Предстоящо заседание на ЦИК:

Заседание Online

10:30
9 юни 2024

До изборния ден остават

20дни

ВниманиеНаближава крайният срок за…

ДНЕС

20 май 2024

ЦИК съобщава публично и публикува на интернет страницата си деня, часа и мястото на провеждане на консултациите за съставите на СИК извън страната

1 ден

21 май 2024

Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП

1 ден

21 май 2024

Ръководителите на ДКП изготвят и подписват списъци за гласуване извън страната на лицата, които имат право да гласуват

1 ден

21 май 2024

Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън страната се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП

1 ден

21 май 2024

МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в страната

3 дни

23 май 2024

В ЦИК се провеждат консултации за съставите на СИК извън страната

3 дни

23 май 2024

Министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната, включително и резервни членове

3 дни

23 май 2024

Партиите и коалициите правят предложения за съставите на СИК извън страната, включително и резервни членове

4 дни

24 май 2024

ГД „Изпълнение на наказанията“ в Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода за автоматизираното им заличаване от избирателните списъци (повторно)

5 дни

25 май 2024

До 17:00 часа само кандидатите за членове на ЕП, членове на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес

5 дни

25 май 2024

Общинските администрации издават удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите

5 дни

25 май 2024

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място

5 дни

25 май 2024

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес

7 дни

27 май 2024

При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на подвижните СИК

7 дни

27 май 2024

Общинските администрации предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за избирателите, на които са издадените удостоверения за гласуване на друго място за заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. Това се отнася и за подадените по електронен път заявления в ГД „ГРАО“

7 дни

27 май 2024

Общинските администрации по настоящ адрес предават на ГД „ГРАО“ в МРРБ информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес за вписване на избирателите в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес

7 дни

27 май 2024

Когато партия или коалиция не е направила предложения за състав на СИК извън страната, ЦИК назначава членове на СИК по предложение на ръководителите на съответните ДКП или на министъра на външните работи или от упълномощен от него заместник-министър

7 дни

27 май 2024

ЦИК назначава СИК извън страната

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 22 май 2024 г., сряда, от 10.00 ч., в зала № 1, източно крило, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1 в Централната избирателна комисия са насрочени консултации с представителите на парламентарно представените в 49-ото Народно събрание партии и коалиции относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че с Решение № 3290-ЕП/НС от 13 май 2024 г. определи реда за участие в процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК на представители на регистрираните за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. партии и коалиции, на инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките.

Срокът за подаване на заявления за регистриране на представителите в ЦИК е до 16 май 2024 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че от 14.05.2024 г. започва да приема документи за допускане или регистрация на партии и коалиции за участие в частични избори за кметове на 23.06.2024 г. по реда на Решение № 2934-МИ от 11.01.2024 г.

Документи се приемат от 9.30 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден до 18.05.2024 г.

Приемане на документите ще се извършва в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“ от 9.30 ч. до 17.00 ч.

ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Централната избирателна комисия уведомява, че до 25 май 2024 г. избирателите български граждани с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес (Приложение № 26-ЕП или Приложение № 27-НС от изборните книжа), за да бъдат вписани в избирателните списъци на секцията по регистрирания им настоящ адрес. При подаване на едно заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, избирателят се вписва и в двата списъка (за гласуване за членове на Европейския парламент и за гласуване за народни представители), ако има избирателни права и за двата вида избори.

Заявлението за гласуване по настоящ адрес може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ - https://regna.grao.bg/

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 8 май 2024 г. (сряда) от 16.00 часа ще се проведат жребии за номерата в бюлетината за гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и в бюлетината за гласуване за народни представители на 9 юни 2024 г., както и за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции и инициативни комитети, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 9 юни 2024 г.

Тегленето на жребиите ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, както и на средствата за масово осведомяване.

Жребиите ще се проведат в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Вход с журналистически карти.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения