Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3488-НР
София, 13 септември 2016 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образци на книжа № 69-НР, № 70-НР и № 71-НР за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Указ № 279 от 08.08.2016 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образци на книжа за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. – 3 на брой, с номера от № 69-НР до № 71-НР включително, съгласно приложението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3520-НР/

3531-НР/

Календар

Решения