СПИСЪК НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА
за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и
за кметове, утвърденис Решение № 1833-МИ от 7 юли 2020 г. на ЦИК
(ДВ, бр. 62 от 14.07.2020 г.),
изменени с Решение № 1928-МИ от 14 януари 2021 г.
(ДВ, бр. 5 от 19.01.2021 г.),
допълнени с Решение № 22 от 16 май 2021 г.
изменени с Решение № 30-МИ от 18 май 2021 г.

Приложение № 1-МИ-НЧ Избирателен списък – част І (по чл. 25, ал. 2 и 3, чл. 396, ал. 1, чл. 406, ал. 1 и чл. 407, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 2-МИ-НЧ Избирателен списък - част ІІ за гласуване в нови и частични избори на (по чл. 25, ал. 2 и 4, чл. 396, ал. 2, чл. 406, ал. 2, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 3-МИ-НЧ Списък за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на нови и частични избори на … г. (по чл. 37, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 4-МИ-НЧ Избирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги за гласуване в нови и частични избори на … г. (по чл. 28 във връзка с чл. 25, чл. 9, ал. 7 и 8, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 5-МИ-НЧ Избирателен списък за гласуване в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане в нови и частични избори на … г. (по чл. 29 във връзка с чл. 25, чл. 9, ал. 7-9, чл. 407, ал. 2 и чл. 408, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 6-МИ-НЧ Списък на заличените лица от избирателните списъци в нови и частични избори на … г. (чл. 38 от ИК)
Приложение № 7-МИ-НЧ Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 8-МИ-НЧ Заявление – декларация за вписване в избирателен списък – част II (по чл. 408, ал. 1 във връзка с чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 9-МИ-НЧ Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз (по чл. 43, ал. 1, изр. 2 и ал. 2-4 от Изборния кодекс)
Приложение № 10-МИ-НЧ Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (по чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във връзка с чл. 45, ал. 1 ИК)
Приложение № 11-МИ-НЧ Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (по чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 12-МИ-НЧ Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден (по чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 3, 8 и чл. 396 от Изборния кодекс)
Приложение № 13-МИ-НЧ Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – Решение № 30-МИ/18.05.2021 г.
Приложение № 14-МИ-НЧ Удостоверение №.../... г. (чл. 40, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 15-МИ-НЧ Декларация от избирател, вписан в списъка на заличените лица – снабден с удостоверение по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс (по чл. 40, ал. 3 ИК)
Приложение № 16-МИ-НЧ Удостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес на лица, включени в избирателен списък в лечебни и здравни заведения, домове за стари хора или други специализирани институции и в места за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане (чл. 28, ал. 3 и чл. 29, ал. 4 от Изборния кодекс) № …/... г.
Приложение № 17-МИ-НЧ Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – Решение № 30-МИ/18.05.2021 г.
Приложение № 18-МИ-НЧ Удостоверение №.../... г. (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс)
Приложение № 19-МИ-НЧ Удостоверение № …/... г. (чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс)
Приложение № 20-МИ-НЧ Заявление за регистрация на българска неправителствена организация, която ще участва с наблюдатели при произвеждане на нови и частични избори (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 21-МИ-НЧ Заявление за регистрация на наблюдатели от регистрирана в ЦИК българска неправителствена организация за нови и частични избори (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 22-МИ-НЧ Искане за регистрация на наблюдатели за нови и частични избори (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 23-МИ-НЧ Декларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател (чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 24-МИ-НЧ Входящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за нови и частични избори на … г. (по чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 3, 4 и 7 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 25-МИ-НЧ Регистър на регистрирани наблюдатели в нови и частични избори на … г. (за публикуване) (по чл. 113 от Изборния кодекс)
Приложение № 26-МИ-НЧ Удостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация № …/... г. (по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 от Изборния кодекс)
Приложение № 27-МИ-НЧ Удостоверение за наблюдател № …/... г. (по чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 от Изборния кодекс)
Приложение № 28-МИ-НЧ Заявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 от Изборния кодекс)
Приложение № 29-МИ-НЧ Входящ регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в нови и частични избори на … г. (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 30-МИ-НЧ Регистър на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в нови и частични избори на … г. (за публикуване) (по чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 31-МИ-НЧ Удостоверение за анкетьор ( по чл. 203, ал. 1 от Изборния кодекс) №.../... г.
Приложение № 32-МИ-НЧ Заявление за допускане за участие в частични избори за кмет от регистрирана в ЦИК партия или коалиция (по чл. 464, т. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 33-МИ-НЧ Заявление за регистрация на партия за участие в нови и частични избори (по чл. 132, ал. 1 и чл. 133 във връзка с чл. 464, т. 3, чл. 468 и чл. 469, ал. 4 от Изборния кодекс) – Решение № 30-МИ/18.05.2021 г.
Приложение № 34-МИ-НЧ Заявление за допускане за участие в нови избори за общински съветници или за кметове от регистрирана в ЦИК партия или коалиция (по чл. 469 Изборния кодекс)
Приложение № 35-МИ-НЧ Уведомление от партии или коалиции, променили лицата, оправомощени да ги представляват, или регистрирали други промени в уставите или решенията за създаване на коалицията, имащи отношение към изборите (по чл. 464, т. 2 и чл. 469, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 36-МИ-НЧ Заявление за регистрация на коалиция в нови и частични избори (по чл. 140, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 464, т. 3, чл. 468 и чл. 469, ал. 4 от Изборния кодекс) – Решение № 30-МИ/18.05.2021 г.
Приложение № 37-МИ-НЧ Удостоверение за регистрация на партия/коалиция в нови и частични избори (по чл. 57, ал. 1, т. 10 , буква „а“ от Изборния кодекс) №.../... г.
Приложение № 38-МИ-НЧ Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция в нови и частични избори (по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 във връзка с чл. 464, т. 4 и чл. 469, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 38a-МИ-НЧ Заявление за включване в Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция в нови и частични избори (по чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 във връзка с чл. 464, т. 4 и чл. 469, ал. 4 от Изборния кодекс) – Решение № 22-МИ/16.05.2021 г.
Приложение № 39-МИ-НЧ Заявление от партия или коалиция за заличаване на регистрацията в ЦИК в нови и частични избори (по чл. 137, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 40-МИ-НЧ Входящ регистър на партиите за допускане или регистрация в нови и частични избори на … г. (по чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 41-МИ-НЧ Входящ регистър на коалициите за допускане или регистрация в нови и частични избори на … г. (по чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 42-МИ-НЧ Заявление за регистрация в ОИК на партия или коалиция в нови и частични избори на … г. (по чл. 147 от Изборния кодекс)
Приложение № 43-МИ-НЧ Заявление за регистрация на местна коалиция в нови и частични избори на … г. (по чл. 148 от Изборния кодекс)
Приложение № 44-МИ-НЧ ЗАЯВЛЕНИЕ за промени в състава или наименованието на местна коалиция в нови и частични избори на … г. (по чл. 149 от Изборния кодекс)
Приложение № 45-МИ-НЧ ЗАЯВЛЕНИЕ от партия, коалиция или местна коалиция за заличаване на регистрацията в ОИК в нови и частични избори на … г. (по чл. 150 от Изборния кодекс)
Приложение № 46-МИ-НЧ Регистър на партиите и коалициите за участие в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)
Приложение № 47-МИ-НЧ Регистър на местните коалиции за участие в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)
Приложение № 48-МИ-НЧ Удостоверение за регистрация на партия в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс) №.../... г.
Приложение № 49-МИ-НЧ Удостоверение за регистрация на коалиция в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс) №.../... г.
Приложение № 50-МИ-НЧ Удостоверение за регистрация на местна коалиция в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс) №.../... г.
Приложение № 51-МИ-НЧ Удостоверение за промени в състава или наименованието на местна коалиция (по чл. 87, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 149 от Изборния кодекс) №.../... г.
Приложение № 52-МИ-НЧ Заявление за регистрация на инициативен комитет в нови и частични избори на … г. (по чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5, чл. 152, т. 3 и чл. 153 от Изборния кодекс)
Приложение № 53-МИ-НЧ Декларация (по чл. 153, ал. 4, т. 3 и 4 във връзка с чл. 396 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс)
Приложение № 54-МИ-НЧ Заявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му (по чл. 155, ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 55-МИ-НЧ Входящ регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)
Приложение № 56-МИ-НЧ Регистър на партиите за участие в нови и частични избори на … г. (за публикуване) (по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)
Приложение № 57-МИ-НЧ Регистър на коалициите за участие в нови и частични избори на … г. (за публикуване) (по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)
Приложение № 58-МИ-НЧ Регистър на местните коалиции за участие в нови и частични избори на … г. (за публикуване) (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)
Приложение № 59-МИ-НЧ Регистър на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в нови и частични избори на … г. (за публикуване) (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)
Приложение № 60-МИ-НЧ Удостоверение за регистрация на инициативен комитет в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс) № .../... г.
Приложение № 61-МИ-НЧ Предложение от партия, коалиция, местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на нови избори на … г. (по чл. 414, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 156, чл. 157, чл. 412, чл. 468 и § 2 ДР от Изборния кодекс)
Приложение № 62-МИ-НЧ Предложение от партия, коалиция, местна коалиция за регистрация на кандидати за кмет на община, район, кметство при произвеждане на нови и частични избори на … г. (по чл. 414, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 156, чл. 157, чл. 412, ал. 1 изр. първо и ал. 2, чл. 464, т. 6, чл. 468 и § 2 ДР от Изборния кодекс)
Приложение № 63-МИ-НЧ Предложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат при произвеждане на нови и частични избори на … г. (по чл. 414, ал. 1, т. 2, чл. 416, ал. 2-4 във връзка с чл. 412, ал. 1, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 64-МИ-НЧ Заявление-декларация от кандидат за общински съветник или кмет – български гражданин (по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 65-МИ-НЧ Заявление-декларация от кандидат за общински съветник – гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз в нови избори на … г. (по чл. 414, ал. 1, т. 3, т. 6 и т. 7 във вр. с чл. 397, ал. 2 и чл. 413, ал. 1 и 3, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 66-МИ-НЧ Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за ……….. (общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство) (по чл. 416, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 67-МИ-НЧ Удостоверение за регистрация на кандидат … (общински съветник, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство) (по чл. 87, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс) №.../... г.
Приложение № 68-МИ-НЧ Входящ регистър на кандидатите за общински съветници за нови избори на … г. (по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 69-МИ-НЧ Входящ регистър на кандидатите за кметове на общини и райони за нови и частични избори на … г. (по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 70-МИ-НЧ Входящ регистър на кандидатите за кметове на кметства за нови и частични избори на … г. (по чл. 414, ал. 4, чл. 412, ал. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс)
Приложение № 71-МИ-НЧ Регистър на кандидатите за нови и частични избори за …… (общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство)на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 14, чл. 464, т. 6, чл. 468 от Изборния кодекс) (за публикуване)
Приложение № 72-МИ-НЧ Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа за нови и частични избори за … (общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство) в … на … г. (в община, район, кметство) (чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 73-МИ-НЧ Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за нови и частични избори на … г. (чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 74-МИ-НЧ Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 ИК)
Приложение № 75-МИ-НЧ Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в нови и частични избори на … г. (чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от Изборния кодекс)
Приложение № 76-МИ-НЧ Регистър на застъпници в нови и частични избори на … г. (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс) (за публикуване)
Приложение № 77-МИ-НЧ Списък на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в нови и частични избори на … г. (по чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс) (за публикуване)
Приложение № 78-МИ-НЧ Удостоверение за застъпник (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от Изборния кодекс) №.../... г.
