В кои случаи избирател може да гласува в секция, различна от секцията по постоянния или настоящия му адрес?

Изключенията от правилото, че правото на глас се упражнява само по постоянния адрес на избирателя или по настоящия му адрес в предвидените в Изборния кодекс случаи, се отнасят за следните категории лица:

 • Лицата, на които е издадено удостоверение за гласуване на друго място. Това са регистрираните кандидати за народни представители, членовете на ЦИК и РИК и регистрираните за изборите наблюдатели (чл. 34 ИК);
 • Лицата, заети в произвеждането на изборите. Това са членовете на СИК, охраната на съответната секция и лицата, ангажирани с техническата поддръжка на машините за гласуване (чл. 233 ИК);
 • Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, когато гласуват в избрана от тях подходяща секция или в определена за тази цел секция (чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 3 ИК);
 • Ученици, студенти и докторанти (включително курсанти, дипломанти, специализанти) – редовно обучение, когато гласуват в секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес (чл. 241 ИК);
 • Избирателите, които са постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, при условие че в съответното заведение/дом има разкрита избирателна секция (чл. 28 ИК);
 • Избирателите, които се намират в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, ако в мястото има разкрита секция (чл. 29 ИК).

Календар

Решения

 • № 1825-НС / 27.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

 • № 1824-НС / 27.03.2023

  относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1822-НС / 24.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения