С П И С Ъ К
на книжата за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Решение № 3429-ПВР/НР от 26 август 2016 г., Решение № 3449-НР от 7 септември 2016 г. и Решение № 3488-НР от 13 септември 2016 г.

Приложение № 1-НР Избирателен списък за национален референдум (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 и чл. 243, чл. 251 и чл. 252 от ИК)
Приложение № 2-НР Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия за национален референдум (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 37, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 3-НР Избирателен списък за национален референдум в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 28, във вр. с чл. 9, ал. 6 и 8, чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 4-НР Избирателен списък за гласуване в места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, за национален референдум (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. чл. 29, ал. 1 и 3, във вр. с чл. 9, ал. 6 и 9, чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 5-НР Избирателен списък за гласуване на плавателни съдове за национален референдум (по чл. 8 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 30, във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6, чл. 243 и чл. 251 от ИК)
Приложение № 6-НР Списък за гласуване извън страната за национален референдум (по чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 6 във вр. с чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 243 и чл. 251 от ИК, във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 7-ПВР/НР Декларация от лицата, предложени за членове на РИК (по чл. 60, ал. 3, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 8-ПВР/НР Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 9-НР Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум (чл. 38, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 10-ПВР/НР Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изречение 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 11-ПВР/НР Заявление за вписване в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 12-ПВР/НР Заявление – декларация за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден (по чл. 315, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 13-ПВР/НР Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 14-ПВР/НР Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 15-ПВР/НР Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 16-ПВР/НР Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (по чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6, чл. 233, чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 17-ПВР/НР Удостоверение за изключване от списъка на заличените лица №....../...... г. (чл. 40, ал. 2 от ИК във връзка с чл. 38 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 18-ПВР/НР Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 19-ПВР/НР Удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 34 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 20-ПВР/НР Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на ...... г. (по чл. 35, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 21-ПВР/НР Заявление за гласуване в секция извън страната (по чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 и чл. 307 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 22-ПВР/НР Декларация (по чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 307 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 23-ПВР/НР Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 24-ПВР/НР Удостоверение от ЦИК за член РИК (по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 25-ПВР/НР Удостоверение от ЦИК за член СИК извън страната (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 26-ПВР/НР Удостоверение от ЦИК за член СИК в страната (чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 27-ПВР/НР Удостоверение от РИК за член на СИК (чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 28-ПВР/НР Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдател/и на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за ......г. (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 29-ПВР/НР Заявление до ЦИК за регистрация на наблюдатели от българска неправителствена организация за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за ... г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 30-ПВР/НР Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 31-ПВР/НР Искане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ИК (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 32-ПВР/НР Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6.11.2016 г. (по чл. 113 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 33-ПВР/НР Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 34-ПВР/НР Удостоверение за чуждестранен наблюдател (по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 35-НР Заявление до ЦИК за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в деня на националния референдум (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 36-НР Регистър на ЦИК на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в деня на националния референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 37-НР Регистър на ЦИК (За публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в деня на националния референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 38-НР Удостоверение за анкетьор при произвеждане на национален референдум (по чл. 203, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 39-НР Заявление до ЦИК за регистрация на инициативен комитет за участие в национален референдум (по чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 151, ал. 3, чл. 152, т. 1, б. „а“, чл. 153 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 40-НР Списък на гласоподавателите в подкрепа на регистрацията на инициативен комитет по въпросите на национален референдум (чл. 320 във вр. с чл. 153, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 16 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 41-НР Декларация от член на инициативен комитет, за национален референдум (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и по чл. 153, ал. 4, т. 4 от ИК, във вр. с чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС и чл.42, ал. 1 от Конституцията на РБ във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 42-НР Удостоверение на ЦИК за регистрация на инициативен комитет при произвеждане на национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 43-НР Регистър на ЦИК на инициативните комитети в национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 13 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 44-НР Заявление до ЦИК за регистрация от партия/коалиция, ползваща се от разпоредбата на чл. 16, ал. 2, изречение второ, от ЗПУГДВМС (по чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 45-НР Заявление до ЦИК за регистрация на партия в национален референдум (по чл. 132, ал. 1 и чл. 133 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 46-НР Заявление до ЦИК за регистрация на коалиция в национален референдум (по чл. 140 от ИК във вр. с чл. 16, ал. 2 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 47-НР Списък на гласоподаватели в подкрепа за регистрация на партия/коалиция в национален референдум (по чл. 133, ал. 3, т. 5/чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 48-НР Удостоверение на ЦИК за регистрация на партия в национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 49-НР Удостоверение на ЦИК за регистрация на коалиция в национален референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 50-НР Регистър на ЦИК на партиите в националния референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 51-НР Регистър на ЦИК на коалициите в националния референдум (по чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
Приложение № 52-НР Списък за допълнително вписване на придружителите в национален референдум (чл. 236, ал. 2 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 53-НР Протокол за предаване и приемане на избирателния списък при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 54-НР Протокол за предаване и приемане на списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във вр. с чл. 37, ал. 4 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 55-НР Протокол за предаване и приемане на избирателен списък за гласуване в лечебно заведение/дом за стари хора/специализирана институция/място за изтърпяване лишаване от свобода и за задържане при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във вр. с чл. 28 и чл. 29 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 56-НР Протокол за предаване от ръководител на ДКП на СИК извън страната на списък за гласуване в националния референдум на 6 ноември 2016 г. (по чл. 217 във връзка с чл. 215, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 57-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на СИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 58-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на ПСИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 и 3 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 59-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на СИК извън страната при произвеждане на национален референдум (по чл. 217 във вр. с чл. 215, ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 60-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от РИК на капитана на плавателен съд при произвеждане на национален референдум (по чл. 216 във вр. с чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 61-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от капитана на плавателен съд на СИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 216 във вр. с чл. 215, ал. 4 във вр. с ал. 1 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 62-НР Протокол за предаване на сгрешени формуляри и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 274 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 63-НР Списък на лицата, получили от СИК/РИК копие от подписания протокол за установяване на резултатите от гласуването в националния референдум ((по чл. 283 във вр. с чл. 100, ал. 1, т. 8/по чл. 294 във вр. с чл. 72, ал. 1, т. 25 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 64-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация при произвеждане на национален референдум (по чл. 287, ал. 7 от ИК във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 65-НР Протокол за предаване и приемане на книжа и материали от РИК на ЦИК при произвеждане на национален референдум (по чл. 296, ал. 3 от ИК във вр. с чл. 21, ал. 3 и 4 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)
Приложение № 66-НР Образец на плик за гласуване в националния референдум
Приложение № 67-НР Образец на бюлетина за гласуване в националния референдум
Приложение № 69-НР Протокол на Секционната избирателна комисия за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Приложение № 70-НР Протокол на Секционната избирателна комисия за гласуване извън страната за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Приложение № 71-НР Протокол на Районна избирателна комисия за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Поправено с Решение № 3520-НР от 16.09.2016 г.
Приложение № 71-НР Протокол на Районна избирателна комисия за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Поправено с Решение № 3531-НР от 17.09.2016 г.
Приложение № 71-НР Протокол на Районна избирателна комисия за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.
Приложение № 93-ПВР/НР Протокол за предаване и приемане на торбата с протокола на СИК и списъците за гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали от СИК извън страната на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България (по чл. 286, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения