предстоящо заседание на ЦИК:

заседание online

01.12.2015 г.
10:30
20.11.2015

Съобщение

Във връзка с публикации в медиите относно неизпълнение от страна на Централната избирателна комисия на указания на Административен съд – София-град за представяне на документи, свързани с оспорване на изборните резултати за общински съветници в София, Централната избирателна комисия счита за необходимо да предостави достоверна информация относно обстоятелствата, свързани с поисканата информация и документи, както следва:

Определението на Административен съд – София-град, с което е задължена ЦИК, като неучастваща страна по делото, да представи удостоверение дали за произведените избори за общински съветници има разписки за предаване на протоколи от СИК на ОИК с неудовлетворени контроли, е постъпило в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-08-321 на 17.11.2015 г. В същия ден Централната избирателна комисия е приела протоколно решение и е изпратила писмо изх. № МИ-08-327/17.11.2015 г. в отговор на дадените от Административен съд – София-град указания по адм.д. № 10609/2015 г.

Освен това обръщаме внимание и на обстоятелството, че г-жа Ивилина Алексиева, председател на ЦИК, на посочената дата 17.11.2015 г. е отсъствала от ЦИК по обективни причини, както и на 18.11.2015 г., поради участието й на актосъставител в съдебно заседание по дело в гр. Павликени.

Във връзка с гореизложеното е поискана отмяна на глобата въз основа на протоколно решение на Централната избирателна комисия.

03.11.2015

Съобщение

По предложението на ЦИК всички членове на СИК в Столична община, които предават изборните книжа и материали в ОИК, съответно в общинската администрация, да имат право на отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения в деня, следващ предаването (27.10.2015 г.), заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика уточни, че този отпуск е уреден в Кодекса на труда. В тези случаи работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя и да му предостави отпуск съгласно чл. 157, ал. 1, т. 5 от КТ. Възнаграждението за този ден е за сметка на държавния бюджет съгласно Решение № 2839-МИ/НР от 28 октомври 2015 г. на ЦИК.

За удостоверяване на отсъствието от Вашата месторабота във връзка с ангажиментите Ви за произвеждане на изборите на 25 октомври 2015 г. следва да представите пред работодателя копие от удостоверението, с което сте назначен като член на СИК, и копие от протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали от СИК на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК за съхранение в общинската администрация.

29.10.2015

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че информация относно населените места, в които на 1 ноември 2015 г. ще се произведе втори тур за избор на кмет на община, кмет на район или кмет на кметство, може да намерите тук.

29.10.2015

Съобщение

Във връзка с постъпили жалби и сигнали в Централната избирателна комисия относно неотразяване на преференциалния вот, неправилно преброяване на бюлетините, неправилно попълване на секционните протоколи и постъпили искания за повторно преброяване и отчитане на изборните резултати, Ви уведомяваме следното:

След обявяване на изборните резултати от общинските избирателни комисии не е допустимо повторно преброяване на бюлетините от ОИК и от ЦИК.

Решенията на общинските избирателни комисии за определяне на резултатите от изборите подлежат на обжалване пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решенията.

Право да обжалват тези решения имат всички кандидати за общински съветници или кметове, партиите, коалициите и лицата, които представляват инициативните комитети, регистрирали кандидати за съответния вид избор. Редът за обжалване на изборните резултати и последиците от обжалването са уредени в раздел ХІ, чл. 459 и сл. на Изборния кодекс.

28.10.2015

Съобщение

Заседанието на Централната избирателна комисия, насрочено на 28 октомври 2015 г., от 13,00 часа, се отлага поради приемането в ЦИК на изборните книжа от ОИК – Столична община.

Заседанието на Комисията ще започне след приключване на приемането на книжата.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 2967-МИ / 26.11.2015

    относно: жалба от Ангел Ангелов – управител на „ЯСТРЕБ – ИНВЕСТ“ ООД – гр. Елхово, срещу решение № 186 от 09.11.2015 г. на ОИК – Елхово

  • № 2966 / 26.11.2015

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент и за общински съветници и за кметове през 2011 г., избори за народни представители през 2014 г., избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. и избори за общински съветници и за кметове и национален референдум през 2015 г.

  • № 2965-МИ / 26.11.2015

    относно: предложение до Президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Гостилица, община Дряново, област Габрово

  • всички решения