Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3520-НР
София, 16 септември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Приложение № 71-НР към Решение № 3488-НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Приложение № 71-НР към Решение № 3488-НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

– в т. 6.3., буква „в“, текстът „брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса“ да се чете „брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса“;

– в контролата след т. 6.3. текстът „За всеки един от въпросите 5.1., 5.2. и 5.3.: Сумата от числата по букви „а“, „б“ и „в“ и числото по т. 6 трябва да е равно на числото по т. 3“ да се чете: „За всеки един от въпросите 6.1., 6.2. и 6.3.: Сумата от числата по букви „а“, „б“ и „в“ и числото по т. 7 трябва да е равно на числото по т. 3“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3488-НР/

3531-НР/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения