Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 345-НС
София, 28 юни 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

С Решение № 253-НС от 18 юни 2021 г. Централната избирателна комисия определи местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На 22 и 23 юни 2021 г. в изпълнение на чл. 102, ал. 1-5 от Изборния кодекс в Централната избирателна комисия се проведоха консултации за назначаване съставите на СИК извън страната между парламентарно представените партии и коалиции. В хода на консултациите беше постигнато съгласие между участващите партии и коалиции.

В Централната избирателна комисия постъпи и писмено предложение с вх. № НС-04-01-389 от Министъра на външните работи за членове и резервни членове на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., допълнено с предложение с вх. № НС-04-01-394 от 28 юни 2021 г. Писмени предложения за назначаване на съставите на ЦИК постъпиха и от всички парламентарно представени партии и коалиции, участвали в консултациите.

Предвид посоченото и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., съгласно приложението.

2. ПУБЛИКУВА незаетите места в СИК извън страната чрез обявяване на настоящото решение на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦвТ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

359-НС/

406-НС/

442-НС/

450-НС/

462-НС/

476 -НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения