1. Относно ползване на отпуск от членовете на Общинските избирателни комисии

   Разпоредбата на чл. 84 ИК урежда ползването на отпуск от членовете на ОИК единствено и само за времето, необходимо за участието им в комисията. Въпросът дали това време предполага ползване на отпуск, е въпрос на решение, което се взема от членовете на ОИК и техните работодатели, респективно органа по назначаване.

   В този смисъл не съществува задължение членовете на ОИК да излязат в отпуск за времето, необходимо за участието им в комисията, независимо дали работят по служебно или по трудово правоотношение, ако това не съставлява пречка за изпълнение на трудовите или служебните им задължения и при условие, че ще изпълняват надлежно функциите си като членове на ОИК.

  2. Относно регистрация на независим кандидат

   Съгласно разпоредбата на чл. 413 от Изборния кодекс един инициативен комитет може да предложи за регистриране в общинската избирателна комисия само един независим кандидат за общински съветник. Същото се отнася и по отношение на независимите кандидати за кмет на община, район или кметство.

  3. Какво означава принципа на уседналост за български граждани и може ли да гласува в изборите за общински съветници и за кметове в съответната община избирател, който има само настоящ адрес преди 26 април 2019 г. в същата община? 

   Право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1 ИК. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 396 е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община или кметство не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите (26 април 2019 г.).

   Ако избирателят има адресна регистрация само по настоящ адрес в съответната община или кметство преди 26 април 2019 г., ще може да гласува за общински съветници и за кметове в тази община или кметство, ако подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в съответната общинска/районна администрация или кметство (Приложение № 13-МИ) не по-късно от 12 октомври 2019 г. Избирателят може да подаде електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната общинска/районна администрация или кметство.

  4. Може ли за член на общинска избирателна комисия (ОИК) да бъде назначено лице, което няма постоянен и настоящ адрес в общината, в която ще работи комисията? 

   За член на ОИК може да бъде предложено и назначено лице, което няма постоянен и настоящ адрес в общината, в която ще работи съответната комисия. В този случай съответният член на ОИК ще може да гласува само в секцията, в която е вписан в избирателния списък.

  5. Могат ли членовете на СИК и охраната да гласуват в секция, в която работят?

   Членовете на СИК и охраната,  които работят в секция, различна от постоянния им адрес, и не са вписани в избирателния й списък, могат да гласуват там само ако адресната им регистрация към 26 април 2019 г. е на територията на същата община.

   Ако се произвеждат и избори за кмет на кметство/район членовете на СИК и охраната, посочени в изречение първо, гласуват за кмет на кметство/район, само ако адресната им регистрация е в кметството/района. Ако регистрацията на посочените лица не е на територията на кметството/района, те гласуват само за общински съветници и за кмет на община.

  6. При какви условия лице, което фигурира в списъка на заличените лица, може да бъде дописано в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата)?

   Дописването в допълнителната страница на избирателния списък се допуска, само ако постоянният адрес на лицето е на територията на същата община и след проверка дали лицето не фигурира в списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ).

   Ако лицето фигурира в списъка на заличените лица, дописване е допустимо само след представяне на удостоверение по чл. 40 от ИК, издадено от кмета на общината/района/кметството/кметския наместник (Приложение № 14-МИ) и на декларация, че не е гласувало и няма да гласува на друго място (Приложение № 15-МИ). Ако лицето не представи удостоверение по чл. 40 от ИК и декларацията, не се дописва в избирателния списък и не се допуска да гласува.

  7. Как се регистрира местна коалиция? Какъв е нейният състав и допустимо ли е той да бъде различен от коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия?

   Местните коалиции се регистрират в общинските избирателни комисии (ОИК) по реда на чл. 148 ИК и могат да имат състав, различен от коалициите, регистрирани в ЦИК.

   Общинската избирателна комисия извършва регистрацията на местната коалиция въз основа на решение за регистрация на ОИК (Приложение № 45-МИ), към което се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, в срок до 16 септември 2019 г.

   В състава на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. могат да участват само регистрирани в Централната избирателна комисия партии и коалиции.

  8. Възможно ли е български граждани, пребиваващи постоянно или временно извън страната на 27 октомври 2019 г. да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове?

   Изборният кодекс не допуска, пребиваващи постоянно или временно извън страната български граждани да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за на 27 октомври 2019 г., в съответната държава. В тези избори избирателни секции извън страната не се образуват.

  9. Могат ли членовете на инициативен комитет за издигане на кандидат за независим кмет да участват в кандидатска листа на местна коалиция?

   Законовата забрана за съвместяването на посочените качества се съдържа в чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс.

   По-подробна уредба ще се съдържа в принципните решения, които Централната избирателна комисия предстои да вземе и които ще бъдат публикувани на интернет страницата на ЦИК.

  10. Ако кандидатите за кмет на кметство са само двама, трябва ли да има балотаж между двамата при положение, че единия е победител на първия тур?

   При определяне на резултатите от гласуването за кмет кандидат може да бъде избран, само ако е получил повече от половината от действителните гласове.

   В описания по-горе казус е възможно получилият повече гласове кандидат да не е постигнал изискването да е получил „повече от половината действителни гласове“, тъй като действителни са и гласовете, отбелязани в квадратчето „Не подкрепям никого“. В такъв случай ще се проведе втори тур, в който ще участват и двамата регистрирани кандидати и за избран ще бъде обявен кандидатът, получил повече действителни гласове.

  11. На кого и в какъв размер се предоставят медийни пакети в предстоящите избори общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

   По аргумент разпоредбата на чл. 178, ал. 1 от Изборния кодекс държавата не предоставя медийни пакети за изборите за общински съветници и за кметове.

  12. Може ли на предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. да се гласува с удостоверение за гласуване на друго място и на кои категории лица се издава такова?

   По аргумент разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Изборния кодекс на изборите за общински съветници и за кметове не се издава удостоверение за гласуване на друго място.

  13. Може ли общинската администрация да откаже да приеме архива на Общинската избирателна комисия с мандат 2015-2019 г.?

   Общинската администрация няма основание да откаже да приеме документите и печатите на ОИК с мандат 2015-2019 г., които са налични при предаването, съответно да откаже да подпише приемо-предавателния протокол, в който материалите са описани.

  14. Може ли избирател да бъде член едновременно на инициативен комитет за кандидат за кмет и на друг инициативен комитет за кандидат за общински съветник?

   Всеки избирател може да участва само в един-единствен инициативен комитет.

   На конкретно зададения въпрос за местните избори през 2019 г., избирател не може да бъде член едновременно на инициативен комитет за кандидат за кмет и член на втори комитет – за кандидат за общински съветник.

   Освен това, членът на инициативния комитет не може да бъде кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или друг инициативен комитет, член на избирателно комисия, анкетьор и придружител.

  15. По какъв ред и кога инициативните комитети (ИК) събират подписи от избиратели в подкрепа на регистрация на независим кандидат за общински съветник или за кмет от общинската избирателна комисия (ОИК)?

   Подписите в Списък за подкрепа на регистрацията на независим кандидат за общински съветник или за кмет (Приложение № 67-МИ изборна книга) се събират след регистрация на ИК в ОИК съгласно Решение № 973-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК. Общинските избирателни комисии приемат документи за регистрация на ИК всеки календарен ден до 16 септември 2019 г. включително, като определят началната дата и час за това, които се обявяват на публично място и на интернет страницата им.

   Подписите се събират от съответния ИК само в периода от регистрацията му в ОИК (не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден) до внасяне на заявлението за регистрация на кандидата за общински съветник или за кмет в ОИК (не по-късно от 24 септември 2019 г. – 32 дни преди изборния ден).

  16. По какъв ред се подава заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес?

   Избирателят може да подаде заявлението за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) в общинската или районна администрация или кметство по настоящия си адрес не по-късно от 12 октомври 2019 г. лично и саморъчно, както и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

   Не се допуска подаване на същото заявление по пощата, факс или чрез куриер, както и чрез пълномощник.

  17. Може ли да се регистрира местна коалиция с наименование „Разлог, събуди се“?

   Наименованието или абревиатурата на местна коалиция може да съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция. По-конкретно на поставения от Вас въпрос местната коалиция не може да носи наименование „Разлог, събуди се“.

  18. Възможно ли е наименованието или абревиатурата на местна коалиция да е различно от наименованието или абревиатурата на някоя от съдържащите се в нея партии или коалиции?

   Местната коалиция не може да носи наименование или абревиатура, различно от наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.

  19. Когато някои от съставните партии и коалиции на местна коалиция имат печат, заявен при регистрацията им в ЦИК, следва ли този печат да се положи на решението за образуване на местната коалиция, задължително?

   Съгласно текста в раздел ІV, т. 8 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК решението за образуване на местна коалиция задължително се подпечатва с печатите на партиите, които я образуват, доколкото всяка регистрирана политическа партия притежава надлежен печат. Ако има свой печат, местна структура на политическа партия може с него да подпечата решението за образуване на местна коалиция.

   Визираното изключение в посочения по-горе текст е само за коалиции. Ако коалиция има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция.
   Ако коалиция няма печат, в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат.

  20. Изисква ли се да се представи удостоверение за актуална банкова сметка към заявление за регистрация на партия или местна коалиция в съответната общинска избирателна комисия и може ли да се представи заверено копие на същото?

   За регистрация на партия за участие в изборите за общински съветници и за кметове в общинска избирателна комисия по реда на чл. 147, ал. 1 ИК не се изисква към съответното заявление да се представи удостоверение за актуална банкова сметка по която ще се обслужва предизборната кампания.

   За регистрация на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове в общинска избирателна комисия на основание чл. 148, ал. 5, т. 6 ИК се изисква към съответното заявление да се приложи удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. За всяка местна коалиция се изисква отделна банкова сметка.

   При регистрация на партиите в Централната избирателна комисия и местните коалиции в общинските избирателни комисии следва да се представи оригинал или заверено копие на удостоверението за банкова сметка, съответно по чл. 133, ал. 3, т. 7 и чл. 148, ал. 5, т. 6 ИК.

Календар

Решения

 • № 1165-МИ / 20.09.2019

  относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

 • № 1164-МИ / 20.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

 • № 1163-МИ / 20.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

 • всички решения