Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3460-ПВР/НР
София, 9 септември 2016 г.

ОТНОСНО: условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 11, ал. 1 във връзка с чл. 327, чл. 12 - 17, чл. 20 - 22, чл. 31 - 33, чл. 101 - 110, чл. 217 - 220, чл. 232, чл. 263, ал. 2, чл. 272, чл. 284, чл. 307 и чл. 314 от Изборния кодекс, чл. 4, чл. 7, ал. 3, изр. 2, чл. 18 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Изборни помещения и кабини за гласуване

 1. Гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г., се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел изборни помещения, в които има кабини за гласуване.

Кабините за гласуване се поставят така, че да се осигури тайната на гласуването.

 1. Пред изборното помещение се поставят образци на бюлетините за гласуване.

Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят.

Размерът и видът на таблата са определени с Решение № 3378-ПВР/НР от 16 август 2016 г. на ЦИК.

ІІ. Получаване на изборни книжа и материали

 1. Председателят и секретарят на секционна избирателна комисия извън страната получават изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 1 от Изборния кодекс в деня преди изборния ден (деня на националния референдум) от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или от оправомощено от него длъжностно лице с протокол по образец.
 2. В деня преди изборния ден (деня на националния референдум) ръководителите на дипломатическите и консулските представителства или оправомощени от тях лица изпращат в ЦИК незабавно, но не по- късно от 24,00 ч. местно време:

а) сканирани подписаните протоколи за предаване и приемане на изборните книжа и материали за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум;

б) сканирани подписаните протоколи за предаване на списъците за гласуване извън страната по чл. 31, ал. 1 от ИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум;

в) сканиран акт за оправомощаване на длъжностното лице, когато документите се изпращат от оправомощено лице.

Централната избирателна комисия изпраща потвърждение за получените документи по букви „а“, „б“ и „в“.

ІІІ. Изборен ден

 1. Изборният ден извън страната започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.

Когато в 20,00 ч. местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 ч. местно време, но не по-късно от 21,00 ч. местно време.

ІV. Документи, с които избирателите удостоверяват самоличността си

 1. В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите).

6.1. В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

6.2. Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия, която вписва в графа „Забележки“ на списъка за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в списъка за гласуване в националния референдум номера и датата на издаването му. Върху удостоверението член на СИК отбелязва, че лицето е гласувало в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в националния референдум, датата на гласуването и номера на избирателната секция.

6.3. След като избирателят положи подписа си в съответния избирателен списък, членът на секционната избирателна комисия му връща удостоверението.

V. Вписване на избирателите в изборния ден

 1. Право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода
 2. Право да гласуват в националния референдум имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат постоянен адрес на територията на страната към 8 август 2016 г.
 3. Българските граждани с избирателни права, явили се да гласуват, заявяват пред секционната избирателна комисия дали желаят да гласуват и в националния референдум.
 4. Секционната избирателна комисия проверява дали избирателят е включен в съответния списък за гласуване по чл. 31, ал. 1 от ИК.
 5. В случай че избирателят (гласоподавателят) е включен в съответния списък за гласуване, секционната избирателна комисия вписва следните данни: ЕГН, номер и вид на документа за самоличност, постоянен адрес в Република България, и го допуска до гласуване за президент и вицепрезидент на републиката и/или в националния референдум.
 6. Българските граждани с избирателни права, които не са включени в списъка за гласуване по чл. 31, ал. 1 от ИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в националния референдум, се дописват от секционната избирателна комисия в съответния списък за гласуване и се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност или удостоверението в случаите на т. 6.1. и декларация (Приложение № 22-ПВР/НР от изборните книжа).

Когато избирателят (гласоподавателят) гласува в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, той попълва поотделно декларация (Приложение № 22-ПВР/НР от изборните книжа) и за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, и за националния референдум.

12.1. Секционната избирателна комисия вписва в съответния списък за гласуване следните данни на избирателя от документа му за самоличност – три имена, ЕГН, номер и вид на документа за самоличност, постоянен адрес в Република България, и допуска избирателя до гласуване.

12.2. В случай че в документа за самоличност не фигурира постоянен адрес в Република България на гласоподавателя в националния референдум, адресът се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация – Приложение № 22-ПВР/НР.

 1. След пускане на бюлетината за президент и вицепрезидент на републиката в избирателната кутия и/или пликът с бюлетината за гласуване в националния референдум в кутията за гласуване, избирателят (гласоподавателят) се подписва в съответния списък за гласуване.
 2. След приключване на изборния ден (деня на референдума) списъците за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум се подписват от председателя и от секретаря на СИК и се подпечатват.