Приложение № 79-МИ-НЧ Списък за допълнително вписване на придружителите в нови и частични избори на … г. (чл. 236, ал. 2, изр. 2 ИК)
Приложение № 80-МИ-НЧ Декларация от избиратели, вписвани в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден (по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 2 и ал. 4, чл. 233, чл. 235, чл. 264, ал. 4 ИК)
Приложение № 81-МИ-НЧ Протокол за предаване и приемане на избирателния списък (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 82-МИ-НЧ Протокол за предаване и приемане на списък за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 83-МИ-НЧ Протокол за предаване и приемане на избирателен списък (по чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 2 от Изборния кодекс)
Приложение № 84-МИ-НЧ Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс) – Решение № 30-МИ/18.05.2021 г.
Приложение № 85-МИ-НЧ Протокол за предаване и приемане на книжа и материали на подвижна секционна избирателна комисия (по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)
Приложение № 86-МИ-НЧ Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижната секционна избирателна комисия (по чл. 230, ал. 4 от Изборния кодекс)
Приложение № 87-МИ-НЧ Протокол за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК (по чл. 433 от Изборния кодекс)
Приложение № 88-МИ-НЧ Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция за избиране на общински съветници – Решение № 1928-МИ/14.01.2021 г.
Приложение № 89-МИ-НЧ-кр Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, за преброяване на контролните разписки, когато СУМГ не разпечата протокол – Решение № 30-МИ/18.05.2021 г.
Приложение № 89-МИ-НЧ-м Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано със специализирани устройства за машинно гласуване – Решение № 30-МИ/18.05.2021 г.
Приложение № 89-МИ-НЧ-хм Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е преустановено машинното гласуване в случаите по чл. 269 ИК – Решение № 30-МИ/18.05.2021 г.
Приложение № 89-МИ-НЧ-х Протокол на секционната избирателна комисия в избирателна секция, в която е гласувано с хартиени бюлетини – Решение № 30-МИ/18.05.2021 г.
Приложение № 90 Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на общински съветници – Решение № 1928-МИ/14.01.2021 г.
Приложение № 91-МИ-НЧ-хм Протокол на общинската избирателна комисия за избиране на … (кмет на община/район/кметство) – Решение № 30-МИ/18.05.2021 г.
Приложение № 92-МИ-НЧ Решение на общинската избирателна комисия община за избиране на общински съветници
Приложение № 93-МИ-НЧ Решение на общинската избирателна комисия община за избиране на кмет на община/район/кметство
Приложение № 94-МИ-НЧ Списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи на СИК (по чл. 442, изр. 3 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8 от ИК)
Приложение № 95-МИ-НЧ Списък на лицата, получили копие от подписаните протоколи на ОИК (по чл. 455, ал. 2, изр. 3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 28 от ИК)
Приложение № 96-МИ-НЧ Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали от ОИК на Централната избирателна комисия (по чл. 457, ал. 3 от Изборния кодекс) – Решение № 30-МИ/18.05.2021 г.
Приложение № 97-МИ-НЧ Удостоверение за избран общински съветник (по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 453, ал. 5 от Изборния кодекс) № .../... г.
Приложение № 98-МИ-НЧ Удостоверение за избран кмет на община/кмет на район/кмет на кметство (по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс) №.../... г.
Приложение № 99-МИ-НЧ Образец на бюлетина за общински съветници
Приложение № 100-МИ-НЧ Образец на бюлетина за кмет на община
Приложение № 101-МИ-НЧ Образец на бюлетина за кмет на район
Приложение № 102-МИ-НЧ Образец на бюлетина за кмет на кметство
Приложение № 103-МИ-НЧ Образец на кочан с хартиените бюлетини за гласуване за общински съветници и за кметове (чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 от Изборния кодекс)

 

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения