Предстоящо заседание на ЦИК:

Заседание Online

01.09.2016 г.
10:30
30.08.2016

Съобщение

Във връзка с произвеждане на новите и частични избори за кмет на община и за кметове на кметства, насрочени на 2 октомври 2016 г., с укази на президента на републиката, обнародвани след 26 май 2016 г., а именно:

 • кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца;
 • кметство Добруша, община Криводол, област Враца;
 • кметство Петлино, община Кърджали, област Кърджали;
 • кметство Калоянци, община Кърджали, област Кърджали;
 • кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище;
 • кметство Станево, община Лом, област Монтана;
 • кметство Капитановци, община Видин, област Видин;
 • община Главиница, област Силистра;
 • кметство Владо Тричков, община Своге, Софийска област;
 • кметство Свидня, община Своге, Софийска област;
 • кметство Тракиец, община Хасково, област Хасково;
 • кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково;
 • кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол;
 • кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен,

с Решение № 3433-МИ от 30 август 2016 г. Централната избирателна комисия определи номерата в бюлетината на регистрираните в ЦИК партии и коалиции въз основа на проведен жребий.

Номерата на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи, както и на независимите кандидати, продължават с последователна номерация след последния номер, изтеглен в ЦИК. Номерът се определя от ОИК с решение съобразно поредността на регистрацията им в ОИК.

30.08.2016

Съобщение

Във връзка с произвеждане на новите и частични избори за общински съветници и за кметове на кметства, насрочени на 2 октомври 2016 г., с укази на президента на републиката, обнародвани преди 26 май 2016 г.:

 • кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил;
 • община Ружинци, област Видин;
 • община Балчик, област Добрич;
 • кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил;
 • кметство Загорско, община Момчилград, област Кърджали;
 • кметство Градево, община Симитли, област Благоевград,

Централната избирателна комисия припомня, че на основание чл. 87, ал. 1, т. 10 (отм.) във вр. § 144 от ИК, ОИК следва да определи чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината и да обяви резултатите от жребия.

26.08.2016

Съобщение

По повод постъпили въпроси в Централната избирателна комисия във връзка с провеждане на консултациите за формиране съставите на районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г. предоставяме следната информация:

26.08.2016

Обява

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3713

ОБЯВА

Централната избирателна комисия обявява конкурс за заемане длъжността Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ в Звено „Административно обслужване“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия (ЦИК).

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование – висше, минимална образователна степен „бакалавър“ по специалността „Информатика и информационни технологии“ или нейните разновидности: Компютърни науки; Информатика и компютърни науки; Компютърни системи и технологии; Софтуерно инженерство; Информационни технологии; Комуникационна техника и технологии; Компютърни технологии;
 2. Професионална област – технически науки, информационни технологии, приложна математика.
 3. Минимален професионален опит – 2 години.
 4. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, не е поставен под запрещение и да не е лишен по съответния ред от правото да заема посочената длъжност.
 5. Да не са налице основания за установяване на конфликт на интереси с членове на Централната избирателна комисия и служители от администрацията на ЦИК.

ІІ. Специфични изисквания:

Задълбочени познания и практически опит в информационните системи, бази данни и клиентски приложения.

ІІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

Владеене на чужд език – английски.

ІV. Кратко описание на длъжността:

Осъществява дейности по въвеждане и поддържане на информационните и периферните системи в Централната избирателна комисия; поддържа наличния хардуер и софтуер; анализира нуждите от промяна и прави предложения за актуализиране и усъвършенстване на системата.

V. Правоотношение: трудово.

VІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Решаване на тест.

С теста се оценяват познанията в областта на информационната и комуникационна техника и приложен софтуер.

 1. Интервю.

С интервюто се оценяват познанията в аналитична, комуникативна, организационна компетентност и др.

Методиката за оценяване се съобщава на кандидатите преди решаването на теста.

VІІ. Необходими документи:

 1. Заявление за участие в свободен текст, адресирано до Централната избирателна комисия, с посочен адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и електронна поща.
 2. Декларация в свободен текст за липса на ограниченията, посочени в т. 4 и 5 от раздел І.
 3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност.
 4. Копия от документи за придобита допълнителна квалификация (ако има такава).
 5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 6. Автобиография.

VІІІ. Срокът за подаване на документите е 14 (четиринадесет) дни и започва да тече от деня, следващ датата на обявлението на интернет страницата на Централната избирателна комисия.

ІX. Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощен представител всеки работен ден в гр. София, сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход от страната на бул. „Дондуков", на вътр. тел. 3713, в срока по раздел VII. При подаване на документите на кандидатите се връчва копие от длъжностната характеристика на длъжността. Работното време за приемане на документи е от 9,30 до 12,00 и от 13,30 до 17,00 часа.

Х. Срокът за провеждане на теста и интервюто е 7-дневен, считано от деня, следващ датата на обявяване на интернет страницата на Комисията на списъка на кандидатите, които отговарят на минималните изисквания. В случай на промяна на срока кандидатите ще бъдат уведомени на посочен от тях телефон и на интернет страницата на Комисията.

ХІ. Назначаването се извършва след решение на ЦИК. Длъжността се заема при условията на чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като срокът на изпитване се определя на 6 (шест) месеца в полза на работодателя.

ХІІ. Списъците и всички други съобщения във връзка с провеждане на конкурса, включително за класиране и за назначаване, ще се обявяват на интернет страницата на ЦИК.

ХІІІ. Брой работни места, за които е обявен конкурса - 1 щатна бройка.

ХІV. Размер на основното трудово възнаграждение - 1200 лв.

23.08.2016

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г., при назначаване съставите на СИК се прилага разпоредбата на чл. 92 от Изборния кодекс, съгласно която при определяне на състава и ръководствата на секционните комисии се спазва съотношението между партиите и коалициите, представени в ОИК.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 3437-МИ/НР / 31.08.2016

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3435-МИ/НР от 30 август 2016 г. на ЦИК

 • № 3436-ПВР / 31.08.2016

  относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Дупница, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., за преместване на книжата в друго помещение

 • № 3435-МИ/НР / 30.08.2016

  относно: промяна в състава на ОИК – Бойчиновци, област Монтана

 • всички решения