VІ. Получаване на копие от протокола

 1. Членовете на секционната избирателна комисия, представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети и наблюдателите в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в националния референдум при поискване получават копие от подписаните протоколи, подпечатани на всяка страница с печата на комисията и подписани от председателя, заместник-председателя и секретаря на всяка страница, преди изпращането му в Централната избирателна комисия.

15.1. Подписаните протоколи с резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум се копират в избирателната секция.

15.2. Имената и единният граждански номер на лицата, получили копието, се вписват от секционната избирателна комисия в списък на лицата, получили копие от подписания протокол, след което лицето се подписва. Списъкът се подписва и от председателя и секретаря.

VІІ. Лица, които имат право да присъстват в изборния ден

 1. При откриване на изборния ден в изборното помещение може да присъстват наблюдатели, представители на средствата за масово осведомяване, кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети и избиратели.
 2. По време на гласуването в изборното помещение може да присъстват само наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2 от ИК, и представители на средствата за масово осведомяване.
 3. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъстват освен лицата по т. 16 и по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция. На всички се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете.

VІІІ. Жалби, сигнали, оспорвания

 1. Отказът на секционната избирателна комисия извън страната да допусне до гласуване, като извърши вписване на избирател в изборния ден, е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по електронен път. Централната избирателна комисия се произнася незабавно с решение, което се обявява веднага на интернет страницата на комисията.
 2. Секционната избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на процеса на гласуване, по които се произнася с решение незабавно и преди края на изборния ден; решението се съобщава веднага на жалбоподателя или подалия сигнала.
 3. Действията на секционните избирателни комисии извън страната може да се оспорват пред Централната избирателна комисия. Жалбата може да се подаде в Централната избирателна комисия по електронен път или чрез ръководителя на дипломатическото или консулското представителство, който я изпраща незабавно в Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия се произнася незабавно, до един час от постъпване на жалбата и преди края на изборния ден (деня на националния референдум) . Решението се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

ІХ. Обявяване на резултатите от гласуването

 1. Секционната избирателна комисия обявява на общодостъпно място пред избирателната секция резултатите от гласуването чрез поставяне на копието от подписаните протоколи с резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум, подпечатани с печата на комисията и подписани от председателя, заместник-председателя и секретаря на всяка страница.

Х. Изпращане на резултатите от гласуването

 1. Председателят на СИК изпраща незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия чрез:
  • сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия с резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 86-ч-ПВР от изборните книжа);
  • сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия с резултатите от гласуването в националния референдум (съответното приложение от книжата за националния референдум);
  • сканиран екземпляр от списък за гласуване извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката;
  • сканиран екземпляр от списък за гласуване извън страната в националния референдум.
 2. Когато председателят отсъства, задължението за изпращане на документите по т. 23 е на зам.-председателя на СИК. Когато отсъстват и председателят, и зам.-председателят, задължението за изпращане на документите по т. 23 е на секретаря на СИК, а когато отсъстват председателят, зам.-председателят и секретарят на СИК, задължението за изпращане на документите по т. 23 е на определен с решение на комисията неин член.
 3. Лицата по т. 23, съответно по т. 24, изчакват потвърждение от ЦИК за получаване на документите по т. 23.

ХІ. Опаковане, предаване и изпращане на книжата и материалите от гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум

 1. След обявяване на резултатите от гласуването членовете на СИК опаковат поотделно за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум изборните книжа и материали в торби, които се завързват. Връзките се запечатват с хартиена лента, подписана поне от две трети от членове на СИК и подпечатана с печата на СИК, така че да не позволява развързването на торбата.
 2. Книжата и материалите от гласуването извън страната се предават от секционните избирателни комисии извън страната на ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство или на оправомощен от него представител с приемо-предавателен протокол. Книжата и материалите се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до Министерството на външните работи.
 3. В срок до 7 дни от получаването на протокола и останалите изборни книжа и материали Министерството на външните работи ги предава на Централната избирателна комисия във вида, в който са получени, и без да се нарушава целостта на пратката.

ХІІ. Публикуване на условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната

 1. Министърът на външните работи публикува незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.
 2. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Йорданка Ганчева

* Публикувано на

Свързани решения:

3469-ПВР/НР/

3791-ПВР/НР/

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения