Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1197
София, 2 август 2022 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1088 от 1 февруари 2022 г., изм. и доп. с Решение № 1137 от 19 април 2022 г., изм. и доп. с Решение № 1138 от 4 май 2022 г. на ЦИК, за определяне състава на постоянно действащо специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

На основание § 145, ал. 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.) и постъпило писмо от главния секретар на Министерския съвет – вх. № ЦИК-03-23/11.07.2022 г. и писмо от министъра на транспорта и съобщенията – вх. № ЦИК-04-64/28.07.2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1088 от 1 февруари 2022 г., изм. и доп. с Решение № 1137 от 19 април 2022 г., изм. и доп. с Решение № 1138 от 4 май 2022 г. на ЦИК, както следва:

ОСВОБОЖДАВА като член на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване Иво Шапчев – представител на администрацията на Министерския съвет.

ОСВОБОЖДАВА като член на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване Даниела Пешева – Министерство на транспорта и съобщенията.

ИЗБИРА за член на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване Веселин Рачев – представител на администрацията на Министерския съвет.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Свързани решения:

1088/

1137/

1138/

Календар

Решения