Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1138
София, 4 май 2022 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1088 от 1 февруари 2022 г., изм. и доп. с Решение № 1137 от 19 април 2022 г. на ЦИК, за определяне състава на постоянно действащо специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

На основание § 145, ал. 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) и постъпило писмо от министъра на електронното управление, вх. № ЦИК-04-35 от 3 май 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1088 от 1 февруари 2022 г., изм. и доп. с Решение № 1137 от 19 април 2022 г. на ЦИК, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като член на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване Антоанета Лозенска-Тодорова.

ОСВОБОЖДАВА като член на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване Мирослав Стефанов.

ИЗБИРА за член на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване Яна Капкина – старши експерт в Министерството на електронното управление.

ИЗБИРА за член на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване Боян Григоров – експерт по мрежова и информационна сигурност ІІ ст. в Министерството на електронното управление.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1088/

1137/

1197/

Календар

Решения