Гласуване на избори за членове на Европейския парламент от Република България

Изборите за членове на Европейския парламент от Република България се произвеждат по пропорционална изборна система с национални кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети. При гласуване за кандидатска листа на партия или коалиция избирателят може да отбележи едно предпочитание (преференция) за кандидат в кандидатската листа, за която гласува.

Избирателите гласуват по своя постоянен адрес. Ако имате постоянен и настоящ адрес в различни населени места, може да поискате да бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

Ако сте с трайни увреждания, които не позволяват да упражните избирателното си право в изборното помещение може да заявите желанието си да гласувате с подвижна избирателна кутия.

Ако в изборния ден сте извън страната, може да гласувате в открита избирателна секция извън страната ако представите валиден документ за самоличност и подадете декларация по образец, която ще получите в съответната избирателна секция.

Ако сте гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз и желаете да гласувате на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, трябва да представите декларация по чл. 359 от ИК за вписване в избирателен списък. Декларацията е по образец, утвърден от ЦИК, и се представя в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България не по-късно от 40 дни преди изборния ден. Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който вече веднъж е подал декларация при предходни избори за членове на Европейския парламент от Република България и е бил включен в избирателен списък част II, не подава нова декларация и се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

В изборния ден избирателят, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия с лична карта или паспорт и с удостоверение за пребиваване и се допуска до гласуване след вписване в избирателния списък на личния му номер, номера на личната му карта или паспорт и на номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него. Преди гласуването избирателят представя декларация по образец, че не е гласувал в същите избори за членове на Европейския парламент.

По смисъла на Изборния кодекс относно гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин:

"Адрес на пребиваване" е адресът, на който лицето е регистрирано при престоя си в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз;

"Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз" е:

- гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз, най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите.

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения