. 2 ИК, чл. 464 т.6 ИК, чл. 468 ИК и §2 ДР ИК)
Приложение № 55-МИ-НЧ Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат при произвеждането на нови/частични избори (чл. 414, ал. 1, т. 2, чл. 416, ал. 2-4 във връзка с чл. 156, чл. 157, ал. 1 и 4, чл. 412, ал. 1 ИК чл. 464, т.6 и чл. 468 ИК)
Приложение № 56-МИ-НЧ Заявление-декларация от кандидат за общински съветник или кмет – български гражданин (чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)
Приложение № 57-МИ-НЧ Заявление – декларация  от кандидат за общински съветник – гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин (чл. 414, ал. 1, т. 3, т. 6 и т. 7 във вр. с чл. 397, ал. 2 и чл. 413, ал. 1 и 3, чл. 468 ИК)
Приложение № 58-МИ-НЧ Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство) (чл. 416, чл. 464 т.6, чл. 468 ИК)
Приложение № 59-МИ-НЧ Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели при произвеждане на нови/частични избори (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 2 и 3 ИК)
Приложение № 60-МИ-НЧ Заявление за регистрация на наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена организация за нови/частични избори (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 2 и 3 ИК)
Приложение № 61-МИ-НЧ Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 ИК за нови/частични избори (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 ИК)
Приложение № 62-МИ-НЧ Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в нови/частични избори (чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 63-МИ-НЧ Публичен регистър на регистрирани наблюдатели в нови/частични избори (чл. 113 ИК)
Приложение № 64-МИ-НЧ Удостоверение за наблюдател (чл. 112, ал. 1 и ал. 8 ИК)
Приложение № 65-МИ-НЧ Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 ИК)
Приложение № 66-МИ-НЧ Публичен регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в нови/частични избори (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)
Приложение № 67-МИ-НЧ Удостоверение за анкетьор (чл. 203, ал. 1 ИК)
Приложение № 68-МИ-НЧ Удостоверение за регистрация на кандидат за общински съветник/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство (по чл. 87, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 69-МИ-НЧ Входящ регистър на ОИК на кандидатите за общински съветници за нови избори (по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 70-МИ-НЧ Входящ регистър на кандидатите за кмет на община/кмет на район за нови/частични избори (по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 464, т. 6, чл. 468 ИК)
Приложение № 71-МИ-НЧ Входящ регистър на кандидатите за кметове на кметства в нови/частични избори (по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 464, т. 6, чл. 468 ИК)
Приложение № 72-МИ-НЧ Публичен регистър на кандидатите в нови/частични избори за общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство (по чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 73-МИ-НЧ Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа в нови/частични избори за общински съветници/кмет на община/кмет на район/ кмет на кметство в община/район/кметство (чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 ИК)
Приложение № 74-МИ-НЧ Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа в нови/частични избори за общински съветници/кмет на община/кмет на район/ кмет на кметство в  община/район/кметство (чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 ИК)
Приложение № 75-МИ-НЧ Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК)
Приложение № 76-МИ-НЧ Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в нови и частични избори (чл. 118, ал. 1, 4 и 5 ИК)
Приложение № 77-МИ-НЧ Публичен регистър на застъпници в нови и частични избори (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 122, ал. 1 ИК)
Приложение № 78-МИ-НЧ Списък на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в нови и частични избори (по чл. 124, ал. 4 ИК)
Приложение № 79-МИ-НЧ Списък за допълнително вписване на придружителите в новите и частични избори (чл. 236, ал. 2, изр. 2 ИК)
Приложение № 80-МИ-НЧ Декларация от избиратели, вписвани в допълнителната страница  на избирателния списък в изборния ден (по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 2 и ал. 4, чл. 233, чл. 235, чл. 264, ал. 4 ИК)
Приложение № 81-МИ-НЧ Удостоверение за застъпник (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 ИК)
Приложение № 82-МИ-НЧ Протокол за предаване и приемане на избирателния списък в новите/частичните избори (чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 83-МИ-НЧ Протокол за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия в новите/частичните избори (чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 37, ал. 4 ИК)
Приложение № 84-МИ-НЧ Протокол за предаване и приемане на избирателен списък в новите/частичните избори (чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 2 ИК)
Приложение № 85-МИ-НЧ Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК в новите/частичните избори (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 ИК)
Приложение № 86-МИ-НЧ Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна избирателна комисия в новите/частичните избори (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 ИК)
Приложение № 87-МИ-НЧ Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижната секционна избирателна комисия в новите/частичните избори (чл. 230, ал. 4 или чл. 237, ал. 3 ИК)
Приложение № 88-МИ-НЧ Протокол за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК в новите/частичните избори (чл. 433, ал. 2 ИК)
Приложение № 89-МИ-НЧ Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация в новите/частичните избори (чл. 445, ал. 7 ИК)
Приложение № 90-МИ-НЧ Решение на общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници
Приложение № 91-МИ-НЧ Решение на общинската избирателна комисия за избиране на кмет на община/район/кметство
Приложение № 92-МИ-НЧ Списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи на СИК в новите/частичните избори (чл. 442, изр. 3 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8 ИК)
Приложение № 93-МИ-НЧ Списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи на ОИК в новите/частичните избори (чл. 455, ал. 2, изр. 3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 28 ИК)
Приложение № 94-МИ-НЧ Удостоверение за избран общински съветник (чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 453, ал. 5 ИК)
Приложение № 95-МИ-НЧ Удостоверение за избран кмет на община/кмет на район/кмет на кметство (чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 ИК)
Приложение № 96-МИ-НЧ Образец на бюлетина за общински съветници
Приложение № 97-МИ-НЧ Образец на бюлетина за кмет на община
Приложение № 98-МИ-НЧ Образец на бюлетина за кмет на район
Приложение № 99-МИ-НЧ Образец на бюлетина за кмет на кметство
Приложение № 100-МИ-НЧ-х Протокол на секционната избирателна комисия, в която е гласувано с хартиени бюлетини за избиране на общински съветници
Приложение № 101-МИ-НЧ-хм Протокол на секционната избирателна комисия, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване за избиране на общински съветници
Приложение № 102-МИ-НЧ-х Протокол на секционната избирателна комисия, в която е гласувано с хартиени бюлетини за избиране на кмет на община/район/кметство
Приложение № 103-МИ-НЧ-хм Протокол на секционната избирателна комисия, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване за избиране на кмет на община/район/кметство
Приложение № 104-МИ-НЧ-хм Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници
Приложение № 105-МИ-НЧ-хм Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на кмет на община/район/кметство
Приложение № 106-МИ-НЧ Образец на кочан с хартиените бюлетини за гласуване за общински съветници и за кметове (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 от Изборния кодекс)

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения