Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3449-НР
София, 7 септември 2016 г.

ОТНОСНО: утвърждаване образци на книжа за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание  § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Указ № 279 от 08.08.2016 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 65 от 19.08.2016 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Утвърждава образци на книжа за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. – 40 на брой, с номера от № 1-НР до № 6-НР включително, № 9-НР и от № 35-НР до № 67-НР включително, съгласно приложението.
 2. Образците на книжата по т. 1 се прилагат заедно с образците на общи изборни книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г., приети с т. 2 на Решение № 3429-ПВР/НР от 26 август 2016 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1023-МР / 02.12.2021

  относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

 • всички решения