С П И С Ъ К
на книжата за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Решение № 3429-ПВР/НР от 26 август 2016 г., Решение № 3449-НР от 7 септември 2016 г. и Решение № 3488-НР от 13 септември 2016 г.

Приложение № 1-НР Избирателен списък за национален референдум (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 243, чл. 251 и чл. 252 от ИК)
Приложение № 2-НР Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия за национален референдум (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 37, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 3-НР Избирателен списък за национален референдум в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 28, във вр. с чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 4-НР Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, за национален референдум (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. чл. 29, ал. 1 и 3, във вр. с чл. 9, ал. 6 и 9, чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 5-НР Избирателен списък за гласуване на плавателни съдове за национален референдум (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 30, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 6-НР Списък за гласуване извън страната за национален референдум (по чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 6 във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК, във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 7-ПВР/НР Декларация от лицата, предложени за членове на РИК (по чл. 60, ал. 3, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 8-ПВР/НР Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 9-НР Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум (чл. 38, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 10-ПВР/НР Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изречение 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 11-ПВР/НР Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 12-ПВР/НР Заявление – декларация за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден (по чл. 315, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 13-ПВР/НР Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 14-ПВР/НР Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 15-ПВР/НР Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 16-ПВР/НР Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 17-ПВР/НР Удостоверение за изключване от списъка на заличените лица №....../...... г. (чл. 40, ал. 2 от ИК във връзка с чл. 38 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 18-ПВР/НР Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 19-ПВР/НР Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 34 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 20-ПВР/НР Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 35, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 21-ПВР/НР Заявление за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 и чл. 307 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 22-ПВР/НР Декларация (по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 307 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 23-ПВР/НР Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 24-ПВР/НР Удостоверение от ЦИК за член РИК (по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 25-ПВР/НР Удостоверение от ЦИК за член СИК извън страната (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 26-ПВР/НР Удостоверение от ЦИК за член СИК в страната (чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 27-ПВР/НР Удостоверение от РИК за член на СИК (чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 28-ПВР/НР Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдател/и на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за ......г. (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 29-ПВР/НР Заявление до ЦИК за регистрация на наблюдатели от българска неправителствена организация за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за ... г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 30-ПВР/НР Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 31-ПВР/НР Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 32-ПВР/НР Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6.11.2016 г. (по чл. 113 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 33-ПВР/НР Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 34-ПВР/НР Удостоверение за чуждестранен наблюдател (по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 35-НР Заявление до ЦИК за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в деня на националния референдум (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 36-НР Регистър на ЦИК на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в деня на националния референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 37-НР Регистър на ЦИК (За публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в деня на националния референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 38-НР Удостоверение за анкетьор при произвеждане на национален референдум (по чл. 203, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 39-НР Заявление до ЦИК за регистрация на инициативен комитет за участие в национален референдум (по чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 151, ал. 3, чл. 152, т. 1, б. „а“, чл. 153 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 40-НР Списък на гласоподавателите в подкрепа на регистрацията на инициативен комитет по въпросите на национален референдум (чл. 320 във вр. с чл. 153, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 16 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 41-НР Декларация от член на инициативен комитет, за национален референдум (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл.42, ал. 1 от Конституцията на РБ във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 42-НР Удостоверение на ЦИК за регистрация на инициативен комитет при произвеждане на национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 43-НР Регистър на ЦИК на инициативните комитети в национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 13 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 44-НР Заявление до ЦИК за регистрация от партия/коалиция, ползваща се от разпоредбата на чл. 16, ал. 2, изречение второ, от ЗПУГДВМС (по чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 45-НР Заявление до ЦИК за регистрация на партия в национален референдум (по чл. 132, ал. 1 и чл. 133 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 46-НР Заявление до ЦИК за регистрация на коалиция в национален референдум (по чл. 140 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 47-НР Списък на гласоподаватели в подкрепа за регистрация на партия/коалиция в национален референдум (по чл. 133, ал. 3, т. 5/чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 48-НР Удостоверение на ЦИК за регистрация на партия в национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 49-НР Удостоверение на ЦИК за регистрация на коалиция в национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 50-НР Регистър на ЦИК на партиите в националния референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 51-НР Регистър на ЦИК на коалициите в националния референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
Приложение № 52-НР Списък за допълнително вписване на придружителите в национален референдум (чл. 236, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 53-НР Протокол за предаване и приемане на избирателния списък при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 54-НР Протокол за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във вр. с чл. 37, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 55-НР Протокол за предаване и приемане на избирателен списък за гласуване в лечебно заведение/дом за стари хора/специализирана институция/място за изтърпяване лишаване от свобода и за задържане при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във вр. с чл. 28 и чл. 29 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 56-НР Протокол за предаване от ръководител на ДКП на СИК извън страната на списък за гласуване в националния референдум на 6 ноември 2016 г. (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 57-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на СИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 58-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на ПСИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 и 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 59-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на СИК извън страната при произвеждане на национален референдум (по чл. 217 във вр. с чл. 215, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 60-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от РИК на капитана на плавателен съд при произвеждане на национален референдум (по чл. 216 във вр. с чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 61-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от капитана на плавателен съд на СИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 216 във вр. с чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 62-НР Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 274 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 63-НР Списък на лицата, получили от СИК/РИК копие от подписания протокол за установяване на резултатите от гласуването в националния референдум ((по чл. 283 във вр. с чл. 100, ал. 1, т. 8/по чл. 294 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 25 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 64-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация при произвеждане на национален референдум (по чл. 287, ал. 7 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 65-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от РИК на ЦИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 296, ал. 3 от ИК във вр. с чл. 21, ал. 3 и 4 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 66-НР Образец на плик за гласуване в националния референдум
Приложение № 67-НР Образец на бюлетина за гласуване в националния референдум
Приложение № 69-НР Протокол на Секционната избирателна комисия за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Приложение № 70-НР Протокол на Секционната избирателна комисия за гласуване извън страната за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Приложение № 71-НР Протокол на Районна избирателна комисия за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Поправено с Решение № 3520-НР от 16.09.2016 г.
Приложение № 71-НР Протокол на Районна избирателна комисия за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Поправено с Решение № 3531-НР от 17.09.2016 г.
Приложение № 71-НР Протокол на Районна избирателна комисия за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Приложение № 93-ПВР/НР Протокол за предаване и приемане на торбата с протокола на СИК и списъците за гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България (по чл. 286, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Календар

Решения

  • № 5113 / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения на Областна администрация – Софийска област, в които се съхраняват книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите членове на Европейския парламент от Република България през 2007 г., от националния референдум през 2013 г., от изборите за народни представители през 2009 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2006 г., от изборите за народни представители през 2005 г. и от изборите за народни представители през 2001 г., с цел предоставяне на Държавна агенция „Архиви“

  • № 5112- ПВР/НР/МИ / 14.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в административна сграда на община Девня, област Варна, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г., избори за общински съветници и кметове и национален референдум през 2015 г.

  • № 5111-ЕП/НС / 07.08.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Горна Оряховица, област Велико Търново, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2014 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за народни представители през 2017 г. и от националния референдум през 2013 г.

  • всички решения