1. Относно ползване на отпуск от членовете на Общинските избирателни комисии

  Разпоредбата на чл. 84 ИК урежда ползването на отпуск от членовете на ОИК единствено и само за времето, необходимо за участието им в комисията. Въпросът дали това време предполага ползване на отпуск, е въпрос на решение, което се взема от членовете на ОИК и техните работодатели, респективно органа по назначаване.

  В този смисъл не съществува задължение членовете на ОИК да излязат в отпуск за времето, необходимо за участието им в комисията, независимо дали работят по служебно или по трудово правоотношение, ако това не съставлява пречка за изпълнение на трудовите или служебните им задължения и при условие, че ще изпълняват надлежно функциите си като членове на ОИК.

 2. Относно регистрация на независим кандидат

  Съгласно разпоредбата на чл. 413 от Изборния кодекс един инициативен комитет може да предложи за регистриране в общинската избирателна комисия само един независим кандидат за общински съветник. Същото се отнася и по отношение на независимите кандидати за кмет на община, район или кметство.

 3. Какво означава принципа на уседналост за български граждани и може ли да гласува в изборите за общински съветници и за кметове в съответната община избирател, който има само настоящ адрес преди 26 април 2019 г. в същата община? 

  Право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1 ИК. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 396 е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община или кметство не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите (26 април 2019 г.).

  Ако избирателят има адресна регистрация само по настоящ адрес в съответната община или кметство преди 26 април 2019 г., ще може да гласува за общински съветници и за кметове в тази община или кметство, ако подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в съответната общинска/районна администрация или кметство (Приложение № 13-МИ) не по-късно от 12 октомври 2019 г. Избирателят може да подаде електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната общинска/районна администрация или кметство.

 4. Може ли за член на общинска избирателна комисия (ОИК) да бъде назначено лице, което няма постоянен и настоящ адрес в общината, в която ще работи комисията? 

  За член на ОИК може да бъде предложено и назначено лице, което няма постоянен и настоящ адрес в общината, в която ще работи съответната комисия. В този случай съответният член на ОИК ще може да гласува само в секцията, в която е вписан в избирателния списък.

 5. Могат ли членовете на СИК и охраната да гласуват в секция, в която работят?

  Членовете на СИК и охраната,  които работят в секция, различна от постоянния им адрес, и не са вписани в избирателния й списък, могат да гласуват там само ако адресната им регистрация към 26 април 2019 г. е на територията на същата община.

  Ако се произвеждат и избори за кмет на кметство/район членовете на СИК и охраната, посочени в изречение първо, гласуват за кмет на кметство/район, само ако адресната им регистрация е в кметството/района. Ако регистрацията на посочените лица не е на територията на кметството/района, те гласуват само за общински съветници и за кмет на община.

 6. При какви условия лице, което фигурира в списъка на заличените лица, може да бъде дописано в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата)?

  Дописването в допълнителната страница на избирателния списък се допуска, само ако постоянният адрес на лицето е на територията на същата община и след проверка дали лицето не фигурира в списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ).

  Ако лицето фигурира в списъка на заличените лица, дописване е допустимо само след представяне на удостоверение по чл. 40 от ИК, издадено от кмета на общината/района/кметството/кметския наместник (Приложение № 14-МИ) и на декларация, че не е гласувало и няма да гласува на друго място (Приложение № 15-МИ). Ако лицето не представи удостоверение по чл. 40 от ИК и декларацията, не се дописва в избирателния списък и не се допуска да гласува.

 7. Как се регистрира местна коалиция? Какъв е нейният състав и допустимо ли е той да бъде различен от коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия?

  Местните коалиции се регистрират в общинските избирателни комисии (ОИК) по реда на чл. 148 ИК и могат да имат състав, различен от коалициите, регистрирани в ЦИК.

  Общинската избирателна комисия извършва регистрацията на местната коалиция въз основа на решение за регистрация на ОИК (Приложение № 45-МИ), към което се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, в срок до 16 септември 2019 г.

  В състава на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. могат да участват само регистрирани в Централната избирателна комисия партии и коалиции.

 8. Възможно ли е български граждани, пребиваващи постоянно или временно извън страната на 27 октомври 2019 г. да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове?

  Изборният кодекс не допуска, пребиваващи постоянно или временно извън страната български граждани да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за на 27 октомври 2019 г., в съответната държава. В тези избори избирателни секции извън страната не се образуват.

 9. Могат ли членовете на инициативен комитет за издигане на кандидат за независим кмет да участват в кандидатска листа на местна коалиция?

  Законовата забрана за съвместяването на посочените качества се съдържа в чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс.

  По-подробна уредба ще се съдържа в принципните решения, които Централната избирателна комисия предстои да вземе и които ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЦИК.

 10. Ако кандидатите за кмет на кметство са само двама, трябва ли да има балотаж между двамата при положение, че единия е победител на първия тур?

  При определяне на резултатите от гласуването за кмет кандидат може да бъде избран, само ако е получил повече от половината от действителните гласове.

  В описания по-горе казус е възможно получилият повече гласове кандидат да не е постигнал изискването да е получил „повече от половината действителни гласове“, тъй като действителни са и гласовете, отбелязани в квадратчето „Не подкрепям никого“. В такъв случай ще се проведе втори тур, в който ще участват и двамата регистрирани кандидати и за избран ще бъде обявен кандидатът, получил повече действителни гласове.

 11. На кого и в какъв размер се предоставят медийни пакети в предстоящите избори общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  По аргумент разпоредбата на чл. 178, ал. 1 от Изборния кодекс държавата не предоставя медийни пакети за изборите за общински съветници и за кметове.

 12. Може ли на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. да се гласува с удостоверение за гласуване на друго място и на кои категории лица се издава такова?

  По аргумент разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Изборния кодекс на изборите за общински съветници и за кметове не се издава удостоверение за гласуване на друго място.

 13. Може ли общинската администрация да откаже да приеме архива на Общинската избирателна комисия с мандат 2015-2019 г.?

  Общинската администрация няма основание да откаже да приеме документите и печатите на ОИК с мандат 2015-2019 г., които са налични при предаването, съответно да откаже да подпише приемо-предавателния протокол, в който материалите са описани.

 14. Може ли избирател да бъде член едновременно на инициативен комитет за кандидат за кмет и на друг инициативен комитет за кандидат за общински съветник?

  Всеки избирател може да участва само в един-единствен инициативен комитет.

  На конкретно зададения въпрос за местните избори през 2019 г., избирател не може да бъде член едновременно на инициативен комитет за кандидат за кмет и член на втори комитет – за кандидат за общински съветник.

  Освен това, членът на инициативния комитет не може да бъде кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или друг инициативен комитет, член на избирателно комисия, анкетьор и придружител.

 15. По какъв ред и кога инициативните комитети (ИК) събират подписи от избиратели в подкрепа на регистрация на независим кандидат за общински съветник или за кмет от общинската избирателна комисия (ОИК)?

  Подписите в Списък за подкрепа на регистрацията на независим кандидат за общински съветник или за кмет (Приложение № 67-МИ изборна книга) се събират след регистрация на ИК в ОИК съгласно Решение № 973-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК. Общинските избирателни комисии приемат документи за регистрация на ИК всеки календарен ден до 16 септември 2019 г. включително, като определят началната дата и час за това, които се обявяват на публично място и на интернет страницата им.

  Подписите се събират от съответния ИК само в периода от регистрацията му в ОИК (не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден) до внасяне на заявлението за регистрация на кандидата за общински съветник или за кмет в ОИК (не по-късно от 24 септември 2019 г. – 32 дни преди изборния ден).

 16. По какъв ред се подава заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес?

  Избирателят може да подаде заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) в общинската или районна администрация или кметство по настоящия си адрес не по-късно от 12 октомври 2019 г. лично и саморъчно, както и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

  Не се допуска подаване на същото заявление по пощата, факс или чрез куриер, както и чрез пълномощник.

 17. Може ли да се регистрира местна коалиция с наименование „Разлог, събуди се“?

  Наименованието или абревиатурата на местна коалиция може да съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция. По-конкретно на поставения от Вас въпрос местната коалиция не може да носи наименование „Разлог, събуди се“.

 18. Възможно ли е наименованието или абревиатурата на местна коалиция да е различно от наименованието или абревиатурата на някоя от съдържащите се в нея партии или коалиции?

  Местната коалиция не може да носи наименование или абревиатура, различно от наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.

 19. Когато някои от съставните партии и коалиции на местна коалиция имат печат, заявен при регистрацията им в ЦИК, следва ли този печат да се положи на решението за образуване на местната коалиция, задължително?

  Съгласно текста в раздел ІV, т. 8 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК решението за образуване на местна коалиция задължително се подпечатва с печатите на партиите, които я образуват, доколкото всяка регистрирана политическа партия притежава надлежен печат. Ако има свой печат, местна структура на политическа партия може с него да подпечата решението за образуване на местна коалиция.

  Визираното изключение в посочения по-горе текст е само за коалиции. Ако коалиция има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция.
  Ако коалиция няма печат, в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат.

 20. Изисква ли се да се представи удостоверение за актуална банкова сметка към заявление за регистрация на партия или местна коалиция в съответната общинска избирателна комисия и може ли да се представи заверено копие на същото?

  За регистрация на партия за участие в изборите за общински съветници и за кметове в общинска избирателна комисия по реда на чл. 147, ал. 1 ИК не се изисква към съответното заявление да се представи удостоверение за актуална банкова сметка по която ще се обслужва предизборната кампания.

  За регистрация на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове в общинска избирателна комисия на основание чл. 148, ал. 5, т. 6 ИК се изисква към съответното заявление да се приложи удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. За всяка местна коалиция се изисква отделна банкова сметка.

  При регистрация на партиите в Централната избирателна комисия и местните коалиции в общинските избирателни комисии следва да се представи оригинал или заверено копие на удостоверението за банкова сметка, съответно по чл. 133, ал. 3, т. 7 и чл. 148, ал. 5, т. 6 ИК.

 21. Може ли член на общинска избирателна комисия в една община да е кандидат за кмет или общински съветник в друга община.

  По аргумент от разпоредбата на чл. 3, ал. 3 ИК член на общинска избирателна комисия не може да бъде кандидат нито за общински съветник, нито за кмет както в същата, така и в друга община.

 22. Къде може да гласува и може ли да се кандидатира в изборите за общински съветници и за кметове избирател, който е променил постоянният и настоящият си адрес в различни общини на Република България след 26 април 2019 г.

  В случай че предишният и новият Ви адрес са на територията на различни общини, имате право да гласувате в секцията по предишния Ви адрес, където сте вписан в избирателния списък и не може да се кандидатирате за общински съветник или за кмет за тези избори на предишния и на новия Ви адрес.

 23. Мога ли да гласувам в помещение на партерния етаж в училището, в което ще се произвеждат изборите, тъй като съм трудно подвижна?

  Вашата общинска избирателна комисия не по-късно от 19 октомври 2019 г. следва да е оповестила по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден. Същото следва да е качено и на интернет страницата на общинската избирателна комисия. В обявлението трябва да има посочен телефон и адрес, на който бихте могли да направите заявка за оказването Ви на помощ в изборния ден.

  Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горните етажи, какъвто е Вашият случай, общинската избирателна комисия с решение определя секция на първия етаж (партера), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Вие бихте могли да гласувате в такава секция, която следва да е обозначена чрез поставена табела, указваща допълнителното й предназначение. За да гласувате в така определената секция, ще бъдете вписана в допълнителната страница на избирателния списък в секцията и ще е необходимо да попълните декларация по образец (Приложение № 81-МИ от изборните книжа), че не сте гласувала и няма да гласувате на друго място.

 24. Имат ли право баща и син/дъщеря или майка и син/дъщеря да участват в една и съща секционна избирателна комисия?

  По аргумент на разпоредбата на чл. 96 ИК във връзка с чл. 66, ал. 2 ИК членовете в една и съща секционна избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

 25. Член на СИК съм. Искам да попитам как се удостоверява, че съм бил при получаването на материалите за изборите и бюлетините от кметството? Как и кога се получават допълнителните възнаграждения за нареждането на помещението за гласуване и за присъствие на обучението?

  С Решение № 659-МИ от 23.08.2019 г. на ЦИК са уредени всички въпроси, свързани с възнагражденията на членовете на СИК, включително и начина за удостоверяване на участието в обучението, при получаване на изборните книжа и материали, подреждането на помещението за гласуване и предаването на протоколите и книжата след изборния ден.

 26. Какъв документ се прилага към заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ от изборните книжа), за да се докажат трайни увреждания, които не позволяват на избирателя да упражни правото си на глас по постоянния си адрес?

  Избирател, който желае да гласува с подвижна избирателна кутия по постоянния си адрес, може да докаже наличие на трайни увреждания, които не му позволяват да упражни правото си на глас в изборното помещение по постоянния си адрес само с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното му състояние, която установява, че заболяването е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

 27. Могат ли избирателите със служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“ да подават заявление за гласуване по настоящия си адрес и на кой адрес трябва да бъдат включени в избирателния списък?

  Срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес изтече на 12.10.2019 г. Относно гласуването на избиратели със служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“ можете да се запознаете с Решение № 1137-МИ от 19.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, което ще намерите на интернет страницата на комисията.

 28. По какъв начин и ред избирател, желаещ да гласува с подвижна избирателна кутия упълномощава лице, което да подаде от негово име заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия?

  Редът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия можете да намерите в Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на Централната избирателна комисия, което ще намерите на интернет страницата на комисията.

 29. Къде мога да се запозная с кандидатските листи на партиите и коалициите?

  От интернет страницата на Централната избирателна комисия можете да влезете в интернет страницата на всяка една общинска избирателна комисия, където в рубриката „Регистри“ са качени всички кандидатски листи.

 30. Има ли право баща на кандидат за кмет на село да бъде член на ПСИК в същото село?

  Съгласно чл. 96 във връзка с чл. 66 ИК член на СИК/ПСИК не може да бъде съпруг на кандидат в изборите за общински съветници и за кметове. Няма пречка член на СИК да е в родствени отношения по права линия с кандидат.

 31. Член на СИК в село „Х“, който е включен в списък по настоящ адрес в село „Y“, може ли да гласува за кмет на община и общински съветници в секцията, където лицето е заето в произвеждането на избори като член на СИК (село „Х“)?

  Член на СИК, който е включен в избирателен списък по настоящ адрес за гласуване в село „Y“, може да гласува в СИК, на която е член в село „Х“ за общински съветници и за кмет на община, при условие, че селата „Y“ и „Х“ са в обхвата на една и съща община. Този член на СИК няма да може да гласува за кмет на село „Х“.

 32. Може ли при единствен регистриран кандидат за кмет на първия тур да няма избран кмет? В този случай при какви условия кандидатът може да бъде избран на втория тур?

  Възможно е единственият кандидат за кмет на първия тур да не получи повече от половината от действителните гласове, предвид възможността на избирателя да гласува в интегралната бюлетина с квадратчето „Не подкрепям никого“. В този случай на първия тур няма избран кмет.

  На втория тур единственият кандидат за кмет ще бъде избран независимо от броя на действителните гласове, които е получил, ако е различен от нула.

 33. Кой може да бъде придружител на избирател с увредено зрение, с увреден слух, или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуване?

  Придружител по смисъла на Изборния кодекс може да бъде всяко лице, което притежава лична карта или удостоверение за пребиваване, в т.ч. непълнолетно лице или гражданин на друга държава.

  Едно лице може да бъде придружител на не повече от двама избиратели, нуждаещи се от придружител.

  Данните на придружителя се вписват в списъка за допълнително вписване на придружителите от секционната избирателна комисия, след което придружителят се подписва.

  Придружителят не може да бъде застъпник, представител на инициативен комитет, партия или коалиция, наблюдател, кандидат, член на избирателна комисия, анкетьор или в друго подобно качество.

 34. Може ли на втори тур на изборите за кмет да гласувам по постоянния си адрес, при условие че на първия тур съм гласувал по настоящия си адрес?

  На втория тур на изборите за кмет не може да гласувате в секцията по постоянния Ви адрес, тъй като сте подал заявление за гласуване по настоящия Ви адрес, което е валидно и за втория тур на изборите. С подаването на заявлението Вие автоматично сте заличен от избирателния списък в секцията по постоянния Ви адрес.

 35. Бях кандидат за общински съветник на изборите на 27 октомври 2019 г. Може ли на втори тур на изборите за кмет да бъда назначен за член на секционна избирателна комисия в съответната община?

  Не може да бъде назначен за член на секционна избирателна комисия за втория тур на изборите за кмет кандидат за общински съветник, който е избран за такъв на изборите на 27 октомври 2019 г.

  Кандидат за общински съветник, който не е избран за такъв на изборите на 27 октомври 2019 г. може да бъде назначен за член на СИК на втория тур на изборите за кмет.

Календар

Решения

 • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3324-МИ / 18.05.2024

  относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

 • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

  относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

 • всички решения