ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ И СРОКОВЕ
във връзка с гласуването извън страната при произвеждането на
изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

Процедури, действия и решения Правно основание от ИК Време (дни/часове) спрямо изборния ден Срок до дата (вкл.)
1. ЦИК определя условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на български граждани извън страната и изпраща информация на МВнР Чл. 11,
ал. 1
не по-късно от 57 дни преди изборния ден 05.02.2021 г.
2. Ръководителите на ДКП трябва да поискат съгласието от приемащата държава, ако такова се изисква за произвеждане на изборите и за разкриване на избирателни секции Чл. 21,
ал. 1
незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден 07.02.2021 г.
3. Организациите на българските граждани в съответното място извън страната могат да правят предложение до ръководителите на ДКП за местоположението на избирателните секции извън страната Чл. 13,
ал. 3
не по-късно от 25 дни преди изборния ден 09.03.2021 г.
4. Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК Чл. 16,
ал. 1
не по-късно от 25 дни преди изборния ден 09.03.2021 г.
5. Ръководителите на ДКП изпращат мотивирано предложение на ЦИК за местата, в които следва да бъдат образувани секции за гласуване извън страната Чл. 14, ал. 3, предл. 2 не по-късно от 25 дни преди изборния ден 09.03.2021 г.
6. ЦИК изпраща на МВнР информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции Чл. 17,
ал. 5,
изр. 2
не по-късно от 21 дни преди изборния ден 13.03.2021 г.
7. ЦИК определя местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място Чл. 12 не по-късно от 21 дни преди изборния ден 13.03.2021 г.
8. МВнР обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на ДКП, за да образуват избирателните секции и да впишат лицата в Списъка на лицата, заявили че ще гласуват извън страната Чл. 17,
ал. 6
не по-късно от 20 дни преди изборния ден 14.03.2021 г.
9. Избирателните секции извън страната се образуват със заповед на ръководителите на ДКП Чл. 13, ал. 5 не по-късно от 18 дни преди изборния ден 16.03.2021 г.
10. Ръководителите на ДКП изготвят и подписват списъци за гласуване извън страната на лицата, заявили желание за гласуване извън страната Чл. 31, ал. 1 не по-късно от 18 дни преди изборния ден 16.03.2021 г.
11. МВнР изпраща на ГД „ГРАО“ в МРРБ обобщените данни от всички държави с имената, ЕГН и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците на лицата, заявили че ще гласуват извън страната, за да бъдат заличени от избирателните списъци за гласуване в страната Чл. 31,
ал. 2
не по-късно от 18 дни преди изборния ден 16.03.2021 г.
12. Списъците за лицата, заявили желание за гласуване извън страната, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на ДКП на интернет страницата на МВнР и на ДКП Чл. 32 във вр. чл. 31, ал. 1 не по-късно от 18 дни преди изборния ден 16.03.2021 г.
13. Министърът на външните работи или упълномощен от него заместник-министър прави предложение за членове в съставите на СИК извън страната Чл. 103, ал. 3 не по-късно от 16 дни преди изборния ден 18.03.2021 г.
14. ЦИК назначава СИК извън страната Чл. 101 не по-късно от 12 дни преди изборния ден 22.03.2021 г.
15. ЦИК извършва промени в съставите на СИК извън страната Чл. 105,
изр. последно
не по-късно от 5 дни преди изборния ден 29.03.2021 г.
16. СИК извън страната изпраща на ЦИК сканиран екземпляр от подписания протокол на СИК и от списъка за гласуване извън страната Чл. 108,
ал. 1, т. 5
не по-късно от 24,00 ч. местно време на изборния ден   
17. Изборните книжа и материали от гласуването извън страната се предават от СИК извън страната на ръководителя на ДКП или на оправомощен от него представители Чл. 286,
ал. 2
с първата дипломатическа поща след изборния ден  
18. Изборните книжа и материали се изпращат по първата дипломатическа поща, но не по-късно от 14 дни след изборния ден до МВнР за предаването им в ЦИК Чл. 305,
ал. 2
30 дни след изборния ден  

 

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения