Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 935-МИ
София, 2 септември 2019 г.

ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия

1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

II. Ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

2. Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува на територията на всяко населено място на 12 октомври 2019 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място не по-късно от 26 април 2019 г.

3. Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) се подават до кмета на общината/кметството/кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и може да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към тях се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

4. Преценката дали едно лице отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК, въз основа на представените медицински документи.

5. Когато до 12 октомври 2019 г. са подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява ОИК за броя на подадените заявления. Общинската избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

6. Кметът на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, образува секция за гласуване с подвижна избирателна кутия с нарочна заповед и утвърждава номера й на 12 октомври 2019 г., както и насрочва (определя дата, място и час) консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на подвижна СИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия.

Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

7. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

8. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.

Ако някое от тези населени места е със статут на кметство, избирателите с адресна регистрация на територията на това кметство, гласуват и за кмет на кметството, което се отбелязва в графа „Забележки“ на избирателния списък – „Гласувал за кмет на кметство“.

ІII. Ред за образуване на секция с подвижна избирателна кутия в градовете с районно деление

9. На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват със заповед на кмета на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, съответно кмет на район за административен район.

10. Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е не по-малко от 10, се образува отделна избирателна секция за обслужване на избирателите от този административен район.

В избирателните списъци се включват имената на избирателите, които са подали заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) не по-късно от 5 дни преди изборния ден – 21 октомври 2019 г.

11. Когато на територията на отделно населено място в рамките на административния район са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, се образува отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за това населено място.

Ако това населено място е със статут на кметство, избирателите с адресна регистрация на територията на това кметство, гласуват и за кмет на кметството, което се отбелязва в графа „Забележки“ на избирателния списък – „Гласувал за кмет на кметство“.

IV. Териториален обхват на секция с подвижна избирателна кутия

12. Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината.

V. Назначаване състав на ПСИК

13. Когато консултации за съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК)  не са проведени едновременно с консултациите за назначаването на секционните избирателни комисии, същите се провеждат при кмета на общината по реда за провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии не по-късно от 14 октомври 2019 г. (12 дни преди изборния ден).

14. Предложението на кмета за състав на ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до ОИК не по-късно от 16 октомври 2019г. (10 дни преди изборния ден).

15. Общинската избирателна комисия назначава ПСИК, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 16 октомври 2019 г. (10 дни преди изборния ден).

16. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на кмета и на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК.

VІ. Избирателен списък за гласуване в ПСИК

17. Избирателен списък за гласуване с ПСИК (Приложение № 3-МИ от изборните книжа) се съставя от кмета на общината, когато не по-късно 12 октомври 2019 г. (14 дни преди изборния ден) са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 17-МИ от изборните книжа).

18. Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 12 октомври 2019 г. (14 дни преди изборния ден), може да подаде заявление (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 21 октомври 2019г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

19. Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 от ИК) се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 12 октомври 2019г.  подаде заявление (Приложение № 17-МИ от изборните книжа) до органа по чл.23, ал.1 ИК. При образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и назначена СИК такъв избирател може да подаде заявление и в срока по т. 18.

20. След вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия кметът на общината служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им съответно настоящ адрес.

21. Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия не се допускат след 21 октомври 2019 г. (5 дни преди изборния ден), в т.ч. в изборния ден.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения